Naudingos nuorodos
Viršininko pavaduotojas

PAREIGOS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

ATLIEKAMOS FUNKCIJOS

Viršininko pavaduotojas

 1. Turėti aukštąjį universitetinį (ar jam prilygintą) biomedicinos mokslų studijų srities farmacijos ar medicinos krypties arba socialinių mokslų studijų srities vadybos ir verslo administravimo krypties išsilavinimą.
 2. Turėti 2 metų vadovaujamo darbo patirties.
 3. Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius veiklą su farmacijos produktais.
 4. Turėti patirties rengiant teisės aktus.
 5. Būti susipažinusiam su Europos Sąjungos teisės aktais, reglamentuojančiais farmacinę veiklą.
 6. Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, darbo santykius.
 7. Išmanyti dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, dokumentų rengimo taisykles.
 8. Išmanyti LST EN ISO 9001 ir LST EN ISO/IEC 17025 standartų reikalavimus.
 9. Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją bei duomenis, juos vertinti ir rengti išvadas, savarankiškai planuoti darbą.
 10. Sklandžiai ir aiškiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, turėti gerus bendravimo įgūdžius.
 11. Mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu.
 12. Mokėti dirbti kompiuteriu šiomis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer.

 

 

 1. Teikia siūlymus Tarnybos viršininkui dėl Tarnybos veiklos planavimo, organizavimo, įgyvendinant Tarnybai pavestas funkcijas. Rengia strateginių ir veiklos planų projektus ir teikia Tarnybos viršininkui.
 2. Užtikrina Tarnybos metinio veiklos plano vykdymo organizavimą ir kontrolę.
 3. Derina Tarnybos struktūrinių padalinių planų projektus.
 4. Teikia Tarnybos viršininkui siūlymus dėl valstybės politikos korupcijos prevencijos įgyvendinimo Tarnyboje.
 5. Rengia ir teikia Tarnybos viršininkui tvirtinti kovos su korupcija programą ir priemonių įgyvendinimo planą.
 6. Kontroliuoja ir koordinuoja Tarnybos korupcijos prevencijos programos įgyvendinimą, prireikus teikia pasiūlymus Tarnybos viršininkui dėl jos tikslinimo.
 7. Apibendrina Tarnybos struktūrinių padalinių veiklą įgyvendinant įstaigos korupcijos prevencijos programą.
 8. Kontroliuoja, kaip vykdomi korupcijos prevenciją nustatančių teisės aktų reikalavimai Tarnyboje.
 9. Nedelsdamas informuoja Tarnybos viršininką apie nustatytus korupcijos prevenciją reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus Tarnyboje ir teikia siūlymus, kaip juos šalinti.
 10. Bendradarbiauja ir keičiasi informacija, kurios reikia korupcijos prevencijai ir kontrolei užtikrinti, su kitais Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – SAM) padaliniais ir atsakingais už korupcijos prevenciją darbuotojais, kitomis valstybės ar savivaldybių įstaigomis ir jose dirbančiais asmenimis, vykdančiais korupcijos prevenciją ir kontrolę.
 11. Vertina teisės aktų nustatyta tvarka Tarnybos veiklos sritis, kuriose egzistuoja didelė korupcijos apraiškų tikimybė.
 12. Rengia ir teikia Tarnybos viršininkui motyvuotas išvadas dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės Tarnyboje veiklos srityse.
 13. Teikia SAM Tarnybos viršininko pasirašytą motyvuotą išvadą dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės Tarnyboje bei dokumentų, pagrindžiančių didelę korupcijos pasireiškimo tikimybę veikloje, kopijas.
 14. Specialiųjų tyrimų tarnybai (toliau – STT) atlikus Tarnybos veiklos analizę antikorupciniu požiūriu (korupcijos rizikos analizę) ir pateikus motyvuotas išvadas, esant būtinybei, kartu su Tarnybos struktūrinių padalinių vadovais Tarnybos viršininkui teikia pasiūlymus dėl korupcijos prevencijos užtikrinimo būdų ir konkrečių priemonių.
 15. Kartu su Tarnybos struktūrinių padalinių vadovais rengia informaciją STT apie korupcijos rizikos analizės STT motyvuotoje išvadoje nurodytų korupcijos prevencijos priemonių vykdymą.
 16. Tarnybos interneto svetainės nuolatiniuose puslapiuose, skirtuose korupcijos prevencijai, tikslina informaciją ir skelbia ataskaitas apie Tarnybos Korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių plano įgyvendinimą.
 17. Nagrinėja skundus, pareiškimus dėl galimų korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų atvejų Tarnyboje bei analizuoja pasiūlymus dėl korupcijos prevencijos.
 18. Gavus informaciją dėl galimų ar pasireiškusių korupcinių veikų, nedelsiant informuoja Tarnybos viršininką.
 19. Atlieka kitą su korupcijos prevencija, kontrole ir korupcinių pažeidimų tyrimu Tarnyboje susijusią veiklą.
 20. Periodiškai peržiūri ir, atsižvelgdamas į pokyčius, koreguoja Tarnybos kokybės ir informacijos saugumo politiką, Integruotos vadybos sistemos vadovą, atlieka Tarnybos procesų peržiūrą, inicijuoja ir kontroliuoja naujų integruotos vadybos sistemos dokumentų rengimą bei tikrina parengtas bei atnaujintas veiklos procedūras.
 21. Valdo, stebi, vertina ir koordinuoja integruotos vadybos sistemos funkcionavimą:
  21.1. apibendrina integruotos vadybos sistemos tikslų, vidaus ir išorės auditų, patikrinimų rezultatus, rengia integruotos vadybos sistemos gerinimo planą bei kontroliuoja jo vykdymą;
  21.2. koordinuoja auditų programos įgyvendinimą, analizuoja auditų rezultatus, esant reikalui, inicijuoja neplaninį vidaus auditą;
  21.3. periodiškai analizuoja ir vertina procesų rezultatyvumą, vertinimo rezultatus teikia Tarnybos viršininkui;
  21.4. organizuoja pasitarimus su procesų savininkais, padalinių vadovais ir (arba) darbuotojais sprendžiant atsiradusias vidinio bendravimo ir kitas problemas, planuojant įgyvendinti gerinimo veiksmus, bei kitais integruotos vadybos sistemos klausimais;
  21.5. inicijuoja vidinius mokymus Tarnybos darbuotojams integruotos vadybos sistemos klausimais. 
 22. Duoda pavedimus Tarnybos valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, jo kompetencijai priskirtais klausimais.
 23. Palaiko ir atsako už ryšius su kompetentingomis institucijomis integruotos vadybos sistemos srityje, organizuoja sertifikavimo / persertifikavimo procesą, bendradarbiauja su BEMA agentūrų sugretinimo klausimais.
 24. Organizuoja vadovybinės vertinamosios analizės posėdžius ir rengia posėdžio darbotvarkės projektą.
 25. Analizuoja ir vertina procesų savininkų ir (arba) skyrių vedėjų vadovybinei vertinamajai analizei pateiktas ataskaitas, Tarnybos klientų apklausos rezultatus, Integruotos vadybos sistemos planų įgyvendinimą ir pristato vertinimo išvadas vadovybinės vertinamosios analizės posėdyje, teikia pasiūlymus integruotos vadybos sistemos tobulinimui, rezultatyvumo gerinimui. 
 26. Kontroliuoja vadovybinės vertinamosios analizės metu priimtų nutarimų vykdymą.
 27. Sveikatos apsaugos ministrui pavedus, pavaduoja Tarnybos viršininką, laikinai jo nesant ir pavadavimo metu vykdo visas Tarnybos viršininkui priskirtas funkcijas.
 28. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Tarnybos viršininko pavedimus tam, kad būtų pasiekti strateginiai Tarnybos tikslai.
Paskutinis atnaujinimas: 2020-07-07 15:14:43