Naudingos nuorodos
Farmacinės veiklos licencijavimo skyrius
PAREIGOS SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ATLIEKAMOS FUNKCIJOS
Vedėjas
 1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą biomedicinos mokslų studijų srities farmacijos krypties išsilavinimą ir ne mažesnę kaip 2 metų farmacinio darbo patirtį;
 2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais farmacinę veiklą bei juridinių ir fizinių asmenų licencijavimą;
 3. būti susipažinusiam su Europos Sąjungos teise farmacinės veiklos srityje, Europos Sąjungos teisės aktais, reglamentuojančiais farmacinės veiklos licencijavimo procedūrą Europos Sąjungos valstybėse;
 4. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, darbo santykius;
 5. išmanyti dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, dokumentų rengimo taisykles;
 6. mokėti rengti bei analitiškai vertinti rengiamų teisės aktų projektus;
 7. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, analitiškai vertinti ir apibendrinti informaciją, priimti sprendimus, teikti išvadas ir siūlymus, savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, sugebėti dirbti komandoje;
 8. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
 9. mokėti dirbti kompiuteriu šiomis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer ir naudotis šiuolaikinio ryšio priemonėmis bei technologijomis.

 1. Savo kompetencijos ribose priima sprendimus farmacinės veiklos licencijavimo ir (ar) kitais Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais.
 2. Rengia metinius Skyriaus veiklos planus bei metines veiklos ataskaitas ir teikia juos Tarnybos viršininkui.
 3. Rengia Skyriaus specialistų pareigybių aprašymus ir vertina jų tarnybinę veiklą.
 4. Sudaro Skyriaus specialistų atostogų grafiko ir mokymo plano projektus ir teikia juos Personalo skyriui.
 5. Pasirašytinai supažindina naujai į Skyrių priimtus darbuotojus ar valstybės tarnautojus su Tarnybos struktūra, nuostatais, darbo reglamentu, Skyriaus nuostatais, pareigybės aprašymu bei kitais dokumentais, kuriais privaloma vadovautis darbe tam, kad būtų užtikrinta Skyriaus veikla.
 6. Bendradarbiauja su kitais Tarnybos struktūriniais padaliniais farmacinės veiklos licencijavimo ir (ar) kitais Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais, teikia siūlymus Tarnybos viršininkui ar Tarnybos viršininko pavaduotojui (pagal kompetenciją) dėl farmacinės veiklos licencijavimo proceso tobulinimo.
 7. Pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje, Tarnybos posėdžiuose ir pasitarimuose.
 8. Tarnybos viršininko ar Tarnybos viršininko pavaduotojo (pagal kompetenciją) pavedimu ar savo iniciatyva rengia teisės aktų, susijusių su Skyriaus veikla, projektus ir/ar dalyvauja juos rengiant, užtikrina priimtų teisės aktų vykdymą.
 9. Rengia Skyriaus veiklos procedūrų projektus, teikia pastabas pateiktiems derinti teisės aktų projektams, dalyvauja rengiant kitas su Tarnybos valdymu susijusias kokybės vadybos procedūras.
 10. Atlieka Tarnybos viršininko įsakymais, pavedimais, rezoliucijomis pavestas užduotis ar paveda jas atlikti kitiems Skyriaus specialistams, rengia ar vizuoja Skyriaus (ar kitų struktūrinių padalinių) specialistų parengtus informacinio pobūdžio raštus, siunčiamus kitoms institucijoms, fiziniams ar juridiniams asmenims, kitiems Tarnybos struktūriniams padaliniams.
 11. Viršininko pavedimu atstovauja Skyrių kitose Lietuvos ir užsienio įstaigose ir organizacijose, bendradarbiauja su užsienio institucijomis.
 12. Siekiant užtikrinti efektyvią Skyriaus veiklą teisės aktų nustatyta tvarka koordinuoja šio pareigybės aprašymo 4 punkte nurodytus procesus ir teikia Tarnybos viršininkui su tuo susijusius  įsakymų projektus.
 13. Koordinuoja Skyriaus kompetencijai priskirtų duomenų bazių tvarkymą ir priežiūrą, kaupiamos ir sisteminamos informacijos ir duomenų saugojimą.
 14. Tikrina ir vertina Skyriui pateiktus pareiškėjų dokumentus dėl Skyriui priskirtų procesų įgyvendinimo ir užtikrinimo.
 15. Konsultuoja pareiškėjus elektroniniu paštu, telefonu, raštu apie teisės aktų, reglamentuojančių farmacinę veiklą (pagal Skyriui priskirtą kompetenciją), reikalavimus tam, kad būtų suteikta aktuali ir teisinga informacija.
 16. Informuoja pareiškėjus apie papildomų dokumentų ir/ar papildomos informacijos, susijusios su sprendimo priėmimu gavimą, rengia informacinius raštus pareiškėjams apie priimtą neigiamą sprendimą, susijusį su pareiškėjo prašymu.
 17. Siekiant užtikrinti tinkamą priimtų dokumentų vertinimą bei jų apskaitą,  registruoja pareiškėjų pateiktus dokumentus ir/ar papildomai pateiktus dokumentus Skyriaus gautų dokumentų žurnale.
 18. Atlieka papildomai pateiktų dokumentų vertinimą, siekiant užtikrinti farmacinės veiklos (pagal Skyriui priskirtą kompetenciją) licencijavimo procesą.
 19. Rengia ir teikia informaciją į Tarnybos internetinį tinklapį, siekiant užtikrinti tinkamą farmacinės veiklos (pagal Skyriui priskirtą kompetenciją) licencijavimo procesą.
 20. Siekiant užtikrinti tinkamą skyriaus darbo laiko apskaitą, pildo skyriaus darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraštį ir perduoda jį Personalo skyriui.
 21. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Tarnybos viršininko ar jį pavaduojančio asmens, Tarnybos viršininko pavaduotojo, pagal jo kompetencijai priskirtus klausimus, pavedimus.
PATARĖJAS
 1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą biomedicinos mokslų studijų srities farmacijos krypties išsilavinimą ir ne mažesnę kaip 3 metų farmacinio darbo patirtį.
 2. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais farmacinę veiklą bei juridinių ir fizinių asmenų licencijavimą.
 3. Būti susipažinusiam su Europos Sąjungos teise farmacinės veiklos srityje, Europos Sąjungos teisės aktais, reglamentuojančiais farmacinės veiklos licencijavimo procedūrą Europos Sąjungos valstybėse.
 4. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, darbo santykius.
 5. Išmanyti dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, dokumentų rengimo taisykles.
 6. Mokėti rengti bei analitiškai vertinti rengiamų teisės aktų projektus.
 7. Gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, analitiškai vertinti ir apibendrinti informaciją, priimti sprendimus, teikti išvadas ir siūlymus, savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, sugebėti dirbti komandoje.
 8. Mokėti dirbti kompiuteriu ir naudotis šiuolaikinio ryšio priemonėmis bei technologijomis.
 
 1. Bendradarbiauja su kitais Tarnybos struktūriniais padaliniais farmacinės veiklos licencijavimo ir (ar) kitais Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais, teikia siūlymus ir patarimus Tarnybos viršininkui, Tarnybos viršininko pavaduotojui (pagal kompetenciją) ir Skyriaus vedėjui dėl farmacinės veiklos licencijavimo proceso tobulinimo.
 2. Teikia Tarnybos viršininkui įsakymų projektus dėl šio pareigybės aprašymo 4 punkte nurodytų procesų.
 3. Teisės aktų nustatyta tvarka, vykdo licencijuojamos farmacinės veiklos (juridinių ir fizinių asmenų) licencijų, vaistininko padėjėjo (farmakotechniko) Sąrašo, Veikliųjų medžiagų gamintojų, importuotojų ir platintojų bei Tarpininkų sąrašų, numerių, suteiktų vaistininko ir vaistininko padėjėjo (farmakotechniko) spaudams, duomenų bazių tvarkymą ir priežiūrą, kaupiamos ir sisteminamos informacijos ir duomenų saugojimą bei informacijos skelbimą apie šio pareigybės aprašymo 4 punkte nurodytus procesus.
 4. Informuoja pareiškėjus elektroniniu paštu, telefonu, raštu apie teisės aktų, reglamentuojančių farmacinę veiklą (pagal Skyriui priskirtą kompetenciją), reikalavimus tam, kad būtų suteikta aktuali ir teisinga informacija.
 5. Tikrina ir vertina Skyriui pateiktus pareiškėjų dokumentus dėl šio pareigybės aprašymo 4 punkte nurodytų procesų. Esant būtinumui, informuoja Skyriaus vedėją ir pareiškėjus dėl papildomų dokumentų ir / ar papildomos informacijos, susijusios su sprendimo priėmimu, gavimo.
 6. Siekiant užtikrinti tinkamą dokumentų priėmimą ir atlikti jų vertinimą bei dokumentų apskaitą, konsultuojasi su kitų Tarnybos struktūrinių padalinių darbuotojais ir registruoja pareiškėjų pateiktus dokumentus ir/ar papildomai pateiktus dokumentus Skyriaus gaunamų dokumentų registravimo žurnale.
 7. Atlieka papildomai pateiktų dokumentų vertinimą, rengia ir teikia raštų projektus Skyriaus vedėjui apie pakartotinus dokumentų vertinimo rezultatus, siekiant užtikrinti farmacinės veiklos (pagal Skyriui priskirtą kompetenciją) procesą.
 8. Siekiant užtikrinti farmacinės veiklos licencijavimo procesą, rengia informacinių raštų projektus pareiškėjams apie priimtą neigiamą sprendimą, susijusį su pareiškėjo prašymu ir teikia juos Skyriaus vedėjui vizuoti.
 9. Pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje, Tarnybos viršininko ar Tarnybos viršininko pavaduotojo (pagal kompetenciją) pavedimu ar savo iniciatyva rengia teisės aktų, susijusių su Skyriaus veikla, projektus ir / ar dalyvauja juos rengiant, užtikrina priimtų teisės aktų vykdymą, rengia Skyriaus veiklos procedūrų projektus, teikia pastabas pateiktiems derinti teisės aktų projektams.
 10. Pavaduoja Skyriaus vedėją jo atostogų, komandiruotės, nedarbingumo laikotarpiu ar nesant darbe dėl kitų priežasčių, siekiant organizuoti ir užtikrinti efektyvų bei nepertraukiamą Skyriaus darbą.
 11. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Tarnybos viršininko ar jį pavaduojančio asmens, viršininko pavaduotojo, pagal jo kompetencijai priskirtus klausimus, Skyriaus vedėjo pavedimus.
VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS
 1. Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą ir ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį.
 2. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais darbo santykius, viešąjį administravimą.
 3. Išmanyti dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, dokumentų rengimo taisykles.
 4. Mokėti vykdyti paieškas įvairiose informacinėse duomenų bazėse, sisteminti informaciją ir rengti išvadas.
 5. Savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, analitiškai vertinti, bendrauti ir bendradarbiauti, sugebėti dirbti komandoje.
 6. Mokėti anglų kalbą pradedančio vartotojo lygmens A1 lygiu.
 7. Mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer ir naudotis šiuolaikinio ryšio priemonėmis bei technologijomis.

 1. Vadovaujantis Tarnybos viršininko patvirtintu dokumentacijos planu tvarko Skyriaus dokumentų apskaitą, sistemina ir tvarko Skyriaus sukauptus dokumentus bei vidaus bylas, pildo ir tvarko duomenų bazes.
 2. Perduoda į Tarnybos Raštinę išdavimui paruoštas licencijas, Leidimus ir jų kopijas, iš Raštinės grąžintus dokumentus įsega į pareiškėjų dokumentų bylas.
 3. Rengia informacinių raštų ir įsakymų projektus ir teikia juos Skyriaus vedėjui vizuoti.
 4. Siekiant užtikrinti farmacinės veiklos licencijavimo procesą ir informacijos teikimą pareiškėjams, rengia informacinę medžiagą apie vaistininko ir vaistininko padėjėjo (farmakotechniko) spaudui suteiktus numerius, pakeistus rekvizitus spauduose, vaistininko padėjėjų (farmakotechnikų) sąrašą vaistininkų praktikos licencijas.
 5. Siekiant užtikrinti farmacinės veiklos licencijavimo procesą ir informacijos kaupimą, atnaujinimą ir saugojimą, tvarko ir saugo pareiškėjų (juridinių ir fizinių asmenų) pateiktus dokumentus, laiku atnaujina, pildo bei tvarko juridinių ir fizinių asmenų, galinčių užsiimti farmacine veikla bei numerių, suteiktų vaistininko ir farmakotechniko spaudams, duomenų bazes, Vaistininko padėjėjų (farmakotechnikų) sąrašą ir Veikliųjų medžiagų gamintojų, importuotojų ir platintojų bei Tarpininkų sąrašus.
 6. Pagal Inspektavimo skyriaus pateiktus prašymus atrenka, registruoja ir išduoda farmacinės veiklos bei veiklos su II ir III sąrašų narkotinėmis ir psichotropinėmis medžiagomis arba III sąrašo psichotropinėmis medžiagomis licencijų ir veikliųjų medžiagų gamintojų, importuotojų ir platintojų, įrašytų į Veikliųjų medžiagų gamintojų, importuotojų ir platintojų sąrašą, vaistinių preparatų prekybos tarpininkų, įrašytų į Tarpininkų sąrašą, leidimų gaminti pažangios terapijos vaistinius preparatus konkretiems pacientams pagal gydytojo paskyrimą bylas.
 7. Savo kompetencijos ribose pavaduoja kitus Skyriaus specialistus jiems nesant.
 8. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Tarnybos viršininko ar jį pavaduojančio asmens, viršininko pavaduotojo, pagal jo kompetencijai priskirtus klausimus, Skyriaus vedėjo pavedimus.
Paskutinis atnaujinimas: 2020-07-07 15:15:52