Naudingos nuorodos
Inspektavimo skyrius

PAREIGOS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

ATLIEKAMOS FUNKCIJOS

Vedėjas

 1. Turėti aukštąjį universitetinį biomedicinos mokslų studijų srities farmacijos krypties išsilavinimą.
 2. Turėti ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį farmacijos įmonėse bei ne mažesnę kaip 5 metų patirtį farmacinės veiklos kontrolės srityje.
 3. Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius farmacinę veiklą.
 4. Būti susipažinusiam su Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktais ir kitais dokumentais, reguliuojančiais santykius vaistinių preparatų srityje.
 5. Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą ir darbo santykius.
 6. Išmanyti dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, dokumentų rengimo taisykles, būti susipažinusiam su teisės aktų rengimo praktika.
 7. Būti pareigingam, gebėti bendrauti ir turėti organizacinių gebėjimų.
 8. Gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, teikti išvadas ir siūlymus, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.
 9. Savarankiškai planuoti ir organizuoti  Inspektavimo skyriaus veiklą.
 10. Mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.
 11. Mokėti dirbti su MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer.

 1. Organizuoja Inspektavimo skyriaus veiklą, sprendžia  Inspektavimo skyriaus kompetencijai priklausančius klausimus tam, kad būtų užtikrintas  Inspektavimo skyriaus uždavinių, funkcijų vykdymas bei gautų pavedimų savalaikis ir tinkamas atlikimas.
 2. Planuoja metinę  Inspektavimo skyriaus veiklą, formuluoja uždavinius, rengia metines ataskaitas, siekiant užtikrinti VVKT prie SAM funkcijų įgyvendinimą.
 3. Planuoja ir koordinuoja farmacijos įmonių patikrinimus ir vertinimus pagal teisės aktais nustatytų vaistų geros gamybos praktikos, geros platinimo praktikos, geros vaistinių praktikos reikalavimus, taip pat atlieka  vaistų gamintojų patikrinimus ir vertinimus tam, kad būtų užtikrintas teisės aktais nustatytas farmacijos įmonių patikrinimų periodiškumas ir tinkamumas.
 4. Informuoja VVKT prie SAM viršininką apie galimą pavojų visuomenės sveikatai, pagal kompetenciją dalyvauja krizių valdymo procese, siekiant stebėti, ar užtikrinama vaisto kokybė visoje vaisto gamybos, platinimo ir pateikimo galutiniam vartotojui grandinėje.
 5. Sistemingai analizuoja  Inspektavimo skyriaus veiklą, apie rezultatus informuoja VVKT prie SAM viršininką suinteresuotas institucijas ir visuomenę tam, kad būtų įgyvendinti veiklos skaidrumo ir viešumo principai,  inspektavimo skyriaus veikla būtų harmonizuota pagal jai keliamus ES reikalavimus.
 6. Organizuoja  Inspektavimo skyriaus veiklos procedūrų parengimą, paveda specialistams atlikti užduotis, koordinuoja jų veiklą, atsakomųjų raštų rengimą, pagal kompetenciją pareiškimų bei skundų nagrinėjimą, savalaikį išvadų pateikimą tam, kad būtų užtikrintas tinkamas  Inspektavimo skyriaus darbas.
 7. Rengia  Inspektavimo skyriaus specialistų pareigybių aprašymus, vertina jų tarnybinę veiklą, rengia kvalifikacijos tobulinimo planus, teikia siūlymus dėl išorinių  Inspektavimo skyriaus darbuotojų mokymų bei organizuoja reikalingus vidinius mokymus, siekiant užtikrinti  Inspektavimo skyriaus specialistų tinkamą kvalifikaciją bei periodinį jos vertinimą. 
 8. Sudaro  Inspektavimo skyriaus specialistų atostogų grafiko projektą ir teikia jį VVKT prie SAM Personalo skyriui, siekiant užtikrinti sklandų ir nepertraukiamą  Inspektavimo skyriaus darbo organizavimą.
 9. Pasirašytinai supažindina naujai į Inspektavimo skyrių priimtus darbuotojus ar tarnautojus su VVKT prie SAM struktūra, nuostatais, darbo reglamentu,  Inspektavimo skyriaus nuostatais, pareigybės aprašymu bei kitais dokumentais, kuriais privaloma vadovautis darbe tam, kad specialistai kuo greičiau galėtų pradėti tinkamai vykdyti jiems priskirtas funkcijas.
 10. Instruktuoja  Inspektavimo skyriaus specialistus darbų saugos darbo vietoje klausimais, siekiant užtikrinti, kad būtų išvengta galimų traumų darbe bei saugomas ir tausojamas VVKT prie SAM materialusis turtas.
 11. Organizuoja Inspektavimo skyriaus darbuotojų pasitarimus, siekiant juos supažindinti su naujais teisės aktais, procedūromis, VVKT prie SAM vidaus dokumentų reikalavimais tam, kad būtų užtikrintas tinkamas ir vienodas jų interpretavimas, išspręstos iškilusios problemos, pasidalinta praktine darbo patirtimi.
 12. Vadovaujantis  Inspektavimo skyriaus veiklos rezultatais, atliktų patikrinimų išvadomis teikia VVKT prie SAM viršininkui siūlymus dėl farmacinę veiklą reglamentuojančių teisės aktų tobulinimo, informuoja apie esminius patikrinimų metu nustatytus pažeidimus,  galinčius turėti  neigiamą  poveikį visuomenės sveikatai, tuo savo kompetencijos ribose siekiant apsaugoti visuomenės sveikatą.
 13. Dalyvauja Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos sudarytų komisijų ir darbo grupių veikloje, pagal kompetenciją dalyvauja rengiant teisės aktų projektus, teikia siūlymus rengiamiems įstatymams ir poįstatyminiams teisės aktams tam, kad rengiami teisės aktai būtų grindžiami praktine patirtimi, aptariamas naujų teisės aktų reikalavimų būtinumas bei galimas praktinis įgyvendinimas, taip pat galimi įgyvendinimo kontrolės metodai.
 14. Atstovauja  Inspektavimo skyrių su vykdoma veikla susijusiais klausimais šalies ir užsienio institucijose ir organizacijose, VVKT prie SAM administracijos posėdžiuose, siekiant užtikrinti kompetentingą dalyvavimą aptariant ir sprendžiant  Inspektavimo skyriui ir VVKT prie SAM aktualius klausimus ir problemas.
 15. Pagal kompetenciją dalyvauja Europos vaistų agentūros  geros gamybos praktikos ir geros platinimo praktikos inspektorių darbo grupės (GMDP IWG) veikloje, , Farmacijos inspekcijų bendradarbiavimo sistemos (toliau - PIC/S) Komiteto posėdžiuose, PIC/S rengiamuose seminaruose ir ekspertų susitikimuose inspektavimo klausimais, kitų ES institucijų ir tarptautinių organizacijų, reguliuojančių veiklą su farmacijos produktais, renginiuose, bendruose  vaistų gamintojų patikrinimuose kvalifikacijos tobulinimo ir VVKT prie SAM bei  Inspektavimo skyriaus atstovavimo tikslu.
 16. Bendrijos inspektavimo ir pasikeitimo informacija procedūrų sąvado (Kompiliacijos) numatyta tvarka sistemingai kelia savo profesinę kvalifikaciją, dalyvauja geros gamybos praktikos inspektoriams skirtuose mokymuose, tobulina užsienio kalbos žinias.
 17. Vykdo kitus VVKT prie SAM viršininko pavedimus tam, kad būtų įgyvendinti VVKT prie SAM strateginiai planai, nuosekliai ir kokybiškai vykdomos VVKT prie SAM ir  Inspektavimo skyriaus funkcijos.

PATARĖJAS

 1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą biomedicinos mokslų studijų srities farmacijos krypties išsilavinimą.
 2. Turėti ne mažesnę kaip 3 metų praktinio darbo patirtį vaistų pramoninės gamybos ir/ar vaistų kokybės kontrolės srityse.
 3. Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius farmacinę veiklą, valstybės tarnybą ir darbo santykius.
 4. Būti susipažinusiam su Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktais ir kitais dokumentais, reguliuojančiais vaistinių preparatų sritį.
 5. Išmanyti vaistų gamybos licencijavimo ir vaistų registravimo sistemas bei jų tarpusavio ryšį;
 6. Išmanyti abipusio pripažinimo ir kitas ES sudarytas sutartis, susijusias su vaistų gamyba, kontrole, gamintojų inspektavimu, inspektavimo išvadų pripažinimu ir pan.
 7. Gebėti kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, nustatyti trūkumus bei įvertinti jų rimtumą, teikti išvadas ir siūlymus, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.
 8. Mokėti bent vieną užsienio kalbą (anglų, vokiečių arba prancūzų) pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.
 9. Mokėti dirbti su MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer.
 1. Vertina juridinių asmenų, norinčių įgyti gamybos licenciją, pasirengimą vykdyti vaistų gamybą ir importą iš trečiųjų šalių pagal farmacinę veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus, rengia atitinkamas pažymas, teikia išvadas ir siūlymus, siekiant nustatyta tvarka išduoti gamybos licenciją tinkamai pasirengusiems asmenims.
 2. Tikrina, analizuoja ir vertina licencijuotų įmonių farmacinę veiklą, rengia pažymas, teikia atitinkamas išvadas ir siūlymus, siekiant užtikrinti, kad įmonių vykdoma veikla atitiktų teisės aktų nustatytus reikalavimus.
 3. Tikrina, analizuoja ir vertina veikliųjų medžiagų gamintojų, kontrolės laboratorijų veiklą, rengia atitinkamas pažymas, teikia išvadas ir siūlymus, siekiant užtikrinti, kad jų veikla atitiktų jiems taikomus geros gamybos praktikos reikalavimus.
 4. Tikrina ir vertina licencijuotų farmacijos pramonės įmonių licencijų informaciją ir duomenis, susijusius su patalpų, vykdomų procesų, įrangos, atsakingų darbuotojų ir kitų veiksnių, galinčių turėti įtakos vaistų kokybei, pakeitimais.
 5. Esant būtinybei tikrina ir vertina kitų farmacijos įmonių (vaistinių ir / ar vaistų platinimo įmonių) vykdomą veiklą ir / ar Skyriaus vedėjo pavedimu atlieka tikslinius tikrinimus, tuo siekiant užtikrinti tinkamą ir nuoseklų Inspektavimo skyriaus bei Tarnyba funkcijų atlikimą.
 6. Tikrinimo metu nustačius trūkumų, galinčių sukelti grėsmę visuomenės sveikatai, imasi neatidėliotinų veiksmų teisės aktų ir Inspektavimo skyriaus procedūrų nustatyta tvarka tam, kad būtų išvengta bet kokio galimo pavojaus visuomenės sveikatai.
 7. Savo kompetencijos ribose nagrinėja pareiškimus ir skundus dėl įmonių veiklos ir įtariamų kokybės defektų, analizuoja ir vertina nuokrypius, vaistinių preparatų kokybės defektus, rengia atitinkamas išvadas ir siūlymus tam, kad būtų sustabdyta netinkama įmonių veikla, sustabdytas (ar atšauktas) nekokybiškų vaistinių preparatų tiekimas į rinką, išaiškinti galimi vaistinių preparatų falsifikatų atvejai.
 8. Tarnyboje nustatyta tvarka ima bandinius ištyrimui Vaistų kontrolės laboratorijoje, analizuoja tyrimų rezultatus ir imasi atitinkamų Skyriaus procedūrose numatytų veiksmų, taip pat kontroliuoja vaistinių preparatų atšaukimą iš rinkos siekiant užtikrinti, kad vaistų rinkoje cirkuliuotų tik kokybiški vaistiniai preparatai.
 9. Vadovaujantis Skyriaus darbo planais ir Inspektavimo skyriaus vedėjo pavedimais, Tarnybos ir Skyriaus procedūrų nustatyta tvarka planuoja ir atlieka patikrinimus, apiformina kontrolės rezultatus ir išvadas, surašo tikrinimo pažymas, siūlymus, teikimus, parengia būtinus duomenis pateikimui į ES EudraGMP duomenų bazę bei rengia kitą reikalingą medžiagą tam, kad būtų užtikrintas teisės aktais nustatytas farmacijos įmonių tikrinimų periodiškumas bei Inspektavimo skyriaus veikla būtų vykdoma pagal jai keliamus ES reikalavimus.
 10. Teikia Skyriaus vedėjui kontrolės išvadomis pagrįstus siūlymus dėl farmacinę veiklą reglamentuojančių teisės aktų tobulinimo, dalyvauja teisės aktų projektų kūrimo komisijose ir darbo grupėse, teikia pastabas, savo kompetencijos ribose rengia teisės aktų projektus, siekiant užtikrinti, kad juose būtų įtvirtinti ir praktiniai veiklos aspektai.
 11. Pagal kompetenciją rengia informacinius ir atsakomuosius raštus, rengia darbo ataskaitas, tvarko Skyriaus vidaus bylas, dokumentaciją, atsako už jam priskirtų Inspektavimo skyriaus materialinių vertybių saugumą, Skyriaus vedėjo pavedimu organizuoja ir protokoluoja Skyriaus darbuotojų susirinkimus tam, kad būtų užtikrintas savalaikis ir tinkamas Skyriaus darbas.
 12. Pagal kompetenciją dalyvauja Europos vaistų agentūros organizuojamuose susirinkimuose, PIC/S rengiamuose seminaruose ir ekspertų susitikimuose inspektavimo klausimais, kitų ES institucijų ir tarptautinių organizacijų, reguliuojančių veiklą su farmacijos produktais, renginiuose, bendruose farmacijos pramonės įmonių patikrinimuose kvalifikacijos tobulinimo ir Tarnybos bei Skyriaus atstovavimo tikslu tam, kad būtų užtikrintas kompetentingas dalyvavimas aptariant ir sprendžiant Skyriui ir Tarnybai aktualius su vaistų gamyba ir kontrole susijusius klausimus.
 13. Pagal kompetenciją prižiūri Skyriaus kokybės vadybos dokumentų savalaikį ir tinkamą valdymą tam, kad Skyriuje būtų naudojamasi tik galiojančiais kokybės vadybos dokumentais.
 14. Informuoja farmacijos specialistus ir įmones apie aktualų farmacinės veiklos reglamentavimą Lietuvoje ir ES, siekiant išvengti netinkamo jų vykdymo.
 15. Vykdo kitus Skyriaus vedėjo, Tarnybos viršininko ar jo pavaduotojo nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad

VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS

 1. Turėti aukštąjį universitetinį (ar jam prilygintą) biomedicinos mokslų studijų srities medicinos ar farmacijos krypties išsilavinimą.
 2. Turėti ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį medicinos ar farmacijos srityje.
 3. Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius veiklą su farmacijos produktais, vaistų gamybą, santykius klinikinių vaistinių preparatų tyrimų srityje, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą ir darbo santykius.
 4. Būti susipažinusiam su Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktais ir kitais dokumentais, reguliuojančiais vaistinių preparatų sritį.
 5. Būti susipažinusiam su ES teisės aktais, reguliuojančiais santykius klinikinių vaistinių preparatų tyrimų srityje, gera klinikine praktika bei jos patikrinimo (inspekcijos) atlikimo principais ir procedūromis.
 6. Būti susipažinusiam su dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, dokumentų rengimo taisyklėmis.
 7. Gebėti kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, nustatyti trūkumus bei įvertinti jų rimtumą, teikti išvadas ir siūlymus, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.
 8. Savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą.
 9. Mokėti anglų kalbą pažengusio  vartotojo lygmens B1 lygiu.
 10. Mokėti dirbti su MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer.

 

 1. Tikrina, analizuoja ir vertina klinikinių vaistinių preparatų tyrimų centrų veiklą, rengia patikrinimo (inspekcijų) protokolus, teikia atitinkamas išvadas ir siūlymus, siekiant užtikrinti, kad klinikiniai tyrimai būtų vykdomi pagal gerą klinikinę praktiką ir kitus teisės aktų nustatytus reikalavimus.
 2. Vadovaujantis skyriaus veiklos planais, Klinikinių tyrimų centrų patikrinimų planais, skyriaus vedėjo pavedimais, Tarnybos ir skyriaus procedūrų nustatyta tvarka planuoja ir atlieka patikrinimus (inspekcijas), apiformina kontrolės rezultatus, išvadas ir siūlymus, rengia su pareigomis susijusias standartinės veiklos procedūras ir kitą reikalingą medžiagą tam, kad būtų užtikrintas teisės aktais nustatytas klinikinių tyrimų centrų patikrinimų (inspekcijų) periodiškumas bei skyriaus veikla būtų vykdoma pagal jai keliamus ES reikalavimus.
 3. Vertina juridinių asmenų, norinčių įgyti gamybos licenciją, pasirengimą vykdyti vaistų gamybą ir importą iš trečiųjų šalių pagal farmacinę veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus, rengia atitinkamas pažymas, teikia išvadas ir siūlymus, siekiant nustatyta tvarka išduoti gamybos licenciją tinkamai pasirengusiems asmenims.
 4. Tikrina, analizuoja ir vertina licencijuotų gamybos įmonių farmacinę veiklą, rengia pažymas, teikia atitinkamas išvadas ir siūlymus, siekiant užtikrinti, kad įmonių vykdoma veikla atitiktų teisės aktų nustatytus reikalavimus.
 5. Tarnyboje nustatyta tvarka ima bandinius ištyrimui Vaistų kontrolės laboratorijoje, analizuoja tyrimų rezultatus ir imasi atitinkamų skyriaus procedūrose numatytų veiksmų, taip pat kontroliuoja vaistinių preparatų atšaukimą iš rinkos, siekiant užtikrinti, kad vaistų rinkoje cirkuliuotų tik kokybiški vaistiniai preparatai.
 6. Savo kompetencijos ribose nagrinėja pareiškimus ir skundus dėl klinikinių vaistinių preparatų tyrimų centrų ir gamybos įmonių veiklos, analizuoja ir vertina nuokrypius, įtariamus vaistinių preparatų kokybės defektus, rengia atitinkamas išvadas ir siūlymus tam, kad būtų sustabdyta netinkamai vykdoma veikla, sustabdytas (ar atšauktas) nekokybiškų vaistinių preparatų tiekimas į rinką, jų naudojimas klinikiniams tyrimams, išaiškinti kiti galimi klinikinių tyrimų atlikimo pažeidimų atvejai.
 7. Patikrinimo metu nustačius trūkumų, galinčių sukelti grėsmę visuomenės sveikatai, nedelsiant apie tai informuoja skyriaus vedėją ir imasi neatidėliotinų veiksmų teisės aktų ir skyriaus procedūrų nustatyta tvarka tam, kad būtų išvengta bet kokio galimo pavojaus visuomenės sveikatai.
 8. Esant būtinybei ir pagal kompetenciją skyriaus vedėjo pavedimu dalyvauja kituose patikrinimuose ar atlieka tikslinius patikrinimus kituose ūkio subjektuose, vykdančiuose veiklą su farmacijos produktais, tuo siekiant užtikrinti tinkamą ir nuoseklų skyriaus ir Tarnybos funkcijų atlikimą.
 9. Pildo Europos klinikinių tyrimų EudraCT duomenų bazėje atliktų geros klinikinės praktikos patikrinimų (inspekcijų) duomenis.
 10. Tvarko klinikinių tyrimų inspekcijų protokolų registrą.
 11. Teikia skyriaus vedėjui kontrolės išvadomis pagrįstus siūlymus dėl klinikinius tyrimus  ir vaistų gamybą reglamentuojančių teisės aktų tobulinimo, teikia pastabas rengiamiems teisės aktų projektams, siekiant užtikrinti, kad teisės aktuose būtų įtvirtinti ir praktiniai veiklos aspektai.
 12. Pagal kompetenciją rengia informacinius ir atsakomuosius raštus, darbo ataskaitas, tvarko skyriaus vidaus bylas, dokumentaciją, atsako už jam priskirtų skyriaus materialinių vertybių saugumą, skyriaus vedėjo pavedimu organizuoja ir protokoluoja skyriaus darbuotojų susirinkimus tam, kad būtų užtikrintas savalaikis ir tinkamas skyriaus darbas.
 13. Pagal kompetenciją informuoja suinteresuotus asmenis ir įmones apie veiklos su farmacijos produktais reglamentavimą Lietuvoje ir ES, siekiant išvengti netinkamo nustatytų reikalavimų vykdymo.
 14. Pagal kompetenciją dalyvauja Europos vaistų agentūros geros klinikinės praktikos inspektorių darbo grupės veikloje (GCP IWG), siekiant užtikrinti pasikeitimą patirtimi, teisingą reikalavimų traktavimą bei kokybišką klinikinių tyrimų inspekcijų atlikimą.
 15. Tarnybos viršininko ar skyriaus vedėjo pavedimu pagal kompetenciją dalyvauja Europos vaistų agentūros, Farmacijos inspekcijų bendradarbiavimo sistemos PIC/S,  kitų ES institucijų bei tarptautinių organizacijų, reguliuojančių veiklą su farmacijos produktais, renginiuose ir patikrinimuose kvalifikacijos tobulinimo tikslu, atstovauja skyrių su vykdoma veikla susijusiais klausimais šalies ir užsienio institucijose ir organizacijose, Tarnybos administracijos posėdžiuose, siekiant užtikrinti kompetentingą dalyvavimą aptariant ir sprendžiant skyriui bei Tarnybai aktualius klausimus ir problemas.
 16. Vykdo kitus skyriaus vedėjo, Tarnybos viršininko ar jo pavaduotojo nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti strateginiai Tarnybos tikslai.

VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS

 

 1. Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą biomedicinos mokslų studijų srities farmacijos krypties išsilavinimą.
 2. Turėti ne mažesnę kaip 2 metų praktinio darbo patirtį farmacinę veiklą vykdančiose įmonėse ar farmacinę veiklą vykdančių įmonių kontrolės srityje.
 3. Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius farmacinę veiklą, valstybės tarnybą ir darbo santykius.
 4. Būti susipažinusiam su Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktais ir kitais dokumentais, reguliuojančiais vaistinių preparatų sritį.
 5. Išmanyti vaistinių preparatų ir veikliųjų medžiagų gerą platinimo praktiką, žinoti vaistinių preparatų ir veikliųjų medžiagų geros gamybos praktikos esminius reikalavimus.
 6. Išmanyti vaistų registravimo, gamybos ir didmeninio platinimo licencijavimo sistemas ir jų tarpusavio ryšį.
 7. Išmanyti platinimo veiklos principus ir platinimo įmonių inspektavimo procedūras.
 8. Gebėti kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, nustatyti trūkumus bei įvertinti jų rimtumą, teikti išvadas ir siūlymus, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
 9. Mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.
 10. Mokėti dirbti su MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer.


 1. Vertina juridinių asmenų, norinčių įgyti vaistinių preparatų didmeninio platinimo licenciją ar būti įrašytais į Veikliųjų medžiagų gamintojų, importuotojų ir platintojų sąrašą, pasirengimą vykdyti vaistinių preparatų didmeninį platinimą ar veikliųjų medžiagų importą bei didmeninį platinimą pagal farmacinę veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus, rengia atitinkamas pažymas, teikia išvadas ir siūlymus, siekiant nustatyta tvarka išduoti didmeninio platinimo licencijas tinkamai pasirengusiems asmenims.
 2. Tikrina, analizuoja ir vertina licencijuotų vaistų platinimo bei veikliųjų medžiagų importo ir didmeninio platinimo įmonių farmacinę veiklą, rengia pažymas, teikia atitinkamas išvadas ir siūlymus, siekiant užtikrinti, kad įmonių vykdoma veikla atitiktų teisės aktų nustatytus reikalavimus.
 3. Tikrina ir vertina Tarnybos į tarpininkų sąrašą įrašytų asmenų vykdomą veiklą ir jos atitiktį vaistinių preparatų prekybos tarpininkams taikomiems reikalavimams.
 4. Tikrina ir vertina licencijuotų vaistų platinimo įmonių licencijų informaciją ir duomenis, susijusius su patalpų, vykdomų procesų, įrangos, atsakingų darbuotojų ir kitų veiksnių, galinčių turėti įtakos vaistų kokybei, pakeitimais.
 5. Tikrinimo metu nustačius trūkumų, galinčių sukelti grėsmę visuomenės sveikatai, nedelsiant apie tai informuoja skyriaus vedėją ir imasi neatidėliotinų veiksmų teisės aktų ir skyriaus procedūrų nustatyta tvarka tam, kad būtų išvengta bet kokio galimo pavojaus visuomenės sveikatai.
 6. Esant būtinybei ir pagal kompetenciją dalyvauja kitų farmacijos įmonių (vaistinių ir farmacijos pramonės įmonių) tikrinimuose ar skyriaus vedėjo pavedimu atlieka tikslinius tikrinimus, tuo siekiant užtikrinti tinkamą ir nuoseklų skyriaus bei Tarnybos funkcijų atlikimą.
 7. Savo kompetencijos ribose nagrinėja pranešimus apie įtariamus vaistinių preparatų kokybės defektus, pareiškimus ir skundus dėl įmonių veiklos, rengia atitinkamas išvadas ir siūlymus tam, kad būtų sustabdyta netinkama įmonių veikla, sustabdytas (ar atšauktas) nekokybiškų vaistinių preparatų tiekimas į rinką, išaiškinti galimi vaistinių preparatų falsifikatų atvejai.
 8. Tarnyboje nustatyta tvarka ima bandinius ištyrimui Vaistų kontrolės laboratorijoje,  kontroliuoja vaistinių preparatų atšaukimą iš rinkos, siekiant užtikrinti, kad vaistų rinkoje cirkuliuotų tik kokybiški vaistiniai preparatai.
 9. Pagal Centriniu būdu registruotų vaistinių preparatų bandinių ėmimo ir tyrimo programą ima bandinius ir organizuoja jų pateikimą Europos vaistų kokybės direktoratui.
 10. Vadovaujantis skyriaus darbo planais ir skyriaus vedėjo pavedimais skyriaus procedūrų nustatyta tvarka planuoja ir atlieka patikrinimus, apiformina kontrolės rezultatus ir išvadas, surašo tikrinimo pažymas, siūlymus, teikimus bei rengia kitą reikalingą medžiagą tam, kad būtų užtikrintas teisės aktais nustatytas farmacijos įmonių tikrinimų periodiškumas bei Skyriaus veikla būtų vykdoma pagal ES nustatytus teisės aktų reikalavimus.
 11. Teikia skyriaus vedėjui kontrolės išvadomis pagrįstus siūlymus dėl farmacinę veiklą reglamentuojančių teisės aktų tobulinimo, dalyvauja teisės aktų projektų kūrimo komisijose ir darbo grupėse, teikia pastabas, savo kompetencijos ribose rengia teisės aktų projektus, siekiant užtikrinti, kad juose būtų įtvirtinti ir praktiniai veiklos aspektai.
 12. Pagal kompetenciją rengia informacinius ir atsakomuosius raštus, darbo ataskaitas, tvarko skyriaus vidaus bylas, dokumentaciją, atsako už jam priskirtų skyriaus materialinių vertybių saugumą, skyriaus vedėjo pavedimu organizuoja ir protokoluoja skyriaus darbuotojų susirinkimus tam, kad būtų užtikrintas savalaikis ir tinkamas skyriaus darbas.
 13. Informuoja farmacijos specialistus ir įmones apie aktualų farmacinės veiklos reglamentavimą Lietuvoje ir ES, siekiant išvengti netinkamo jų vykdymo.
 14. Vykdo kitus skyriaus vedėjo, jo pavaduotojų, Tarnybos viršininko ar jo pavaduotojo nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam,
 

VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS

 

 1. Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą biomedicinos mokslų studijų srities farmacijos krypties išsilavinimą;
 2. Turėti ne mažesnę kaip 2 metų praktinio darbo patirtį farmacinę veiklą vykdančiose įmonėse ar farmacinę veiklą vykdančių įmonių kontrolės srityje;
 3. Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius farmacinę veiklą, valstybės tarnybą ir darbo santykius;
 4. Būti susipažinusiam su Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktais ir kitais dokumentais, reguliuojančiais vaistinių preparatų sritį;
 5. Gebėti kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, nustatyti trūkumus bei įvertinti jų rimtumą, teikti išvadas ir siūlymus, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
 6. Mokėti bent vieną užsienio kalbą (anglų, vokiečių arba prancūzų) pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
 7. Mokėti dirbti su MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer.

 1. Tikrina, analizuoja ir vertina licencijuotų įmonių (visuomenės vaistinių, gamybinių visuomenės vaistinių, ligoninės vaistinių, gamybinių ligoninės vaistinių, universiteto vaistinių, labdaros vaistinių) farmacinę veiklą, rengia pažymas, teikia atitinkamas išvadas ir siūlymus, siekiant užtikrinti, kad įmonių vykdoma veikla atitiktų teisės aktų nustatytus reikalavimus;
 2. Esant būtinybei ir pagal kompetenciją dalyvauja kitų farmacijos įmonių (vaistų platinimo ir gamybos įmonių) tikrinimuose ar Skyriaus vedėjo ir/ar Skyriaus vedėjo pavaduotojų pavedimu atlieka tikslinius tikrinimus, tuo siekiant užtikrinti tinkamą ir nuoseklų Skyriaus ir Tarnybos funkcijų vykdymą;
 3. Tikrinimo metu nustačius trūkumų, galinčių sukelti grėsmę visuomenės sveikatai, apie tai nedelsiant informuoja Skyriaus vedėją ir/ ar Skyriaus vedėjo pavaduotojus bei imasi neatidėliotinų veiksmų teisės aktų ir Skyriaus procedūrų nustatyta tvarka tam, kad būtų išvengta bet kokio galimo pavojaus visuomenės sveikatai;
 4. Savo kompetencijos ribose nagrinėja pareiškimus ir skundus dėl vaistinių veiklos, nekokybiškų vaistinių preparatų bei netinkamų farmacinių paslaugų teikimo, rengia atitinkamas išvadas ir siūlymus tam, kad būtų sustabdyta netinkama įmonių ir farmacijos specialistų veikla, sustabdytas (ar atšauktas) nekokybiškų vaistinių preparatų tiekimas į rinką, išaiškinti galimi vaistinių preparatų falsifikatų atvejai;
 5. Tikrina vaistinių preparatų laikymą ir įtraukimą į apskaitą asmens sveikatos priežiūros įstaigose tam, kad jose būtų naudojami tik kokybiški vaistiniai preparatai;
 6. Kontroliuoja kaimo gyventojų aprūpinimo vaistiniais preparatais per pirmines sveikatos priežiūros įstaigas tinkamumą, siekiant užtikrinti savalaikį kokybiškų vaistinių preparatų prieinamumą kaimo gyventojams;
 7. Tarnyboje nustatyta tvarka ima bandinius ištyrimui Vaistų kontrolės laboratorijoje, kontroliuoja vaistinių dalyvavimo vaistinių preparatų atšaukimo iš rinkos procese tinkamumą, siekiant užtikrinti, kad rinkoje būtų tik kokybiški vaistiniai preparatai;
 8. Vadovaujantis Skyriaus darbo planais ir Skyriaus vedėjo ir/ar Skyriaus vedėjo pavaduotojų pavedimais Tarnybos ir Skyriaus procedūrų nustatyta tvarka atlieka patikrinimus, įformina kontrolės rezultatus ir išvadas, surašo tikrinimo pažymas, siūlymus, teikimus, parengia informacinius ir atsakomuosius raštus, darbo ataskaitas bei kitą reikalingą medžiagą tam, kad būtų užtikrintas teisės aktais nustatytas farmacijos įmonių tikrinimų periodiškumas bei Skyriaus veikla būtų vykdoma pagal ES teisės aktų reikalavimus;
 9. Teikia Skyriaus vedėjui ir/ar Skyriaus vedėjo pavaduotojams kontrolės išvadomis pagrįstus siūlymus dėl farmacinę veiklą reglamentuojančių teisės aktų tobulinimo, pagal kompetenciją teikia pastabas teisės aktų projektams, kad juose būtų įtvirtinti ir praktiniai veiklos aspektai;
 10. Informuoja farmacijos specialistus ir įmones apie aktualų farmacinės veiklos reglamentavimą Lietuvoje ir Europos Sąjungoje, siekiant išvengti netinkamo jų vykdymo;
 11. Pagal kompetenciją rengia ir tobulina Skyriaus veiklos procedūras;
 12. Pagal kompetenciją tvarko Skyriaus vidaus bylas, dokumentaciją, atsako už jam priskirtų Skyriaus materialinių vertybių saugumą, Skyriaus vedėjo pavedimu organizuoja ir protokoluoja Skyriaus darbuotojų susirinkimus tam, kad būtų užtikrintas savalaikis ir tinkamas Skyriaus darbas;
 13. Vykdo kitus Skyriaus vedėjo, jo pavaduotojų, Tarnybos viršininko ar jo pavaduotojo nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti strateginiai Tarnybos tikslai.

VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS 

 1. Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą biomedicinos mokslų studijų srities farmacijos krypties išsilavinimą;
 2. Turėti ne mažesnę kaip 2 metų praktinio darbo patirtį farmacinę veiklą vykdančiose įmonėse ar farmacinę veiklą vykdančių įmonių kontrolės srityje;
 3. Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius farmacinę veiklą, valstybės tarnybą ir darbo santykius;
 4. Būti susipažinusiam su Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktais ir kitais dokumentais, reguliuojančiais vaistinių preparatų sritį;
 5. Gebėti kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, nustatyti trūkumus bei įvertinti jų rimtumą, teikti išvadas ir siūlymus, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
 6. Mokėti bent vieną užsienio kalbą (anglų, vokiečių arba prancūzų) pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
 7. Mokėti dirbti su MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer.

 1. Tikrina, analizuoja ir vertina licencijuotų įmonių (visuomenės vaistinių, gamybinių visuomenės vaistinių, ligoninės vaistinių, gamybinių ligoninės vaistinių, universiteto vaistinių, labdaros vaistinių) farmacinę veiklą, rengia pažymas, teikia atitinkamas išvadas ir siūlymus, siekiant užtikrinti, kad įmonių vykdoma veikla atitiktų teisės aktų nustatytus reikalavimus;
 2. Esant būtinybei ir pagal kompetenciją dalyvauja kitų farmacijos įmonių (vaistų platinimo ir gamybos įmonių) tikrinimuose ar Skyriaus vedėjo ir/ar Skyriaus vedėjo pavaduotojų pavedimu atlieka tikslinius tikrinimus, tuo siekiant užtikrinti tinkamą ir nuoseklų Skyriaus ir Tarnybos funkcijų vykdymą;
 3. Tikrinimo metu nustačius trūkumų, galinčių sukelti grėsmę visuomenės sveikatai, apie tai nedelsiant informuoja Skyriaus vedėją ir/ ar Skyriaus vedėjo pavaduotojus bei imasi neatidėliotinų veiksmų teisės aktų ir Skyriaus procedūrų nustatyta tvarka tam, kad būtų išvengta bet kokio galimo pavojaus visuomenės sveikatai;
 4. Savo kompetencijos ribose nagrinėja pareiškimus ir skundus dėl vaistinių veiklos, nekokybiškų vaistinių preparatų bei netinkamų farmacinių paslaugų teikimo, rengia atitinkamas išvadas ir siūlymus tam, kad būtų sustabdyta netinkama įmonių ir farmacijos specialistų veikla, sustabdytas (ar atšauktas) nekokybiškų vaistinių preparatų tiekimas į rinką, išaiškinti galimi vaistinių preparatų falsifikatų atvejai;
 5. Tikrina vaistinių preparatų laikymą ir įtraukimą į apskaitą asmens sveikatos priežiūros įstaigose tam, kad jose būtų naudojami tik kokybiški vaistiniai preparatai;
 6. Kontroliuoja kaimo gyventojų aprūpinimo vaistiniais preparatais per pirmines sveikatos priežiūros įstaigas tinkamumą, siekiant užtikrinti savalaikį kokybiškų vaistinių preparatų prieinamumą kaimo gyventojams;
 7. Tarnyboje nustatyta tvarka ima bandinius ištyrimui Vaistų kontrolės laboratorijoje, kontroliuoja vaistinių dalyvavimo vaistinių preparatų atšaukimo iš rinkos procese tinkamumą, siekiant užtikrinti, kad rinkoje būtų tik kokybiški vaistiniai preparatai;
 8. Vadovaujantis Skyriaus darbo planais ir Skyriaus vedėjo ir/ar Skyriaus vedėjo pavaduotojų pavedimais Tarnybos ir Skyriaus procedūrų nustatyta tvarka atlieka patikrinimus, įformina kontrolės rezultatus ir išvadas, surašo tikrinimo pažymas, siūlymus, teikimus, parengia informacinius ir atsakomuosius raštus, darbo ataskaitas bei kitą reikalingą medžiagą tam, kad būtų užtikrintas teisės aktais nustatytas farmacijos įmonių tikrinimų periodiškumas bei Skyriaus veikla būtų vykdoma pagal ES teisės aktų reikalavimus;
 9. Teikia Skyriaus vedėjui ir/ar Skyriaus vedėjo pavaduotojams kontrolės išvadomis pagrįstus siūlymus dėl farmacinę veiklą reglamentuojančių teisės aktų tobulinimo, pagal kompetenciją teikia pastabas teisės aktų projektams, kad juose būtų įtvirtinti ir praktiniai veiklos aspektai;
 10. Informuoja farmacijos specialistus ir įmones apie aktualų farmacinės veiklos reglamentavimą Lietuvoje ir Europos Sąjungoje, siekiant išvengti netinkamo jų vykdymo;
 11. Pagal kompetenciją rengia ir tobulina Skyriaus veiklos procedūras;
 12. Pagal kompetenciją tvarko Skyriaus vidaus bylas, dokumentaciją, atsako už jam priskirtų Skyriaus materialinių vertybių saugumą, Skyriaus vedėjo pavedimu organizuoja ir protokoluoja Skyriaus darbuotojų susirinkimus tam, kad būtų užtikrintas savalaikis ir tinkamas Skyriaus darbas;
 13. Vykdo kitus Skyriaus vedėjo, jo pavaduotojų, Tarnybos viršininko ar jo pavaduotojo nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti strateginiai Tarnybos tikslai.

VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS


 

 1. Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą biomedicinos mokslų studijų srities farmacijos krypties išsilavinimą;
 2. Turėti ne mažesnę kaip 2 metų praktinio darbo patirtį farmacinę veiklą vykdančiose įmonėse ar farmacinę veiklą vykdančių įmonių kontrolės srityje;
 3. Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius farmacinę veiklą, valstybės tarnybą ir darbo santykius;
 4. Būti susipažinusiam su Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktais ir kitais dokumentais, reguliuojančiais vaistinių preparatų sritį;
 5. Gebėti kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, nustatyti trūkumus bei įvertinti jų rimtumą, teikti išvadas ir siūlymus, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
 6. Mokėti bent vieną užsienio kalbą (anglų, vokiečių arba prancūzų) pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
 7. Mokėti dirbti su MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer.

 1. Tikrina, analizuoja ir vertina licencijuotų įmonių (visuomenės vaistinių, gamybinių visuomenės vaistinių, ligoninės vaistinių, gamybinių ligoninės vaistinių, universiteto vaistinių, labdaros vaistinių) farmacinę veiklą, rengia pažymas, teikia atitinkamas išvadas ir siūlymus, siekiant užtikrinti, kad įmonių vykdoma veikla atitiktų teisės aktų nustatytus reikalavimus;
 2. Esant būtinybei ir pagal kompetenciją dalyvauja kitų farmacijos įmonių (vaistų platinimo ir gamybos įmonių) tikrinimuose ar Skyriaus vedėjo ir/ar Skyriaus vedėjo pavaduotojų pavedimu atlieka tikslinius tikrinimus, tuo siekiant užtikrinti tinkamą ir nuoseklų Skyriaus ir Tarnybos funkcijų vykdymą;
 3. Tikrinimo metu nustačius trūkumų, galinčių sukelti grėsmę visuomenės sveikatai, apie tai nedelsiant informuoja Skyriaus vedėją ir/ ar Skyriaus vedėjo pavaduotojus bei imasi neatidėliotinų veiksmų teisės aktų ir Skyriaus procedūrų nustatyta tvarka tam, kad būtų išvengta bet kokio galimo pavojaus visuomenės sveikatai;
 4. Savo kompetencijos ribose nagrinėja pareiškimus ir skundus dėl vaistinių veiklos, nekokybiškų vaistinių preparatų bei netinkamų farmacinių paslaugų teikimo, rengia atitinkamas išvadas ir siūlymus tam, kad būtų sustabdyta netinkama įmonių ir farmacijos specialistų veikla, sustabdytas (ar atšauktas) nekokybiškų vaistinių preparatų tiekimas į rinką, išaiškinti galimi vaistinių preparatų falsifikatų atvejai;
 5. Tikrina vaistinių preparatų laikymą ir įtraukimą į apskaitą asmens sveikatos priežiūros įstaigose tam, kad jose būtų naudojami tik kokybiški vaistiniai preparatai; Kontroliuoja kaimo gyventojų aprūpinimo vaistiniais preparatais per pirmines sveikatos priežiūros įstaigų tinkamumą, siekiant užtikrinti savalaikį kokybiškų vaistinių preparatų prieinamumą kaimo gyventojams;
 6. Tarnyboje nustatyta tvarka ima bandinius ištyrimui Vaistų kontrolės laboratorijoje, kontroliuoja vaistinių dalyvavimo vaistinių preparatų atšaukimo iš rinkos procese tinkamumą, siekiant užtikrinti, kad rinkoje būtų tik kokybiški vaistiniai preparatai;
 7. Vadovaujantis Skyriaus darbo planais ir Skyriaus vedėjo ir/ar Skyriaus vedėjo pavaduotojo pavedimais Tarnybos ir Skyriaus procedūrų nustatyta tvarka atlieka patikrinimus, įformina kontrolės rezultatus ir išvadas, surašo tikrinimo pažymas, siūlymus, teikimus, parengia informacinius ir atsakomuosius raštus, darbo ataskaitas bei kitą reikalingą medžiagą tam, kad būtų užtikrintas teisės aktais nustatytas farmacijos įmonių tikrinimų periodiškumas bei Skyriaus veikla būtų vykdoma pagal ES teisės aktų reikalavimus;
 8. Teikia Skyriaus vedėjui ir/ar Skyriaus vedėjo pavaduotojams kontrolės išvadomis pagrįstus siūlymus dėl farmacinę veiklą reglamentuojančių teisės aktų tobulinimo, dalyvauja rengiant ar rengia teisės aktus, teikia pastabas, kad juose būtų įtvirtinti ir praktiniai veiklos aspektai;
 9. Informuoja farmacijos specialistus ir įmones apie aktualų farmacinės veiklos reglamentavimą Lietuvoje ir Europos Sąjungoje, siekiant išvengti netinkamo jų vykdymo;
 10. Pagal kompetenciją tvarko Skyriaus vidaus bylas, dokumentaciją, atsako už jam priskirtų Skyriaus materialinių vertybių saugumą, Skyriaus vedėjo pavedimu organizuoja ir protokoluoja Skyriaus darbuotojų susirinkimus tam, kad būtų užtikrintas savalaikis ir tinkamas Skyriaus darbas;
 11. Vykdo kitus Skyriaus vedėjo, Tarnybos viršininko ar jo pavaduotojo nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti strateginiai Tarnybos tikslai.

VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS

 

 1. Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą biomedicinos mokslų studijų srities farmacijos krypties išsilavinimą;
 2. Turėti ne mažesnę kaip 2 metų praktinio darbo patirtį farmacinę veiklą vykdančiose įmonėse ar farmacinę veiklą vykdančių įmonių kontrolės srityje;
 3. Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius farmacinę veiklą, valstybės tarnybą ir darbo santykius;
 4. Būti susipažinusiam su Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktais ir kitais dokumentais, reguliuojančiais vaistinių preparatų sritį;
 5. Gebėti kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, nustatyti trūkumus bei įvertinti jų rimtumą, teikti išvadas ir siūlymus, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
 6. Mokėti bent vieną užsienio kalbą (anglų, vokiečių arba prancūzų) pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
 7. Mokėti dirbti su MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer.

 1. Tikrina, analizuoja ir vertina licencijuotų įmonių (visuomenės vaistinių, gamybinių visuomenės vaistinių, ligoninės vaistinių, gamybinių ligoninės vaistinių, universiteto vaistinių, labdaros vaistinių) farmacinę veiklą, rengia pažymas, teikia atitinkamas išvadas ir siūlymus, siekiant užtikrinti, kad įmonių vykdoma veikla atitiktų teisės aktų nustatytus reikalavimus;
 2. Esant būtinybei ir pagal kompetenciją dalyvauja kitų farmacijos įmonių (vaistų platinimo ir gamybos įmonių) tikrinimuose ar Skyriaus vedėjo ir/ar Skyriaus vedėjo pavaduotojų pavedimu atlieka tikslinius tikrinimus, tuo siekiant užtikrinti tinkamą ir nuoseklų Skyriaus ir Tarnybos funkcijų vykdymą;
 3. Tikrinimo metu nustačius trūkumų, galinčių sukelti grėsmę visuomenės sveikatai, apie tai nedelsiant informuoja Skyriaus vedėją ir/ ar Skyriaus vedėjo pavaduotojus bei imasi neatidėliotinų veiksmų teisės aktų ir Skyriaus procedūrų nustatyta tvarka tam, kad būtų išvengta bet kokio galimo pavojaus visuomenės sveikatai;
 4. Savo kompetencijos ribose nagrinėja pareiškimus ir skundus dėl vaistinių veiklos, nekokybiškų vaistinių preparatų bei netinkamų farmacinių paslaugų teikimo, rengia atitinkamas išvadas ir siūlymus tam, kad būtų sustabdyta netinkama įmonių ir farmacijos specialistų veikla, sustabdytas (ar atšauktas) nekokybiškų vaistinių preparatų tiekimas į rinką, išaiškinti galimi vaistinių preparatų falsifikatų atvejai;
 5. Tikrina vaistinių preparatų laikymą ir įtraukimą į apskaitą asmens sveikatos priežiūros įstaigose tam, kad jose būtų naudojami tik kokybiški vaistiniai preparatai; Kontroliuoja kaimo gyventojų aprūpinimo vaistiniais preparatais per pirmines sveikatos priežiūros įstaigų tinkamumą, siekiant užtikrinti savalaikį kokybiškų vaistinių preparatų prieinamumą kaimo gyventojams;
 6. Tarnyboje nustatyta tvarka ima bandinius ištyrimui Vaistų kontrolės laboratorijoje, kontroliuoja vaistinių dalyvavimo vaistinių preparatų atšaukimo iš rinkos procese tinkamumą, siekiant užtikrinti, kad rinkoje būtų tik kokybiški vaistiniai preparatai;
 7. Vadovaujantis Skyriaus darbo planais ir Skyriaus vedėjo ir/ar Skyriaus vedėjo pavaduotojo pavedimais Tarnybos ir Skyriaus procedūrų nustatyta tvarka atlieka patikrinimus, įformina kontrolės rezultatus ir išvadas, surašo tikrinimo pažymas, siūlymus, teikimus, parengia informacinius ir atsakomuosius raštus, darbo ataskaitas bei kitą reikalingą medžiagą tam, kad būtų užtikrintas teisės aktais nustatytas farmacijos įmonių tikrinimų periodiškumas bei Skyriaus veikla būtų vykdoma pagal ES teisės aktų reikalavimus;
 8. Teikia Skyriaus vedėjui ir/ar Skyriaus vedėjo pavaduotojams kontrolės išvadomis pagrįstus siūlymus dėl farmacinę veiklą reglamentuojančių teisės aktų tobulinimo, dalyvauja rengiant ar rengia teisės aktus, teikia pastabas, kad juose būtų įtvirtinti ir praktiniai veiklos aspektai;
 9. Informuoja farmacijos specialistus ir įmones apie aktualų farmacinės veiklos reglamentavimą Lietuvoje ir Europos Sąjungoje, siekiant išvengti netinkamo jų vykdymo;
 10. Pagal kompetenciją tvarko Skyriaus vidaus bylas, dokumentaciją, atsako už jam priskirtų Skyriaus materialinių vertybių saugumą, Skyriaus vedėjo pavedimu organizuoja ir protokoluoja Skyriaus darbuotojų susirinkimus tam, kad būtų užtikrintas savalaikis ir tinkamas Skyriaus darbas;
 11. Vykdo kitus Skyriaus vedėjo, Tarnybos viršininko ar jo pavaduotojo nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti strateginiai Tarnybos tikslai.

VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS

 

 1. Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą biomedicinos mokslų studijų srities farmacijos krypties išsilavinimą;
 2. Turėti ne mažesnę kaip 2 metų praktinio darbo patirtį farmacinę veiklą vykdančiose įmonėse ar farmacinę veiklą vykdančių įmonių kontrolės srityje;
 3. Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius farmacinę veiklą, valstybės tarnybą ir darbo santykius;
 4. Būti susipažinusiam su Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktais ir kitais dokumentais, reguliuojančiais vaistinių preparatų sritį;
 5. Gebėti kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, nustatyti trūkumus bei įvertinti jų rimtumą, teikti išvadas ir siūlymus, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
 6. Mokėti bent vieną užsienio kalbą (anglų, vokiečių arba prancūzų) pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
 7. Mokėti dirbti su MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer.

 1. Tikrina, analizuoja ir vertina licencijuotų įmonių (visuomenės vaistinių, gamybinių visuomenės vaistinių, ligoninės vaistinių, gamybinių ligoninės vaistinių, universiteto vaistinių, labdaros vaistinių) farmacinę veiklą, rengia pažymas, teikia atitinkamas išvadas ir siūlymus, siekiant užtikrinti, kad įmonių vykdoma veikla atitiktų teisės aktų nustatytus reikalavimus;
 2. Esant būtinybei ir pagal kompetenciją dalyvauja kitų farmacijos įmonių (vaistų platinimo ir gamybos įmonių) tikrinimuose ar Skyriaus vedėjo ir/ar Skyriaus vedėjo pavaduotojų pavedimu atlieka tikslinius tikrinimus, tuo siekiant užtikrinti tinkamą ir nuoseklų Skyriaus ir Tarnybos funkcijų vykdymą;
 3. Tikrinimo metu nustačius trūkumų, galinčių sukelti grėsmę visuomenės sveikatai, apie tai nedelsiant informuoja Skyriaus vedėją ir/ ar Skyriaus vedėjo pavaduotojus bei imasi neatidėliotinų veiksmų teisės aktų ir Skyriaus procedūrų nustatyta tvarka tam, kad būtų išvengta bet kokio galimo pavojaus visuomenės sveikatai;
 4. Savo kompetencijos ribose nagrinėja pareiškimus ir skundus dėl vaistinių veiklos, nekokybiškų vaistinių preparatų bei netinkamų farmacinių paslaugų teikimo, rengia atitinkamas išvadas ir siūlymus tam, kad būtų sustabdyta netinkama įmonių ir farmacijos specialistų veikla, sustabdytas (ar atšauktas) nekokybiškų vaistinių preparatų tiekimas į rinką, išaiškinti galimi vaistinių preparatų falsifikatų atvejai;
 5. Tikrina vaistinių preparatų laikymą ir įtraukimą į apskaitą asmens sveikatos priežiūros įstaigose tam, kad jose būtų naudojami tik kokybiški vaistiniai preparatai; Kontroliuoja kaimo gyventojų aprūpinimo vaistiniais preparatais per pirmines sveikatos priežiūros įstaigų tinkamumą, siekiant užtikrinti savalaikį kokybiškų vaistinių preparatų prieinamumą kaimo gyventojams;
 6. Tarnyboje nustatyta tvarka ima bandinius ištyrimui Vaistų kontrolės laboratorijoje, kontroliuoja vaistinių dalyvavimo vaistinių preparatų atšaukimo iš rinkos procese tinkamumą, siekiant užtikrinti, kad rinkoje būtų tik kokybiški vaistiniai preparatai;
 7. Vadovaujantis Skyriaus darbo planais ir Skyriaus vedėjo ir/ar Skyriaus vedėjo pavaduotojo pavedimais Tarnybos ir Skyriaus procedūrų nustatyta tvarka atlieka patikrinimus, įformina kontrolės rezultatus ir išvadas, surašo tikrinimo pažymas, siūlymus, teikimus, parengia informacinius ir atsakomuosius raštus, darbo ataskaitas bei kitą reikalingą medžiagą tam, kad būtų užtikrintas teisės aktais nustatytas farmacijos įmonių tikrinimų periodiškumas bei Skyriaus veikla būtų vykdoma pagal ES teisės aktų reikalavimus;
 8. Teikia Skyriaus vedėjui ir/ar Skyriaus vedėjo pavaduotojams kontrolės išvadomis pagrįstus siūlymus dėl farmacinę veiklą reglamentuojančių teisės aktų tobulinimo, dalyvauja rengiant ar rengia teisės aktus, teikia pastabas, kad juose būtų įtvirtinti ir praktiniai veiklos aspektai;
 9. Informuoja farmacijos specialistus ir įmones apie aktualų farmacinės veiklos reglamentavimą Lietuvoje ir Europos Sąjungoje, siekiant išvengti netinkamo jų vykdymo;
 10. Pagal kompetenciją tvarko Skyriaus vidaus bylas, dokumentaciją, atsako už jam priskirtų Skyriaus materialinių vertybių saugumą, Skyriaus vedėjo pavedimu organizuoja ir protokoluoja Skyriaus darbuotojų susirinkimus tam, kad būtų užtikrintas savalaikis ir tinkamas Skyriaus darbas;
 11. Vykdo kitus Skyriaus vedėjo, Tarnybos viršininko ar jo pavaduotojo nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti strateginiai Tarnybos tikslai.

VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS

 

 1. Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą biomedicinos mokslų studijų srities farmacijos krypties išsilavinimą;
 2. Turėti ne mažesnę kaip 2 metų praktinio darbo patirtį farmacinę veiklą vykdančiose įmonėse ar farmacinę veiklą vykdančių įmonių kontrolės srityje;
 3. Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius farmacinę veiklą, valstybės tarnybą ir darbo santykius;
 4. Būti susipažinusiam su Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktais ir kitais dokumentais, reguliuojančiais vaistinių preparatų sritį;
 5. Gebėti kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, nustatyti trūkumus bei įvertinti jų rimtumą, teikti išvadas ir siūlymus, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
 6. Mokėti bent vieną užsienio kalbą (anglų, vokiečių arba prancūzų) pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
 7. Mokėti dirbti su MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer.

 1. Tikrina, analizuoja ir vertina licencijuotų įmonių (visuomenės vaistinių, gamybinių visuomenės vaistinių, ligoninės vaistinių, gamybinių ligoninės vaistinių, universiteto vaistinių, labdaros vaistinių) farmacinę veiklą, rengia pažymas, teikia atitinkamas išvadas ir siūlymus, siekiant užtikrinti, kad įmonių vykdoma veikla atitiktų teisės aktų nustatytus reikalavimus;
 2. Esant būtinybei ir pagal kompetenciją dalyvauja kitų farmacijos įmonių (vaistų platinimo ir gamybos įmonių) tikrinimuose ar Skyriaus vedėjo ir/ar Skyriaus vedėjo pavaduotojų pavedimu atlieka tikslinius tikrinimus, tuo siekiant užtikrinti tinkamą ir nuoseklų Skyriaus ir Tarnybos funkcijų vykdymą;
 3. Tikrinimo metu nustačius trūkumų, galinčių sukelti grėsmę visuomenės sveikatai, apie tai nedelsiant informuoja Skyriaus vedėją ir/ ar Skyriaus vedėjo pavaduotojus bei imasi neatidėliotinų veiksmų teisės aktų ir Skyriaus procedūrų nustatyta tvarka tam, kad būtų išvengta bet kokio galimo pavojaus visuomenės sveikatai;
 4. Savo kompetencijos ribose nagrinėja pareiškimus ir skundus dėl vaistinių veiklos, nekokybiškų vaistinių preparatų bei netinkamų farmacinių paslaugų teikimo, rengia atitinkamas išvadas ir siūlymus tam, kad būtų sustabdyta netinkama įmonių ir farmacijos specialistų veikla, sustabdytas (ar atšauktas) nekokybiškų vaistinių preparatų tiekimas į rinką, išaiškinti galimi vaistinių preparatų falsifikatų atvejai;
 5. Tikrina vaistinių preparatų laikymą ir įtraukimą į apskaitą asmens sveikatos priežiūros įstaigose tam, kad jose būtų naudojami tik kokybiški vaistiniai preparatai; Kontroliuoja kaimo gyventojų aprūpinimo vaistiniais preparatais per pirmines sveikatos priežiūros įstaigų tinkamumą, siekiant užtikrinti savalaikį kokybiškų vaistinių preparatų prieinamumą kaimo gyventojams;
 6. Tarnyboje nustatyta tvarka ima bandinius ištyrimui Vaistų kontrolės laboratorijoje, kontroliuoja vaistinių dalyvavimo vaistinių preparatų atšaukimo iš rinkos procese tinkamumą, siekiant užtikrinti, kad rinkoje būtų tik kokybiški vaistiniai preparatai;
 7. Vadovaujantis Skyriaus darbo planais ir Skyriaus vedėjo ir/ar Skyriaus vedėjo pavaduotojo pavedimais Tarnybos ir Skyriaus procedūrų nustatyta tvarka atlieka patikrinimus, įformina kontrolės rezultatus ir išvadas, surašo tikrinimo pažymas, siūlymus, teikimus, parengia informacinius ir atsakomuosius raštus, darbo ataskaitas bei kitą reikalingą medžiagą tam, kad būtų užtikrintas teisės aktais nustatytas farmacijos įmonių tikrinimų periodiškumas bei Skyriaus veikla būtų vykdoma pagal ES teisės aktų reikalavimus;
 8. Teikia Skyriaus vedėjui ir/ar Skyriaus vedėjo pavaduotojams kontrolės išvadomis pagrįstus siūlymus dėl farmacinę veiklą reglamentuojančių teisės aktų tobulinimo, dalyvauja rengiant ar rengia teisės aktus, teikia pastabas, kad juose būtų įtvirtinti ir praktiniai veiklos aspektai;
 9. Informuoja farmacijos specialistus ir įmones apie aktualų farmacinės veiklos reglamentavimą Lietuvoje ir Europos Sąjungoje, siekiant išvengti netinkamo jų vykdymo;
 10. Pagal kompetenciją tvarko Skyriaus vidaus bylas, dokumentaciją, atsako už jam priskirtų Skyriaus materialinių vertybių saugumą, Skyriaus vedėjo pavedimu organizuoja ir protokoluoja Skyriaus darbuotojų susirinkimus tam, kad būtų užtikrintas savalaikis ir tinkamas Skyriaus darbas;
 11. Vykdo kitus Skyriaus vedėjo, Tarnybos viršininko ar jo pavaduotojo nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti strateginiai Tarnybos tikslai.

VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS

 

 1. Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą biomedicinos mokslų studijų srities farmacijos krypties išsilavinimą;
 2. Turėti ne mažesnę kaip 2 metų praktinio darbo patirtį farmacinę veiklą vykdančiose įmonėse ar farmacinę veiklą vykdančių įmonių kontrolės srityje;
 3. Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius farmacinę veiklą, valstybės tarnybą ir darbo santykius;
 4. Būti susipažinusiam su Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktais ir kitais dokumentais, reguliuojančiais vaistinių preparatų sritį;
 5. Gebėti kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, nustatyti trūkumus bei įvertinti jų rimtumą, teikti išvadas ir siūlymus, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
 6. Mokėti bent vieną užsienio kalbą (anglų, vokiečių arba prancūzų) pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
 7. Mokėti dirbti su MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer.

 1. Kontroliuoja kaimo gyventojų aprūpinimo vaistais per pirmines sveikatos priežiūros įstaigas tinkamumą, siekiant užtikrinti savalaikį kokybiškų vaistų prieinamumą kaimo gyventojams;
 2. Tikrina, analizuoja ir vertina licencijuotų įmonių (visuomenės vaistinių, gamybinių visuomenės vaistinių, ligoninės vaistinių, gamybinių ligoninės vaistinių, universiteto vaistinių, labdaros vaistinių) farmacinę veiklą, rengia pažymas, teikia atitinkamas išvadas ir siūlymus, siekiant užtikrinti, kad įmonių vykdoma veikla atitiktų teisės aktų nustatytus reikalavimus;
 3. Esant būtinybei ir pagal kompetenciją dalyvauja kitų farmacijos įmonių (vaistų platinimo ir gamybos įmonių) tikrinimuose ar Skyriaus vedėjo ir/ar Skyriaus vedėjo pavaduotojo pavedimu atlieka tikslinius tikrinimus, tuo siekiant užtikrinti tinkamą ir nuoseklų Skyriaus ir Tarnybos funkcijų vykdymą;
 4. Tikrinimo metu nustačius trūkumų, galinčių sukelti grėsmę visuomenės sveikatai, apie tai nedelsiant informuoja Skyriaus vedėją ir/ ar Skyriaus vedėjo pavaduotoją bei imasi neatidėliotinų veiksmų teisės aktų ir Skyriaus procedūrų nustatyta tvarka tam, kad būtų išvengta bet kokio galimo pavojaus visuomenės sveikatai;
 5. Savo kompetencijos ribose nagrinėja pareiškimus ir skundus dėl vaistinių veiklos, nekokybiškų vaistinių preparatų bei netinkamų farmacinių paslaugų teikimo, rengia atitinkamas išvadas ir siūlymus tam, kad būtų sustabdyta netinkama įmonių ir farmacijos specialistų veikla, sustabdytas (ar atšauktas) nekokybiškų vaistinių preparatų tiekimas į rinką, išaiškinti galimi vaistinių preparatų falsifikatų atvejai;
 6. Tarnyboje nustatyta tvarka ima bandinius ištyrimui Vaistų kontrolės laboratorijoje, kontroliuoja vaistinių dalyvavimo vaistinių preparatų atšaukimo iš rinkos procese tinkamumą, siekiant užtikrinti, kad rinkoje būtų tik kokybiški vaistiniai preparatai;
 7. Vadovaujantis Skyriaus darbo planais ir Skyriaus vedėjo ir/ar Skyriaus vedėjo pavaduotojo pavedimais Tarnybos ir Skyriaus procedūrų nustatyta tvarka atlieka patikrinimus, įformina kontrolės rezultatus ir išvadas, surašo tikrinimo pažymas, siūlymus, teikimus, parengia informacinius ir atsakomuosius raštus, darbo ataskaitas bei kitą reikalingą medžiagą tam, kad būtų užtikrintas teisės aktais nustatytas farmacijos įmonių tikrinimų periodiškumas bei Skyriaus veikla būtų vykdoma pagal ES teisės aktų reikalavimus;
 8. Teikia Skyriaus vedėjui ir/ar Skyriaus vedėjo pavaduotojui kontrolės išvadomis pagrįstus siūlymus dėl farmacinę veiklą reglamentuojančių teisės aktų tobulinimo, dalyvauja rengiant ar rengia teisės aktus, teikia pastabas, kad juose būtų įtvirtinti ir praktiniai veiklos aspektai;
 9. Informuoja farmacijos specialistus ir įmones apie aktualų farmacinės veiklos reglamentavimą Lietuvoje ir Europos Sąjungoje, siekiant išvengti netinkamo jų vykdymo;
 10. Pagal kompetenciją tvarko Skyriaus vidaus bylas, dokumentaciją, atsako už jam priskirtų Skyriaus materialinių vertybių saugumą, Skyriaus vedėjo pavedimu organizuoja ir protokoluoja Skyriaus darbuotojų susirinkimus tam, kad būtų užtikrintas savalaikis ir tinkamas Skyriaus darbas;
 11. Vykdo kitus Skyriaus vedėjo, Tarnybos viršininko ar jo pavaduotojo nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti strateginiai Tarnybos tikslai.

VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS

 

 1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą biomedicinos mokslų studijų srities farmacijos krypties išsilavinimą.
 2. Turėti ne mažesnę kaip 2 metų praktinio darbo patirtį vaistų pramoninės gamybos ir/ar vaistų kokybės kontrolės srityse.
 3. Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius farmacinę veiklą, valstybės tarnybą ir darbo santykius.
 4. Būti susipažinusiam su Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktais ir kitais dokumentais, reguliuojančiais vaistinių preparatų sritį.
 5. Gebėti kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, nustatyti trūkumus bei įvertinti jų rimtumą, teikti išvadas ir siūlymus, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.
 6. Mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.
 7. Mokėti dirbti su MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer.

 

 

 1. Vertina juridinių asmenų, norinčių įgyti gamybos licenciją, būti įrašytam į veikliųjų medžiagų gamintojų, importuotojų ir platintojų sąrašą ar gaminti pažangios terapijos vaistinius preparatus konkretiems pacientams pagal gydytojo paskyrimą, pasirengimą vykdyti vaistų bei veikliųjų medžiagų gamybą  pagal farmacinę veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus, rengia atitinkamas pažymas, teikia išvadas ir siūlymus, siekiant nustatyta tvarka išduoti gamybos licenciją, įrašyti į veikliųjų medžiagų gamintojų, importuotojų ir platintojų sąrašą ar išduoti leidimą gaminti pažangios terapijos vaistinius preparatus tinkamai pasirengusiems asmenims.
 2. Tikrina, analizuoja ir vertina licencijuotų farmacijos pramonės įmonių farmacinę veiklą, rengia pažymas, teikia atitinkamas išvadas ir siūlymus, siekiant užtikrinti, kad įmonių vykdoma veikla atitiktų gerą gamybos praktiką ir kitus teisės aktų nustatytus reikalavimus.
 3. Tikrina, analizuoja ir vertina veikliųjų medžiagų gamintojų , kontrolės laboratorijų veiklą, rengia atitinkamas pažymas, teikia išvadas ir siūlymus, siekiant užtikrinti, kad jų veikla atitiktų jiems taikomus geros gamybos praktikos reikalavimus.
 4. Tikrina ir vertina licencijuotų farmacijos pramonės įmonių licencijų informaciją ir duomenis, susijusius su patalpų, vykdomų procesų, įrangos, atsakingų darbuotojų ir kitų veiksnių, galinčių turėti įtakos vaistų kokybei, pakeitimais.
 5. Esant būtinybei tikrina ir vertina kitų farmacijos įmonių (vaistų platinimo įmonių ir / ar vaistinių) vykdomą veiklą ir / ar Skyriaus vedėjo pavedimu atlieka tikslinius tikrinimus, tuo siekiant užtikrinti tinkamą ir nuoseklų Inspektavimo skyriaus bei Tarnybos funkcijų atlikimą.
 6. Tikrinimo metu nustačius trūkumų, galinčių sukelti grėsmę visuomenės sveikatai, imasi neatidėliotinų veiksmų teisės aktų ir Inspektavimo skyriaus procedūrų nustatyta tvarka tam, kad būtų išvengta bet kokio galimo pavojaus visuomenės sveikatai.
 7. Savo kompetencijos ribose nagrinėja pareiškimus ir skundus dėl įmonių veiklos ir įtariamų kokybės defektų, analizuoja ir vertina nuokrypius, vaistinių preparatų kokybės defektus, rengia atitinkamas išvadas ir siūlymus tam, kad būtų sustabdyta netinkama įmonių veikla, sustabdytas (ar atšauktas) nekokybiškų vaistinių preparatų tiekimas į rinką, išaiškinti galimi vaistinių preparatų falsifikatų atvejai.
 8. Tarnyboje nustatyta tvarka ima bandinius ištyrimui Vaistų kontrolės laboratorijoje, analizuoja tyrimų rezultatus ir imasi atitinkamų Skyriaus procedūrose numatytų veiksmų, taip pat kontroliuoja vaistinių preparatų atšaukimą iš rinkos siekiant užtikrinti, kad vaistų rinkoje cirkuliuotų tik kokybiški vaistiniai preparatai.
 9. Vadovaujantis Skyriaus darbo planais ir Inspektavimo skyriaus vedėjo pavedimais, Tarnybos ir Skyriaus procedūrų nustatyta tvarka planuoja ir atlieka patikrinimus, apiformina kontrolės rezultatus ir išvadas, surašo tikrinimo pažymas, siūlymus, teikimus, parengia būtinus duomenis pateikimui į ES EudraGMDP duomenų bazę bei rengia kitą reikalingą medžiagą tam, kad būtų užtikrintas teisės aktais nustatytas farmacijos įmonių tikrinimų periodiškumas bei Inspektavimo skyriaus veikla būtų vykdoma pagal jai keliamus ES reikalavimus.
 10. Teikia Skyriaus vedėjui kontrolės išvadomis pagrįstus siūlymus dėl farmacinę veiklą reglamentuojančių teisės aktų tobulinimo, teikia pastabas, siekiant užtikrinti, kad juose būtų įtvirtinti ir praktiniai veiklos aspektai.
 11. Pagal kompetenciją rengia informacinius ir atsakomuosius raštus, rengia darbo ataskaitas, tvarko su vykdomais patikrinimais susijusias Skyriaus vidaus bylas, dokumentaciją, atsako už jam priskirtų Inspektavimo skyriaus materialinių vertybių saugumą, Skyriaus vedėjo pavedimu organizuoja ir protokoluoja Skyriaus darbuotojų susirinkimus tam, kad būtų užtikrintas savalaikis ir tinkamas Skyriaus darbas.
 12. Pagal kompetenciją dalyvauja Europos vaistų agentūros organizuojamuose susirinkimuose, PIC/S rengiamuose seminaruose ir ekspertų susitikimuose inspektavimo klausimais, kitų ES institucijų ir tarptautinių organizacijų, reguliuojančių veiklą su farmacijos produktais, renginiuose, bendruose farmacijos pramonės įmonių patikrinimuose kvalifikacijos tobulinimo ir Tarnybos bei Skyriaus atstovavimo tikslu tam, kad būtų užtikrintas kompetentingas dalyvavimas aptariant ir sprendžiant Skyriui ir Tarnybai aktualius su vaistų gamyba ir kontrole susijusius klausimus.
 13. Informuoja farmacijos specialistus ir įmones apie aktualų farmacinės veiklos reglamentavimą Lietuvoje ir ES, siekiant išvengti netinkamo jų vykdymo.
 14. Vykdo kitus Skyriaus vedėjo, Tarnybos viršininko ar jo pavaduotojo nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti strateginiai Tarnybos tikslai.

VYRESNYSIS SPECIALISTAS

 

 1. Turėti ne žemesnį nei aukštesnįjį farmacijos studijų krypties išsilavinimą.
 2. Turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį.
 3. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais darbo santykius, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais farmacinę veiklą.
 4. Išmanyti dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, dokumentų rengimo taisykles.
 5. Savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą.
 6. Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.
 7. Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, analitiškai vertinti.
 8. Mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu.
 9. Mokėti dirbti kompiuteriu bei naudotis šiuolaikinio ryšio priemonėmis ir technologijomis (elektroniniu paštu, internetu).

 

 1. Seka Europos Komisijos ir Europos vaistų agentūros duomenų bazėje skelbiamus naujausius Europos Sąjungą teisės aktus, nurodymus, rekomendacijas, susijusias su farmacine veikla, ir apie juos informuoja Skyriaus vedėją, vyr. specialistus bei kitus Tarnybos darbuotojus, jeigu reikia.
 2. Tvarko duomenų pateikimą į ES EudraGMP duomenų bazę, seka su tuo susijusią informaciją, Europos vaistų agentūros nurodymus, dokumentus, dalyvauja EudraGMP duomenų bazę prižiūrinčių specialistų susirinkimuose.
 3. Tvarko Tarnybos internetinio puslapio Skyriui aktualius duomenis lietuvių ir anglų kalbomis.
 4. Atlieka reikalingus dokumentų, informacinių ir atsakomųjų raštų vertimus į anglų kalbą.
 5. Pagal kompetenciją dalyvauja valdant skubius pranešimus apie nustatytus vaistinių preparatų kokybės defektus, nustatyta tvarka registruoja ir išsiunčia informacinius pranešimus kitų šalių vaistų agentūroms, esant reikalui, parengia atitinkamą informaciją paskelbimui Tarnybos internetiniame puslapyje, kaip antrasis kontaktinis asmuo dėl vaistinių preparatų defektų bendrauja su Europos vaistų agentūra bei kitų Europos Sąjungos šalių agentūromis, dalyvauja telekonferencijose, pateikia suderintą Tarnybos poziciją.
 6. Tarnybos viršininko  pavedimu dalyvauja susirinkimuose su kitų ES šalių agentūromis koordinuojant ir derinant klausimus, susijusius su periodiniais Tarnybos auditais (Benchmarking), Skyriaus auditais (Joint Audit Programme), Geros gamybos praktikos reikalavimų įgyvendinimo kontrole, EudraGMP duomenų bazės tvarkymu, Skubių pranešimų apie kokybės defektus valdymo sistema (Rapid Alert System).
 7. Skyriaus vedėjo pavedimu Skyriaus veiklos klausimais kontaktuoja su Europos vaistų agentūra, Farmacijos inspekcijų bendradarbiavimo organizacija (PIC/S), kitomis ES šalių vaistų agentūromis, pagal kompetenciją dalyvauja Tarnyboje gaunamų pranešimų apie neatitiktis gerai gamybos praktikai vertinimo procese.
 8. Siekiant užtikrinti tinkamą skyriaus darbo laiko apskaitą, pildo Skyriaus darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraštį ir perduoda jį Personalo skyriui.
 9. Skyriaus vedėjo pavedimu rengia informacinius ir atsakomuosius raštus, lydraščius, teikimus, tvarko su užsienio komandiruotėmis susijusius klausimus bei vykdo kitus vedėjo pavedimus.
Paskutinis atnaujinimas: 2019-09-26 08:37:08