Naudingos nuorodos
Vyriausiasis specialistas (ryšiams su visuomene)

PAREIGOS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

ATLIEKAMOS FUNKCIJOS

VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS

 1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą.
 2. Turėti ryšių su visuomene darbo patirties.
 3. Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius darbo santykius, viešąjį administravimą, visuomenės informavimą, gebėti taikyti juos praktiškai.
 4. Išmanyti dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, dokumentų rengimo taisykles.
 5. Sklandžiai ir taisyklingai dėstyti mintis žodžiu bei raštu.
 6. Būti pareigingam, darbščiam, kūrybingam, iniciatyviam, gebėti bendrauti ir bendradarbiauti.
 7. Mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
 8. Mokėti dirbti kompiuteriu ir naudotis šiuolaikinio ryšio priemonėmis bei technologijomis (internetu, elektroniniu paštu, faksu).

 

 1. Užtikrina, kad įstaigos klientai būtų tinkamai informuojami raštu ir žodžiu kompetencijai priskirtos veiklos klausimais.
 2. Užtikrina, kad visuomenė būtų laiku ir efektyviai informuojama apie Tarnybos vykdomą veiklą.
 3. Rengia informacinę medžiagą apie Tarnybos veiklą.
 4. Organizuoja visuomenės informavimo kampanijas, švietėjiškas akcijas, susitikimus su medikais, farmacininkais, pacientų organizacijomis.
 5. Organizuoja spaudos konferencijas ir kitus renginius visuomenės informavimo priemonių atstovams, farmacinėms kompanijoms, rengia pranešimus žiniasklaidai.
 6. Stebi ir analizuoja, kaip Tarnybos vykdoma vaistų politika pristatoma spaudoje ir elektroninės žiniasklaidos priemonėse.
 7. Užtikrina operatyvų informacinių pranešimų, straipsnių aktualiais Tarnybos veiklos klausimais ir kitos informacinės medžiagos pateikimą žiniasklaidos priemonėms ir žinių agentūroms.
 8. Koordinuoja Tarnybos interneto svetainės administravimą, informacijos rengimą ir atnaujinimą.
 9. Tarpininkauja Tarnybos vadovybei, struktūrinių padalinių vadovams ir kitiems Tarnybos darbuotojams bendraujant su žiniasklaidos priemonių atstovais.
 10. Planuoja ir rengia Tarnybos strateginio veiklos plano priemones visuomenės informavimo srityje.
 11. Dalyvauja organizuojant Europos Sąjungos valstybių narių nacionalinių vaistų agentūrų vadovų, Europos vaistų agentūros ekspertų susitikimus Lietuvoje, rengia šių susitikimų darbotvarkes ir juose dalyvauja.
 12. Užtikrina Tarnybos dalyvavimą bendradarbiaujant su Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių institucijomis visuomenės informavimo klausimais vaistų kontrolės srityje.
 13. Rengia visuomenei skirtą ataskaitą apie Tarybos veiklą.
 14. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Tarnybos viršininko ar jo pavaduotojo pavedimus komunikacijos ir ryšių su visuomene klausimais.
Paskutinis atnaujinimas: 2020-07-07 15:15:08