Naudingos nuorodos
Sveikatos technologijų vertinimo skyrius

SVEIKATOS TECHNOLOGIJŲ VERTINIMO SKYRIUS

PAREIGOS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

ATLIEKAMOS FUNKCIJOS

Vedėjas

 1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių arba biomedicinos mokslų studijų srities išsilavinimą;
 2. Turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį sveikatos technologijų vertinimo srityje;
 3. Turėti ne mažesnę kaip 1 metų vadovaujamo darbo patirtį;
 4. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais farmacinę veiklą ir darbo santykius;
 5. Išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 6. Mokėti kaupti, sisteminti, analizuoti informaciją ir rengti išvadas;
 7. Savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;
 8. Mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
 9. Mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer ir naudotis šiuolaikinio ryšio priemonėmis bei technologijomis.

 

 

 1. Organizuoja paraiškų įrašyti vaistinį preparatą į Ligų ir kompensuojamųjų vaistinių preparatų joms gydyti, Kompensuojamųjų vaistinių preparatų sąrašus (toliau - Kompensavimo sąrašus) sveikatos technologijų vertinimus, vertinimo procesą ir rekomendacijų, dėl paraiškų įrašyti vaistinį preparatą į kompensavimo sąrašus, pateikimą;
 2. Organizuoja ir koordinuoja Tarnybos interneto svetainėje informacijos apie Tarnyboje  vykdomus vaistinių preparatų sveikatos technologijų vertinimus skelbimą;
 3. Vadovauja metodinės ir kitos informacijos, kuria siekiama palengvinti paraiškų, įrašyti vaistinį preparatą į kompensavimo sąrašus, parengimą ir pateikimą paruošimui;
 4. Esant galimybėms, kuria įrankius ir teikia siūlymus Tarnybos viršininkui siekiant pagerinti paraiškų, įrašyti vaistinį preparatą į kompensavimo sąrašus, vertinimo tikslumą ir kokybę, o esant identifikuotam poreikiui teikia siūlymus siekiant pagerinti ir optimizuoti Skyriaus darbą;
 5. Pagal kompetenciją, rengia atsakymus į kitų institucijų ir įstaigų užklausas;
 6. Pagal kompetenciją dalyvauja rengiant teisės aktų projektus;
 7. Rengia Skyriaus veiklos planus ir metines veiklos ataskaitas, siekiant užtikrinti Tarnybos funkcijų įgyvendinimą;
 8. Rengia Skyriaus veiklos procedūras, paveda Skyriaus specialistams atlikti užduotis, koordinuoja jų veiklą, atsakomųjų raštų rengimą;
 9. Rengia Skyriaus specialistų pareigybių aprašymus, vertina jų tarnybinę veiklą, teikia Skyriaus specialistų kvalifikacijos kėlimo plano projektą bei organizuoja reikalingus vidinius mokymus Skyriuje, siekiant užtikrinti tinkamą funkcijų paskirstymą;
 10. Pasirašytinai supažindina naujai į Skyrių priimtus darbuotojus su Tarnybos nuostatais, darbo reglamentu, Skyriaus nuostatais, pareigybės aprašymu bei kitais dokumentais, kuriais privaloma vadovautis darbe tam, kad specialistai kuo greičiau galėtų pradėti tinkamai vykdyti jiems priskirtas funkcijas;
 11. Atstovauja Skyrių su vykdoma veikla susijusiais klausimais Tarnybos administracijos posėdžiuose, siekiant užtikrinti kompetentingą dalyvavimą aptariant ir sprendžiant Skyriui aktualius klausimus ir problemas;
 12. Tarnybos viršininko pavedimu, pagal kompetenciją, dalyvauja EVA komitetų ir darbo grupių veikloje, kitų Lietuvos Respublikos bei užsienio institucijų, įstaigų bei organizacijų veikloje, jų organizuojamose darbo grupėse;
 13. Tarnybos viršininko pavedimu dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje, teikia pastabas dėl teisės aktų projektų;
 14. Tarnybos viršininko pavedimu atstovauja Lietuvos Respublikai EunetHTA, kitose tarptautinėse organizacijose, ES institucijose, jų komitetuose bei darbo grupėse;
 15. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Tarnybos viršininko ir jo pavaduotojo pavedimus tam, kad būtų įgyvendinti Tarnybos strateginiai planai, nuosekliai ir kokybiškai vykdomos Tarnybos ir skyriaus funkcijos.

VYRIAUSIEJI SPECIALISTAI

 1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių arba biomedicinos mokslų studijų srities išsilavinimą;
 2. Turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį sveikatos technologijų vertinimo srityje;
 3. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais farmacinę veiklą ir darbo santykius;
 4. Išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 5. Mokėti kaupti, sisteminti, analizuoti informaciją ir rengti išvadas;
 6. Savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;
 7. Mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
 8. Mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer ir naudotis šiuolaikinio ryšio priemonėmis bei technologijomis.

 

 1. Atlieka paraiškų įrašyti vaistinį preparatą į Ligų ir kompensuojamųjų vaistinių preparatų joms gydyti, Kompensuojamųjų vaistinių preparatų sąrašus (toliau - Kompensavimo sąrašus) sveikatos technologijų vertinimus, rengia išvadas ir rekomendacijas;
 2. Rengia ir teikia Informacinių technologijų skyriui informaciją apie Tarnyboje vykdomus vaistinių preparatų sveikatos technologijų vertinimus, kuri skelbiama Tarnybos interneto svetainėje;
 3. Rengia metodinę ir kitą informaciją, kuria siekiama palengvinti paraiškų, įrašyti vaistinį preparatą į kompensavimo sąrašus, parengimą, teikimą ir vertinimą;
 4. Esant galimybėms, kuria įrankius ir teikia siūlymus Tarnybos viršininkui siekiant pagerinti paraiškų, įrašyti vaistinį preparatą į kompensavimo sąrašus, vertinimo tikslumą ir kokybę, o esant identifikuotam poreikiui teikia siūlymus siekiant pagerinti ir optimizuoti Skyriaus darbą;
 5. Pagal kompetenciją, rengia atsakymus į kitų institucijų ir įstaigų užklausas;
 6. Pagal kompetenciją dalyvauja rengiant teisės aktų projektus;
 7. Dalyvauja rengiant Skyriaus veiklos procedūras, padeda kitiems Skyriaus specialistams atlikti užduotis, esant poreikiui, koordinuoja jų veiklą;
 8. Pagal kompetenciją, organizuoja reikalingus vidinius mokymus Skyriuje;
 9. Tarnybos viršininko pavedimu, pagal kompetenciją, dalyvauja EVA komitetų ir darbo grupių veikloje, kitų Lietuvos Respublikos bei užsienio institucijų, įstaigų bei organizacijų veikloje, jų organizuojamose darbo grupėse;
 10. Tarnybos viršininko pavedimu dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje, teikia pastabas dėl teisės aktų projektų;
 11. Tarnybos viršininko pavedimu atstovauja Lietuvos Respublikai EunetHTA, kitose tarptautinėse organizacijose, ES institucijose, jų komitetuose bei darbo grupėse;
 12. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Tarnybos viršininko ir jo pavaduotojo pavedimus tam, kad būtų įgyvendinti Tarnybos strateginiai planai, nuosekliai ir kokybiškai vykdomos Tarnybos ir skyriaus funkcijos.
Paskutinis atnaujinimas: 2020-07-07 15:16:20