Naudingos nuorodos
Lygiagretaus importo leidimų turėtojų dėmesiui

Primename, jog remiantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. kovo 30 d. įsakymo Nr. V-228 ,,Dėl Vaistinių preparatų lygiagretaus importo taisyklių patvirtinimo“ 46 punktu lygiagrečiai importuojamo vaistinio preparato pakuotės ženklinimas ir pakuotės lapelis turi atitikti Reikalavimus vaistinių preparatų pakuotės ženklinimui ir informaciniam lapeliui Lietuvos Respublikoje, patvirtintus Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gegužės 29 d. įsakymu Nr. 308 (Žin., 2001, Nr. 48-1688), išskyrus Taisyklėse nurodytus atvejus bei remiantis taisyklių 6.2.1 p. pavadinimas gali būti toks pat kaip referencinio vaistinio preparato arba kitoks.


Lygiagrečiai importuojamo vaistinio preparato pavadinime, išskyrus atvejus, kai vaistinio preparato pavadinimas pasirenkamas toks pat kaip referencinio, nurodomas bendrinis pavadinimas (INN) turi būti toks, koks nurodytas Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos viršininko 2006 m. lapkričio 2 d. įsakymu Nr. 1A-658 patvirtintame Rekomenduojamų tarptautinių prekės ženklu neregistruotų vaistinių medžiagų pavadinimų atitikmenų anglų, lietuvių ir lotynų kalbomis sąraše.

Sąrašą rasite čia

Jeigu lygiagretaus importo leidimo turėtojas pasirenka „kitokį“ vaistinio preparato pavadinimą, siekiant optimizuoti paraiškų vertinimą, rekomenduojame prieš teikiant paraišką su Tarnyba suderinti vaistinio preparato pavadinimą. Pareiškėjas, norėdamas suderinti pavadinimą turi atsiųsti ne daugiau kaip 4 siūlomus pavadinimus el. paštu pavadinimai@vvkt.lt. Šis derinimas nėra apmokestintas valstybės rinkliava.

Svarbu paminėti, kad pranešime nurodytas pavadinimų derinimo būdas nėra privalomas ir pareiškėjas turi teisę vaistinio preparato pavadinimą derinti pateiktos paraiškos vertinimo metu.