Naudingos nuorodos
Kokius dokumentus turi pateikti vaistininko padėjėjas (farmakotechnikas), įrašytas į Sąrašą, ir norėdamas pranešti apie profesinės kvalifikacijos kėlimą ir vertimąsi vaistininko padėjėjo (farmakotechniko) praktika

Vaistininko padėjėjas (farmakotechnikas), įrašytas į Sąrašą, ir norintis pranešti apie vaistininko profesinės kvalifikacijos kėlimą ir vertimąsi vaistininko padėjėjo (farmakotechniko) praktika, turi prisijungti prie el. licencijavimo sistemos „VAPRIS“ ir pateikti šiuos dokumentus:

  • pranešimą apie vaistininko padėjėjo (farmakotechniko) profesinės kvalifikacijos kėlimą ir vertimąsi vaistininko padėjėjo (farmakotechniko) praktika;
  • pažymą (-as) iš darbovietės (-čių), t. y. dokumentą (-us), patvirtinantį (-ius), kad vaistininko padėjėjas (farmakotechnikas), ne mažiau kaip trejus metus (arba ne mažiau kaip dvejus paskutinius metus) per paskutinius penkerius metus vertėsi vaistininko padėjėjo (farmakotechniko) praktika. Būtina atskirai nurodyti vaistininko padėjėjo (farmakotechniko) praktikos vaistinėje trukmę. *Šie dokumentai neteikiami, kai pateikiama Farmacijos specialistų profesinės kompetencijos vertinimo komisijos motyvuota išvada.
  • Profesinės kvalifikacijos kėlimo sertifikatus, t. y. dokumento (-ų), patvirtinančio (-ių), kad vaistininko padėjėjas (farmakotechnikas), per paskutinius penkerius metus sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka ne mažiau kaip 120 val. kėlė vaistininko profesinę kvalifikaciją, kopijas.

* Šie dokumentai neteikiami, kai pateikiama Farmacijos specialistų profesinės kompetencijos vertinimo komisijos motyvuota išvada.

  • pavardės (-ių) ir (ar) vardo (-ų) keitimo dokumento kopiją, jeigu jie neatitinka nurodytų pateiktuose dokumentuose;
  • Lietuvos Respublikos gyventojo asmens tapatybės kortelės (abiejų pusių) ar paso, ar kito Lietuvos Respublikoje išduoto dokumento, leidžiančio nuolat ar laikinai gyventi arba leidžiančio dirbti Lietuvos Respublikoje; ar Europos Sąjungos valstybės narės, Šveicarijos ar valstybės, pasirašiusios Europos ekonominės erdvės sutartį, piliečio asmens dokumento kopiją.

Jeigu teikiamas popierinis pranešimas apie vaistininko padėjėjo (farmakotechniko) profesinės kvalifikacijos kėlimą ir vertimąsi vaistininko padėjėjo (farmakotechniko) praktika ir kiti atitinkami Taisyklėse nurodyti dokumentai, pranešimas apie vaistininko padėjėjo (farmakotechniko) profesinės kvalifikacijos kėlimą ir vertimąsi vaistininko padėjėjo (farmakotechniko) praktika turi būti patvirtintas vaistininko padėjėjo (farmakotechniko), įrašyto į Sąrašą, arba jo įgalioto atstovo parašu bei turi būti pateikiami Taisyklėse nurodytų dokumentų originalai arba jų kopijos. patvirtintos notaro. Dokumentų kopijos taip pat gali būti patvirtintos įstaigos, kurioje dirba vaistininko padėjėjas (farmakotechniko), įrašytas į Sąrašą. Šiuo atveju dokumente turi būti nurodoma žyma „Kopija tikra“ bei dokumento tikrumą liudijančio įstaigos vadovo ar kito teisės aktu suteiktus įgaliojimus turinčio darbuotojo pareigų pavadinimas, parašas, vardas (-ai) ir pavardė (-ės), data. Jei dokumentas susideda iš kelių lapų, kiekvieno lapo apatinėje dalyje esančiame laisvame plote rašomas žodis „Kopija tikra“ ir pasirašoma, paskutiniame lape rašoma nesutrumpinta kopijos tikrumo žyma.

Paskutinis atnaujinimas: 2020-08-13 16:13:18