Naudingos nuorodos
Vaistų registracijos skyrius

PAREIGOS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

ATLIEKAMOS FUNKCIJOS

Vedėjas

 1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą biomedicinos mokslų studijų srities medicinos ar farmacijos krypties išsilavinimą.
 2. Turėti 1 metų darbo patirtį vaistinių preparatų registracijos srityje.
 3. Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius veiklą su vaistiniais preparatais.
 4. Išmanyti Europos Sąjungos teisės aktus vaistinių preparatų srityje.
 5. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, darbo santykius, viešąjį administravimą.
 6. Būti susipažinusiam su dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, dokumentų rengimo taisyklėmis.
 7. Mokėti kaupti, sisteminti, analizuoti informaciją ir rengti išvadas.
 8. Savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą.
 9. Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.
 10. Mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.
 11. Mokėti dirbti su Microsoft Office programiniu paketu.

 

 1. Vadovauja, organizuoja, kontroliuoja ir koordinuoja skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų įgyvendinimą.
 2. Atsižvelgdamas į Tarnybos strateginius tikslus ir uždavinius, teikia siūlymus dėl žmogiškųjų išteklių poreikio ir efektyvaus panaudojimo, padeda Tarnybos viršininkui formuoti skyriaus personalo sudėtį.
 3. Kartu su kitais Tarnybos struktūriniais padaliniais teikia siūlymus Tarnybos viršininkui dėl Tarnybos darbo organizavimo ar pareigybių tobulinimo atsižvelgiant į teisės aktuose įstaigai nustatytus uždavinius.
 4. Organizuoja ir kontroliuoja skyriaus veiklą, skirsto užduotis skyriaus darbuotojams ir valstybės tarnautojams, užtikrina jų įgyvendinimą.
 5. Užtikrina vaistinių preparatų registruoti ir perregistruoti pateiktų paraiškų ir atitinkamos dokumentacijos priėmimą, savalaikį ir kokybišką paraiškų duomenų suvedimą į vaistinių preparatų duomenų bazes.
 6. Užtikrina vaistinių preparatų registravimo, jo perregistracijos bei registracijos sąlygų keitimui pateiktų paraiškų ir dokumentų validavimo bei pirminio vertinimo proceso efektyvumą.
 7. Užtikrina sklandų dokumentacijos perdavimą atitinkamiems ekspertizių skyriams bei ekspertams.
 8. Kontroliuoja vaistinių preparatų registracijos pažymėjimų ir jų priedų parengimo procesą, kontroliuoja vaistinių preparatų registro tvarkymą.
 9. Kontroliuoja kaip laikomasi vaistinių preparatų lygiagretaus importo leidimų išdavimo tvarkos.
 10. Organizuoja su skyriuje atliekama veikla susijusių klausimų aptarimą.
 11. Siekiant užtikrinti efektyvų skyriaus integruotos vadybos sistemos funkcionavimą, kontroliuoja standartinių veiklos procedūrų rengimą bei savalaikį jų atnaujinimą.
 12. Teikia informaciją Lietuvos Respublikos bei užsienio fiziniams bei juridiniams asmenims vaistų registravimo Lietuvoje klausimais.
 13. Bendradarbiauja su kitais Tarnybos struktūriniais padaliniais, teikia jiems informaciją, konsultuoja kitų Tarnybos padalinių darbuotojus skyriui priskirtos kompetencijos klausimais.
 14. Rengia teisės aktų projektus ar dalyvauja juos rengiant skyriaus kompetencijai priskirtais klausi­mais.
 15. Tarnybos viršininko pavedimu atstovauja Tarnybą kitose Lietuvos įstaigose ir organizacijose bei Europos Sąjungos institucijų darbo grupių veikloje.
 16. Rengia skyriaus nuostatus, specialistų pareigybių aprašymus, derina juos su Tarnybos Personalo skyriumi, vertina skyriaus specialistų  tarnybinę veiklą, teikia skyriaus mokymų poreikį Personalo skyriui.
 17. Teikia skyriaus veiklos planus ir ataskaitas, dalyvauja rengiant Tarnybos strateginį ir metinį veiklos planus bei rengiant Tarnybos  strateginio ir metinio veiklos planų ataskaitas.
 18. Siekiant užtikrinti kokybišką ir sklandų šio aprašymo paskirtyje nurodytos veiklos funkcijų atlikimą, supažindina naujus į skyrių priimtus valstybės tarnautojus ir darbuotojus pagal savo kuruojamą sritį su skyriaus darbą reglamentuojančiais teisės aktais.
 19. Vykdo pagal kompetenciją kitus nenuolatinio pobūdžio Tarnybos viršininko ir jo pavaduotojo pavedimus.

PATARĖJAS

 1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą biomedicinos mokslų studijų srities biologijos krypties išsilavinimą.
 2. Turėti 3 metų darbo patirtį vaistų registracijos srityje.
 3. Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius veiklą su vaistiniais preparatais.
 4. Išmanyti Europos Sąjungos teisę vaistinių preparatų srityje.
 5. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, darbo santykius, viešąjį administravimą.
 6. Būti susipažinusiam su dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, dokumentų rengimo taisyklėmis.
 7. Gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, analitiškai vertinti ir apibendrinti informaciją.
 8. Mokėti anglų kalbą pradedančiojo vartotojo lygmens A1 lygiu.
 9. Mokėti dirbti su Microsoft Office programiniu paketu.

 

 1. Padeda skyriaus vedėjui planuoti, organizuoti ir kontroliuoti skyriaus veiklą kuruojamos veiklos srityje, siekiant užtikrinti efektyvų skyriaus darbą bei skyriaus uždavinių ir funkcijų savalaikį ir tinkamą atlikimą.
 2. Kuruoja šiuo pareigybės aprašymu priskirtą veiklos sritį, siekiant padėti skyriaus vedėjui užtikrinti efektyvų skyriaus darbą bei racionalų skyriaus žmogiškųjų išteklių paskirstymą ir panaudojimą.
 3. Dalyvauja ruošiant skyriaus veiklos planus ir skyriaus metines veiklos ataskaitas.
 4. Kontroliuoja skyriaus kompetencijai priskirtų raštų projektų rengimą pagal savo kuruojamą veiklos sritį ir esant būtinybei rengia atsakomųjų ir informacinių raštų projektus.
 5. Siekiant užtikrinti kokybišką ir sklandų kuruojamos veiklos funkcijų atlikimą, supažindina naujus į skyrių priimtus valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai), pagal savo kuruojamą sritį su skyriaus darbą reglamentuojančiais teisės aktais.
 6. Vedėjo pavedimu atstovauja Tarnybai Lietuvos įstaigose ir organizacijose skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais.
 7. Bendradarbiauja su kitų Tarnybos padalinių valstybės tarnautojais ir darbuotojais skyriaus kompetencijai priskirtais klausi­mais.
 8. Teikia informaciją fiziniams ir juridiniams asmenims skyriaus kuruojamos veiklos klausimais.
 9. Kontroliuoja Vaistų registracijos tarybos pasiūlymų ir Savitarpio pripažinimo ir decentralizuotos procedūrų skyriaus dėl vaistinių preparatų registracijos ar perregistravimo, registracijos pažymėjimo galiojimo panaikinimo ar sustabdymo, jo sustabdymo panaikinimo įgyvendinimą.
 10. Organizuoja vaistinių preparatų registracijos pažymėjimų tinkamą parengimą ir išdavimą registravus ir perregistravus vaistinius preparatus bei ekspertizių pažymų rengimą, nepatenkinus paraiškų registruoti ar perregistruoti vaistinius preparatus.
 11. Užtikrina vaistinių preparatų įrašymą į Lietuvos Respublikos vaistinių preparatų registrą bei vaistinių preparatų išbraukimą iš šio registro.
 12. Užtikrina Lietuvos Respublikos vaistinių preparatų registro tvarkymą (šio registro duomenų pildymą ir tikslinimą registravus bei perregistravus vaistinius preparatus, sustabdžius registracijos pažymėjimo galiojimą, panaikinus jo galiojimą arba jo galiojimo sustabdymą, išbraukus vaistinį preparatą iš registro).
 13. Užtikrina informacijos apie registruotus ir perregistruotus vaistinius preparatus, sustabdytus vaistinių preparatų registracijos pažymėjimų galiojimus, jų sustabdymo panaikinimus ir jų galiojimo panaikinimus paskelbimą Tarnybos interneto svetainėje.
 14. Savo kompetencijos ribose teikia skyriaus vedėjui siūlymus dėl skyriaus veiklą reglamentuojančių teisės aktų tobulinimo, dalyvauja rengiant ar rengia teisės aktus, teikia pastabas, kad juose būtų įtvirtinti ir praktiniai veiklos aspektai.
 15. Vedėjo pavedimu pavaduoja kitus skyriaus valstybės tarnautojus ar darbuotojus jiems nesant, siekiant užtikrinti sklandų ir nenutrūkstamą skyriaus darbą.
 16. Tarnybos viršininko pavedimu pavaduoja skyriaus vedėją jam nesant, siekiant užtikrinti sklandų ir nenutrūkstamą skyriaus darbą.
 17. Vykdo pagal kompetenciją kitus nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo, Tarnybos viršininko ir jo pavaduotojo pavedimus.

VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS

 1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą biomedicinos mokslų studijų srities medicinos ar  farmacijos krypties išsilavinimą.
 2. Turėti darbo patirtį sveikatos priežiūros arba farmacijos srityje.
 3. Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius veiklą su vaistiniais preparatais.
 4. Išmanyti Europos Sąjungos teisę vaistinių preparatų srityje.
 5. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, darbo santykius, viešąjį administravimą.
 6. Būti susipažinusiam su dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, dokumentų rengimo taisyklėmis.
 7. Gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, analitiškai vertinti ir apibendrinti informaciją.
 8. Mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.
 9. Mokėti dirbti su Microsoft Office programiniu paketu.

 

 1. Registruoja iš Raštinės per dokumentų valdymo sistemą gaunamas vaistinių preparatų prie reglamentinių keitimų nepriskiriamų registracijos pažymėjimo sąlygų keitimų paraiškas, atlieka gautų paraiškų ir kartu pateiktų dokumentų ekspertizę (išskyrus klasifikacijos keitimą).
 2. Atlieka vaistinio preparato klasifikavimo keitimo paraiškos ir dokumentacijos pirminį vertinimą.
 3. Atlieka registracijai gautų paraiškų bei kartu pateiktų dokumentų pirminį įvertinimą.
 4. Informuoja pareiškėją (registruotoją) ar jo įgaliotą atstovą apie nustatytus pateiktos dokumentacijos trūkumus ir netikslumus bei apie dokumentacijos priėmimą / nepriėmimą tolesniam vertinimui.
 5. Pildo paraiškų informacinę sistemą PARAIŠKIS ir vaistinių preparatų informacinę sistemą VAPRIS siekiant užtikrinti informacijos prieinamumą atitinkamų Tarnybos skyrių specialistams.
 6. Pildo pagal atliekamas funkcijas elektroninių bylų informacinę sistemą EURS is Yours.
 7. Savo kompetencijos ribose pareiškėjams (registruotojams) teikia informaciją apie skyriaus darbo tvarką, atliekamų keitimų ekspertizės eigą, pirminį paraiškų vertinimą, reikalavimus dokumentacijai.
 8. Koordinuoja bendros Baltijos šalių pakuotės procedūros procesą. Teikia siūlymus bendros Baltijos šalių pakuotės procedūros proceso gerinimui.
 9. Pagal kompetenciją rengia skyriaus atsakomųjų raštų projektus.
 10. Siekiant užtikrinti nepertraukiamą skyriaus veiklą, pavaduoja kitus skyriaus darbuotojus ar valstybės tarnautojus jiems nesant.
 11. Siekiant užtikrinti efektyvų skyriaus integruotos vadybos sistemos funkcionavimą, dalyvauja rengiant standartines veiklos procedūras.
 12. Vykdo pagal kompetenciją kitus skyriaus vedėjo ir jo pavaduotojų, Tarnybos viršininko ir jo pavaduotojo  nenuolatinio pobūdžio pavedimus.

VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS

 1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą biomedicinos mokslų studijų srities medicinos ar farmacijos krypties išsilavinimą.
 2. Turėti 1 metų darbo patirtį vaistinių preparatų registracijos srityje.
 3. Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius veiklą su vaistiniais preparatais.
 4. Išmanyti Europos Sąjungos teisę vaistinių preparatų srityje.
 5. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, darbo santykius, viešąjį administravimą.
 6. Būti susipažinusiam su dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, dokumentų rengimo taisyklėmis.
 7. Gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, analitiškai vertinti ir apibendrinti informaciją.
 8. Mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.
 9. Mokėti dirbti su Microsoft Office programiniu paketu.

 

 1. Atlieka nacionaliniu būdu registruotų vaistinių preparatų IB ir II tipo keitimų įteisinimui pateiktos dokumentacijos pirminį įvertinimą.
 2. Atlieka nacionaliniu būdu registruotų vaistinių preparatų IB tipo kokybinių keitimų detalią ekspertizę.
 3. Validuoja / nevaliduoja IA tipo keitimus.
 4. Informuoja pareiškėją (registruotoją) ar jo įgaliotą atstovą apie nustatytus pateiktos dokumentacijos trūkumus ir netikslumus, taip pat apie dokumentacijos priėmimą / nepriėmimą tolesniam vertinimui.
 5. Rengia vaistinių preparatų IA ir IB tipo keitimų tvirtinimo / netvirtinimo protokolus.
 6. Pildo paraiškų informacinę sistemą PARAIŠKIS ir vaistinių preparatų informacinę sistemą VAPRIS siekiant užtikrinti informacijos prieinamumą atitinkamų Tarnybos skyrių specialistams.
 7. Pildo pagal atliekamas funkcijas elektroninių bylų informacinę sistemą EURS is Yours.
 8. Rengia vaistinių preparatų registracijos pažymėjimus, jei juos reikalinga keisti patvirtinus keitimus.
 9. Administruoja nacionalinės procedūros būdu registruotų vaistinių preparatų IB ir II tipo keitimams gautų paraiškų perdavimą tolesniam vertinimui.
 10. Siekiant užtikrinti sklandų skyriaus integruotos vadybos sistemos funkcionavimą pagal kompetenciją inicijuoja ir dalyvauja rengiant standartines veiklos procedūras.
 11. Pareiškėjams teikia informaciją pagal kompetenciją apie skyriaus darbo tvarką, atliekamas procedūras, pirminio vertinimo eigą, reikalavimus teikiamai dokumentacijai.
 12. Pagal kompetenciją rengia skyriaus atsakomųjų raštų projektus.
 13. Siekiant užtikrinti nepertraukiamą skyriaus veiklą, pavaduoja kitus skyriaus darbuotojus ar valstybės tarnautojus jiems nesant.
 14. Vykdo pagal kompetenciją kitus nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo ir jo pavaduotojų, Tarnybos viršininko ir jo pavaduotojo pavedimus

VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS

 1. Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą.
 2. Turėti 1 metų darbo patirtį vaistinių preparatų registracijos srityje.
 3. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, darbo santykius.
 4. Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius veiklą su vaistiniais preparatais.
 5. Išmanyti Europos Sąjungos teisę vaistinių preparatų srityje.
 6. Būti susipažinusiam su dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, dokumentų rengimo taisyklėmis.
 7. Gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, analitiškai vertinti ir apibendrinti informaciją.
 8. Mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.
 9. Mokėti dirbti su Microsoft Office programiniu paketu.

 

 1. Atlieka nacionaliniu būdu registruotų vaistinių preparatų IB tipo keitimų, susijusių su vaistinio preparato kokybe įteisinimui gautos dokumentacijos pirminį įvertinimą bei detalią ekspertizę. Tvirtina reikalavimus atitinkančius IB tipo keitimus.
 2. Įvertina IA tipo keitimus.
 3. Informuoja pareiškėją (registruotoją) ar jo įgaliotą atstovą apie nustatytus pateiktos dokumentacijos trūkumus ir netikslumus, taip pat apie dokumentacijos priėmimą / nepriėmimą tolesniam vertinimui.
 4. Rengia IA ir IB tipo keitimų tvirtinimo / netvirtinimo protokolus bei IB tipo keitimo atmetimo protokolą.
 5. Pildo paraiškų informacinę sistemą PARAIŠKIS ir vaistinių preparatų informacinę sistemą VAPRIS siekiant užtikrinti informacijos prieinamumą atitinkamų Tarnybos skyrių specialistams.
 6. Pildo pagal atliekamas funkcijas elektroninių bylų informacinę sistemą EURS is Yours.
 7. Administruoja nacionalinės procedūros būdu registruotų vaistinių preparatų IA tipo keitimams gautų paraiškų perdavimą vertinimui ir kontroliuoja šių paraiškų vertinimo eigą.
 8. Rengia talpinimui į Tarnybos interneto svetainę informaciją apie patvirtintus nacionalinės procedūros būdu registruotų vaistinių preparatų IA ir IB tipo reglamentinius ir nereglamentinius keitimus.
 9. Rengia talpinimui į Tarnybos interneto svetainę informaciją apie patvirtintus savitarpio pripažinimo ir decentralizuotos procedūros būdu registruotų vaistinių preparatų reglamentinius keitimus, kurių metu keičiami registracijos pažymėjimo priedai.
 10. Pareiškėjams teikia informaciją pagal kompetenciją apie skyriaus darbo tvarką, atliekamas procedūras, keitimų vertinimo eigą, reikalavimus pateikiamai dokumentacijai.
 11. Pagal kompetenciją rengia skyriaus atsakomųjų raštų projektus.
 12. Siekiant užtikrinti tinkamą darbo laiko apskaitą, pildo skyriaus darbuotojų ir valstybės tarnautojų darbo laiko apskaitos žiniaraštį.
 13. Siekiant užtikrinti nepertraukiamą skyriaus veiklą, pavaduoja kitus skyriaus darbuotojus ar valstybės tarnautojus jiems nesant.
 14. Vykdo pagal kompetenciją kitus nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo ir jo pavaduotojų, Tarnybos viršininko ir jo pavaduotojo pavedimus.

VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS

 1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą.
 2. Turėti 1 metų darbo patirtį vaistinių preparatų registracijos srityje.
 3. Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius veiklą su vaistiniais preparatais.
 4. Išmanyti Europos Sąjungos teisę vaistinių preparatų srityje.
 5. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, darbo santykius, viešąjį administravimą.
 6. Būti susipažinusiam su dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, dokumentų rengimo taisyklėmis.
 7. Gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, analitiškai vertinti ir apibendrinti informaciją.
 8. Mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu.
 9. Mokėti dirbti su Microsoft Office programiniu paketu.

 

 1. Atlieka vaistinių preparatų perregistracijai pateiktos dokumentacijos pirminį įvertinimą (validaciją).
 2. Informuoja pareiškėją (registruotoją) ar jo įgaliotą atstovą apie nustatytus pateiktos dokumentacijos trūkumus ir netikslumus, taip pat apie dokumentacijos priėmimą / nepriėmimą tolesniam vertinimui.
 3. Pildo paraiškų informacinę sistemą PARAIŠKIS ir vaistinių preparatų informacinę sistemą VAPRIS siekiant užtikrinti informacijos prieinamumą atitinkamų Tarnybos skyrių specialistams.
 4. Pildo pagal atliekamas funkcijas elektroninių bylų informacinę sistemą EURS is Yours.
 5. Administruoja savitarpio pripažinimo ir decentralizuotos procedūros būdu registruotų vaistinių preparatų IA, IB ir II tipo keitimams (kai keičiasi registracijos pažymėjimo priedai) gautų paraiškų perdavimą tolesniam vertinimui.
 6. Siekiant užtikrinti sklandų skyriaus integruotos vadybos sistemos funkcionavimą, pagal kompetenciją inicijuoja ir dalyvauja rengiant standartines veiklos procedūras.
 7. Pareiškėjams teikia informaciją pagal kompetenciją apie skyriaus darbo tvarką, atliekamas procedūras, pirminio vertinimo eigą, reikalavimus teikiamai dokumentacijai.
 8. Pagal kompetenciją rengia skyriaus atsakomųjų raštų projektus, dalyvauja rengiant su skyriaus veikla susijusius teisės aktus.
 9. Siekiant užtikrinti nepertraukiamą skyriaus veiklą, pavaduoja kitus skyriaus darbuotojus ar valstybės tarnautojus jiems nesant.
 10. Vykdo pagal kompetenciją kitus nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo ir jo pavaduotojų, Tarnybos viršininko ir jo pavaduotojo pavedimus.

VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS

 1. Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą arba aukštąjį neuniversitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą.
 2. Turėti 1 metų administracinio darbo patirtį vaistinių preparatų registracijos  srityje bei darbo su duomenų bazėmis patirtį.
 3. Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius veiklą su vaistiniais preparatais.
 4. Išmanyti Europos Sąjungos teisę vaistinių preparatų srityje.
 5. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais darbo santykius.
 6. Būti susipažinusiam su dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, dokumentų rengimo taisyklėmis.
 7. Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti informaciją ir rengti išvadas.
 8. Savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą.
 9. Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, analitiškai vertinti.
 10. Mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.
 11. Mokėti dirbti su Microsoft Office programiniu paketu.

 

 1. Per dokumentų valdymo sistemą gavus informaciją apie Tarnybai pateiktas paraiškas registruoti / perregistruoti vaistinius preparatus ar jau užregistruotas paraiškas papildančius dokumentus, paima juos iš Raštinės.
 2. Suveda reikiamus paraiškų duomenis į informacinę sistemą VAISKIS, paraiškų informacinę sistemą PARAIŠKIS ir į vaistinių preparatų informacinę sistemą VAPRIS, pildo pagal atliekamas funkcijas elektroninių bylų informacinę sistemą EURS is Yours, įkelia gautų elektroninių bylų versijas į elektroninių bylų informacinę sistemą EURS is Yours.
 3. Patikrina duomenis apie sumokėtus už teikiamas paraiškas nustatyto dydžio valstybės rinkliavos mokesčius.
 4. Per dokumentų valdymo sistemą informuoja atitinkamų skyrių darbuotojus apie pateiktas paraiškas registruoti /  perregistruoti vaistinius preparatus arba pateiktus atsakymus į registravimo / perregistravimo pastabas.
 5. Perduoda Tarnybos archyvui registruotų / perregistruotų vaistinių preparatų, elektroninių bylų popierines dalis ir el. laikmenas.
 6. Teikia informaciją savo kompetencijos ribose apie skyriaus darbo tvarką, atliekamas procedūras, reikalavimus pateikiamai dokumentacijai.
 7. Rengia raštų projektus Valstybinei mokesčių inspekcijai dėl sumokėtos valstybės rinkliavos (permokos) susigrąžinimo.
 8. Rengia savo kompetencijos ribose skyriaus atsakomųjų raštų projektus.
 9. Kaupia duomenis apie vaistinių preparatų registruotojus (pareiškėjus) ir jų įgaliotus atstovus Lietuvoje.
 10. Siekiant užtikrinti nepertraukiamą skyriaus veiklą pavaduoja kitus skyriaus darbuotojus jiems nesant.
 11. Vykdo pagal kompetenciją kitus nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo ir jo pavaduotojų, Tarnybos viršininko ir jo pavaduotojo pavedimus.

VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS

 1. Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą arba aukštąjį neuniversitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą.
 2. Turėti 1 metų administracinio darbo patirtį vaistinių preparatų registracijos srityje bei darbo su duomenų bazėmis patirtį.
 3. Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius veiklą su vaistiniais preparatais.
 4. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais darbo santykius.
 5. Būti susipažinusiam su dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, dokumentų rengimo taisyklėmis.
 6. Gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, analitiškai vertinti ir apibendrinti informaciją.
 7. Mokėti anglų kalbą pradedančio vartotojo lygmens A2 lygiu.
 8. Mokėti dirbti su Microsoft Office programiniu paketu.

 

 1. Priima patvirtintų / nepatvirtintų vaistinių preparatų registracijos pažymėjimo sąlygų keitimų dokumentus iš Nacionalinės procedūros  skyriaus, Savitarpio pripažinimo ir decentralizuotos procedūrų skyriaus ir Vaistų registracijos skyriaus specialistų / ekspertų.
 2. Suveda vaistinių preparatų registracijos pažymėjimo sąlygų keitimų duomenis į informacines sistemas VAISKIS,  PARAIŠKIS ir VAPRIS.
 3. Tarnybos viršininkui pritarus Vaistų registracijos tarybos pasiūlymui, juo vadovaudamasis rengia įsakymų projektus dėl vaistinių preparatų registracijos pažymėjimo sąlygų II tipo reglamentinių keitimų patvirtinimo.
 4. Rengia nacionaliniu būdu registruotų vaistinių preparatų registracijos pažymėjimus (jei keičiasi) ir teikia juos Tarnybos viršininkui tvirtinti.
 5. Paruošia bylas, pažymint ant bylos vaistinio preparato registracijos pažymėjimo numerį, keitimo patvirtinimo datą ir esant reikalui paraiškos gavimo datą ir perduoda į Tarnybos archyvą.
 6. Įkelia į VAISKĮ ir VAPRĮ vaistinių preparatų registracijos pažymėjimo priedų elektroninius variantus, kad šie būtų skelbiami Tarnybos interneto svetainėje.
 7. Tvarko ir pildo VAISKIO žinynus (gamintojų, pareiškėjų, registruotojų, farmacinių formų, veikliųjų medžiagų bendrinių pavadinimų, matavimo vienetų ir kt.) siekiant užtikrinti atnaujintų duomenų įvedimą į duomenų bazę.
 8. Savo kompetencijos ribose teikia informaciją apie skyriaus darbo tvarką ir atliekamas procedūras.
 9. Siekiant užtikrinti nepertraukiamą skyriaus veiklą pavaduoja kitus skyriaus darbuotojus jiems nesant.
 10. Vykdo pagal kompetenciją kitus nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo ir jo pavaduotojų, Tarnybos viršininko ar jo pavaduotojo pavedimus.

VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS

 1. Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą arba aukštąjį neuniversitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą.
 2. Turėti 1 metų administracinio darbo patirtį vaistinių preparatų registracijos srityje bei darbo su duomenų bazėmis patirtį.
 3. Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius veiklą su vaistiniais preparatais.
 4. Išmanyti Europos Sąjungos teisę vaistinių preparatų srityje.
 5. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais darbo santykius.
 6. Būti susipažinusiam su dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, dokumentų rengimo taisyklėmis.
 7. Gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, analitiškai vertinti ir apibendrinti informaciją.
 8. Mokėti anglų kalbą pradedančio vartotojo lygmens A2 lygiu.
 9. Mokėti dirbti su Microsoft Office programiniu paketu.

 

 1. Tarnybos viršininkui pritarus Vaistų registracijos tarybos ir Savitarpio pripažinimo ir decentralizuotos procedūrų skyriaus pasiūlymams į informacines sistemas VAISKIS, PARAIŠKIS ir VAPRIS įrašo informaciją apie sprendimus registruoti / perregistruoti, vaistinius preparatus, sustabdyti ar panaikinti registracijos pažymėjimo galiojimą, ar panaikinti jo galiojimo sustabdymą.
 2. Vadovaudamasis Tarnybos viršininko įsakymu dėl vaistinių preparatų registravimo ir perregistravimo rengia vaistinių preparatų registracijos pažymėjimus ir teikia juos Tarnybos viršininkui tvirtinti. Patvirtintus pažymėjimus perduoda į Raštinę.
 3. Informuoja registruotojus ar jų įgaliotus atstovus apie parengtus registracijos pažymėjimus.
 4. Vadovaudamasis Tarnybos viršininko įsakymais dėl vaistinių preparatų registravimo ir perregistravimo bei parengtais vaistinių preparatų registracijos pažymėjimais ir jų priedais, papildo ir patikslina duomenis VAISKYJE ir VAPRYJE.
 5. Įkelia į VAISKĮ ir VAPRĮ vaistinių preparatų registracijos pažymėjimo priedų elektroninius variantus, kad šie būtų skelbiami Tarnybos interneto svetainėje.
 6. Tikslina VAISKYJE ir VAPRYJE vaistinių preparatų duomenis, kai vaistiniai preparatai išbraukiami iš Lietuvos Respublikos vaistinių preparatų registro, kai nutraukiamas paraiškos registruoti vaistinį preparatą nagrinėjimas ir kitais būtinais atvejais.
 7. Tvarko ir pildo VAISKIO ir VAPRIO žinynus (gamintojų, pareiškėjų, registruotojų, farmacinių formų, veikliųjų medžiagų bendrinių pavadinimų, matavimo vienetų ir kt.) bei anatominės-terapinės-cheminės (ATC) klasifikacijos kodų žinyną siekiant užtikrinti atnaujintų duomenų įvedimą į duomenų bazę.
 8. Pildo savitarpio pripažinimo ir decentralizuotos procedūrų bendradarbiavimo ir eigos sekimo sistemą CTS apie vaistinio preparato registravimą, perregistravimą ar registracijos panaikinimą Lietuvoje, siekiant užtikrinti duomenų perdavimą tarp procedūroje dalyvaujančių valstybių bei užtikrinti sisteminį dokumentų prieinamumą ekspertams.
 9. Tarnybos viršininkui pritarus Vaistų registracijos tarybos pasiūlymui rengia įsakymo projektą dėl vaistinių preparatų registravimo / perregistravimo.
 10. Tikslina Lygiagrečiai importuojamų vaistinių preparatų sąrašą, registravus lygiagrečiai importuojamus vaistinius preparatus, sustabdžius leidimo galiojimą, panaikinus jo sustabdymą ar jo galiojimą.
 11. Pagal paklausimus Tarnybos vadovybei ar kitoms institucijoms bei įstaigoms rengia informaciją ir atitinkamo laikotarpio statistinius duomenis iš Lietuvos Respublikos vaistinių preparatų registro.
 12. Pagal kompetenciją rengia skyriaus atsakomųjų raštų projektus.
 13. Siekiant užtikrinti nepertraukiamą skyriaus veiklą pavaduoja kitus skyriaus darbuotojus jiems nesant.
 14. Tvarko ir publikuoja Tarnybos interneto svetainėje Lietuvos rinkoje esančių vaistinių preparatų vidinių ir išorinių pakuočių maketus (išklotines).
 15. Vykdo pagal kompetenciją kitus nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo ir jo pavaduotojų, Tarnybos viršininko ir jo pavaduotojo pavedimus.

VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS

 1. Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą arba aukštąjį neuniversitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą.
 2. Turėti 1 metų administracinio darbo patirtį vaistinių preparatų registracijos srityje bei darbo su duomenų bazėmis patirtį.
 3. Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius veiklą su vaistiniais preparatais.
 4. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais darbo santykius.
 5. Būti susipažinusiam su dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, dokumentų rengimo taisyklėmis.
 6. Gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, analitiškai vertinti ir apibendrinti informaciją.
 7. Mokėti anglų kalbą pradedančio vartotojo lygmens A2 lygiu.
 8. Mokėti dirbti su Microsoft Office programiniu paketu.
 1. Registruoja savitarpio pripažinimo ir decentralizuotos procedūrų būdu registruotų vaistinių preparatų gautas registracijos pažymėjimo sąlygų keitimų paraiškas, įrašo paraiškos duomenis į  paraiškų informacinę sistemą PARAIŠKIS ir VAPRIS.
 2. Patikrina duomenis apie sumokėtus už teikiamas paraiškas nustatyto dydžio valstybės rinkliavos mokesčius, informuoja pareiškėją apie neatitikimus.
 3. Paruošia savitarpio pripažinimo ir decentralizuotos procedūrų būdu registruotų vaistinių preparatų keitimų elektroninių bylų popierinių kopijų naikinimo sąrašą.
 4. Pildo pagal atliekamas funkcijas elektroninių bylų informacinę sistemą EURS is Yours.
 5. Siekiant užtikrinti nepertraukiamą skyriaus veiklą pavaduoja kitus skyriaus darbuotojus jiems nesant.
 6. Savo kompetencijos ribose teikia skyriaus vedėjui siūlymus dėl skyriaus veiklą reglamentuojančių teisės aktų tobulinimo, teikia pastabas, kad juose būtų įtvirtinti ir praktiniai veiklos aspektai.
 7. Teikia informaciją pagal kompetenciją apie skyriaus darbo tvarką, atliekamas procedūras.
 8. Vykdo pagal kompetenciją kitus nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo ir jo pavaduotojų, Tarnybos viršininko ir jo pavaduotojo pavedimus.

VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS

 1. Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą arba aukštąjį neuniversitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą.
 2. Turėti darbo patirtį vaistinių preparatų registracijos srityje.
 3. Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius vaistinių preparatų registraciją, lygiagretaus importo leidimų išdavimą.
 4. Išmanyti Europos Sąjungos teisę vaistinių preparatų srityje.
 5. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais darbo santykius.
 6. Būti susipažinusiam su dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, dokumentų rengimo taisyklėmis.
 7. Gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, analitiškai vertinti ir apibendrinti informaciją.
 8. Mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.
 9. Mokėti dirbti su Microsoft Office programiniu paketu.

 

 1. Registruoja paraiškas, pateiktas registruoti lygiagrečiai importuojamą vaistinį preparatą ir / arba lygiagretaus importo leidimo sąlygų keitimų įteisinimui, įrašo paraiškos duomenis į paraiškų informacinę sistemą PARAIŠKIS ir vaistinių preparatų informacinę sistemą VAPRIS (toliau – VAPRIS).
 2. Atlieka lygiagrečiai importuojamų vaistinių preparatų registracijai pateikiamos dokumentacijos pirminį ir tolesnį vertinimą bei lygiagretaus importo leidimo sąlygų keitimų įteisinimui pateikiamos dokumentacijos vertinimą.
 3. Informuoja pareiškėją (lygiagretaus importo leidimo turėtoją) ar jo įgaliotą atstovą apie nustatytus pateiktos dokumentacijos trūkumus ir netikslumus, taip pat apie dokumentacijos priėmimą / nepriėmimą tolesniam vertinimui.
 4. Pildo ir tikslina Lygiagrečiai importuojamų vaistinių preparatų sąrašą, įregistravus lygiagrečiai importuojamą vaistinį preparatą ar pakeitus lygiagretaus importo leidimo sąlygas, sustabdžius leidimo galiojimą, panaikinus jo sustabdymą ar jo galiojimą.
 5. Pildo ir tikslina duomenis informacinėje sistemoje VAISKIS ir VAPRIS patvirtinus lygiagretaus importo leidimo sąlygų keitimus.
 6. Rengia patvirtintos formos vaistinių preparatų lygiagretaus importo leidimus bei ekspertizės pažymas dėl lygiagrečiai importuojamų vaistinių preparatų ir teikia Tarnybos viršininkui tvirtinti.
 7. Informuoja pareiškėjus ar jų įgaliotus atstovus apie parengtus lygiagretaus importo leidimus arba apie neigiamą sprendimą registruoti lygiagrečiai importuojamą vaistinį preparatą, arba apie patvirtintus lygiagretaus importo leidimo sąlygų keitimus.
 8. Skelbia informaciją Tarnybos interneto svetainėje apie registruotus lygiagrečiai importuojamus vaistinius preparatus ir apie patvirtintus lygiagretaus importo leidimų sąlygų keitimus.
 9. Paruošia lygiagrečiai importuojamų vaistinių preparatų bylas ir su lydraščiu perduoda į Archyvą.
 10. Rengia paklausimus eksportuojančios valstybės vaistus kontroliuojančiai institucijai dėl duomenų apie lygiagrečiai importuojamą vaistinį preparatą patvirtinimo.
 11. Rengia atsakymus į kitų valstybių vaistus kontroliuojančių institucijų paklausimus dėl vaistinių preparatų lygiagretaus importo.
 12. Savo kompetencijos ribose teikia skyriaus vedėjui siūlymus dėl skyriaus veiklą reglamentuojančių teisės aktų tobulinimo, teikia pastabas, kad juose būtų įtvirtinti ir praktiniai veiklos aspektai.
 13. Pagal kompetenciją teikia informaciją apie skyriaus darbo tvarką, atliekamas procedūras, vertinimo eigą, reikalavimus teikiamai dokumentacijai.
 14. Pagal kompetenciją rengia skyriaus atsakomųjų raštų projektus.
 15. Siekiant užtikrinti sklandų skyriaus integruotos vadybos sistemos funkcionavimą, pagal kompetenciją inicijuoja ir dalyvauja rengiant standartines veiklos procedūras.
 16. Siekiant užtikrinti nepertraukiamą skyriaus veiklą pavaduoja kitus skyriaus darbuotojus jiems nesant.
 17. Vykdo pagal kompetenciją kitus nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo ir jo pavaduotojų, Tarnybos viršininko ir jo pavaduotojo pavedimus.

VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS

 1. Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą arba aukštąjį neuniversitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą.
 2. Turėti darbo patirtį vaistinių preparatų registracijos srityje.
 3. Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius vaistinių preparatų registraciją, lygiagretaus importo leidimų išdavimą.
 4. Išmanyti Europos Sąjungos teisę vaistinių preparatų srityje.
 5. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais darbo santykius.
 6. Būti susipažinusiam su dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, dokumentų rengimo taisyklėmis.
 7. Gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, analitiškai vertinti ir apibendrinti informaciją.
 8. Mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.
 9. Mokėti dirbti su Microsoft Office programiniu paketu.

 

 1. Registruoja paraiškas, pateiktas registruoti lygiagrečiai importuojamą vaistinį preparatą ir / arba lygiagretaus importo leidimo sąlygų keitimų įteisinimui, įrašo paraiškos duomenis į paraiškų informacinę sistemą PARAIŠKIS ir vaistinių preparatų informacinę sistemą VAPRIS (toliau – VAPRIS).
 2. Atlieka lygiagrečiai importuojamų vaistinių preparatų registracijai pateikiamos dokumentacijos pirminį ir tolesnį vertinimą bei lygiagretaus importo leidimo sąlygų keitimų įteisinimui pateikiamos dokumentacijos vertinimą.
 3. Informuoja pareiškėją (lygiagretaus importo leidimo turėtoją) ar jo įgaliotą atstovą apie nustatytus pateiktos dokumentacijos trūkumus ir netikslumus, taip pat apie dokumentacijos priėmimą / nepriėmimą tolesniam vertinimui.
 4. Pildo ir tikslina Lygiagrečiai importuojamų vaistinių preparatų sąrašą, įregistravus lygiagrečiai importuojamą vaistinį preparatą ar pakeitus lygiagretaus importo leidimo sąlygas, sustabdžius leidimo galiojimą, panaikinus jo sustabdymą ar jo galiojimą.
 5. Pildo ir tikslina duomenis informacinėje sistemoje VAISKIS ir VAPRIS patvirtinus lygiagretaus importo leidimo sąlygų keitimus.
 6. Rengia patvirtintos formos vaistinių preparatų lygiagretaus importo leidimus bei ekspertizės pažymas dėl lygiagrečiai importuojamų vaistinių preparatų ir teikia Tarnybos viršininkui tvirtinti.
 7. Informuoja pareiškėjus ar jų įgaliotus atstovus apie parengtus lygiagretaus importo leidimus arba apie neigiamą sprendimą registruoti lygiagrečiai importuojamą vaistinį preparatą, arba apie patvirtintus lygiagretaus importo leidimo sąlygų keitimus.
 8. Skelbia informaciją Tarnybos interneto svetainėje apie registruotus lygiagrečiai importuojamus vaistinius preparatus ir apie patvirtintus lygiagretaus importo leidimų sąlygų keitimus.
 9. Paruošia lygiagrečiai importuojamų vaistinių preparatų bylas ir su lydraščiu perduoda į Archyvą.
 10. Rengia paklausimus eksportuojančios valstybės vaistus kontroliuojančiai institucijai dėl duomenų apie lygiagrečiai importuojamą vaistinį preparatą patvirtinimo.
 11. Rengia atsakymus į kitų valstybių vaistus kontroliuojančių institucijų paklausimus dėl vaistinių preparatų lygiagretaus importo.
 12. Savo kompetencijos ribose teikia skyriaus vedėjui siūlymus dėl skyriaus veiklą reglamentuojančių teisės aktų tobulinimo, teikia pastabas, kad juose būtų įtvirtinti ir praktiniai veiklos aspektai.
 13. Pagal kompetenciją teikia informaciją apie skyriaus darbo tvarką, atliekamas procedūras, vertinimo eigą, reikalavimus teikiamai dokumentacijai.
 14. Pagal kompetenciją rengia skyriaus atsakomųjų raštų projektus.
 15. Siekiant užtikrinti sklandų skyriaus integruotos vadybos sistemos funkcionavimą, pagal kompetenciją inicijuoja ir dalyvauja rengiant standartines veiklos procedūras.
 16. Siekiant užtikrinti nepertraukiamą skyriaus veiklą pavaduoja kitus skyriaus darbuotojus jiems nesant.
 17. Vykdo pagal kompetenciją kitus nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo ir jo pavaduotojų, Tarnybos viršininko ir jo pavaduotojo pavedimus.

VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS

 1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą biomedicinos mokslų studijų srities medicinos ar farmacijos krypties išsilavinimą.
 2. Turėti 1 metų darbo patirtį vaistinių preparatų registracijos srityje.
 3. Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius veiklą su vaistiniais preparatais.
 4. Išmanyti Europos Sąjungos teisę vaistinių preparatų srityje.
 5. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais darbo santykius.
 6. Būti susipažinusiam su dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, dokumentų rengimo taisyklėmis.
 7. Gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, analitiškai vertinti ir apibendrinti informaciją.
 8. Mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.
 9. Mokėti dirbti su Microsoft Office programiniu paketu.

 

 1. Atlieka nacionaliniu būdu registruotų vaistinių preparatų IA ir IB tipo keitimų įteisinimui pateiktos dokumentacijos pirminį įvertinimą.
 2. Atlieka nacionaliniu būdu registruotų vaistinių preparatų IB tipo kokybinių keitimų detalią ekspertizę.
 3. Validuoja / nevaliduoja IA tipo keitimus.
 4. Informuoja pareiškėją (registruotoją) ar jo įgaliotą atstovą apie nustatytus pateiktos dokumentacijos trūkumus ir netikslumus, taip pat apie dokumentacijos priėmimą / nepriėmimą tolesniam vertinimui.
 5. Rengia vaistinių preparatų IA ir IB tipo keitimų tvirtinimo / netvirtinimo protokolus.
 6. Pildo paraiškų informacinę sistemą PARAIŠKIS ir vaistinių preparatų informacinę sistemą VAPRIS siekiant užtikrinti informacijos prieinamumą atitinkamų Tarnybos skyrių specialistams.
 7. Pildo pagal atliekamas funkcijas elektroninių bylų informacinę sistemą EURS is Yours.
 8. Siekiant užtikrinti sklandų skyriaus integruotos vadybos sistemos funkcionavimą, pagal kompetenciją inicijuoja ir dalyvauja rengiant standartines veiklos procedūras.
 9. Pareiškėjams teikia informaciją pagal kompetenciją apie skyriaus darbo tvarką, atliekamas procedūras, pirminio vertinimo eigą, reikalavimus teikiamai dokumentacijai.
 10. Pagal kompetenciją rengia skyriaus atsakomųjų raštų projektus.
 11. Siekiant užtikrinti nepertraukiamą skyriaus veiklą, pavaduoja kitus skyriaus darbuotojus jiems nesant.
 12. Vykdo pagal kompetenciją kitus nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo ir jo pavaduotojų, Tarnybos viršininko ar jo pavaduotojo pavedimus.

VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS

 1. Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą arba aukštąjį neuniversitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą.
 2. Turėti 1 metų administracinio darbo patirtį vaistinių preparatų registracijos srityje bei darbo su duomenų bazėmis patirtį.
 3. Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius veiklą su vaistiniais preparatais.
 4. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais darbo santykius.
 5. Būti susipažinusiam su dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, dokumentų rengimo taisyklėmis.
 6. Gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, analitiškai vertinti ir apibendrinti informaciją.
 7. Mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.
 8. Mokėti dirbti su Microsoft Office programiniu paketu.

 

 1. Per dokumentų valdymo sistemą gavęs informaciją apie Tarnybai pateiktas nacionaliniu būdų registruotų vaistinių preparatų keitimų elektronines paraiškas  suveda reikiamus paraiškų duomenis į informacinę sistemą PARAIŠKIS ir vaistinių preparatų informacinę sistemą VAPRIS, pildo pagal atliekamas funkcijas elektroninių bylų informacinę sistemą ,EURS is Yours, įkelia gautų elektroninių bylų versijas į elektroninių bylų informacinę sistemą EURS is Yours.
 2. Patikrina duomenis apie sumokėtas už teikiamas paraiškas nustatyto dydžio valstybės rinkliavas.
 3. Per dokumentų valdymo sistemą informuoja atitinkamų skyrių darbuotojus apie Tarnybai pateiktus papildomus dokumentus vaistinių preparatų registracijos pažymėjimo sąlygų keitimams.
 4. Teikia informaciją savo kompetencijos ribose apie skyriaus darbo tvarką, atliekamas procedūras, keitimų ekspertizės eigą, reikalavimus teikiamai dokumentacijai.
 5. Kaupia duomenis apie vaistinių preparatų registruotojus (pareiškėjus) ir jų įgaliotus atstovus Lietuvoje.
 6. Paruošia nacionaliniu būdu registruotų vaistinių preparatų keitimų elektroninių bylų popierinių kopijų naikinimo sąrašą.
 7. Perduoda gautą vaistinių preparatų papildomą dokumentaciją Tarnybos archyvui.
 8. Rengia vaistinių preparatų registracijos pažymėjimus ir teikia juos Tarnybos viršininkui tvirtinti. Patvirtintus pažymėjimus perduoda į Raštinę.
 9. Informuoja registruotojus ar jų įgaliotus atstovus apie parengtus registracijos pažymėjimus.
 10. Siekiant užtikrinti nepertraukiamą skyriaus veiklą pavaduoja kitus skyriaus darbuotojus jiems nesant.
 11. Vykdo pagal kompetenciją kitus nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo ir jo pavaduotojų, Tarnybos viršininko ir jo pavaduotojo pavedimus.

VYRIAUSIASIS
SPECIALISTAS

 1. Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą arba aukštąjį neuniversitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą.
 2. Turėti 1 metų administracinio darbo patirtį vaistinių preparatų registracijos srityje bei darbo su duomenų bazėmis patirtį.
 3. Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius veiklą su vaistiniais preparatais.
 4. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais darbo santykius.
 5. Būti susipažinusiam su dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, dokumentų rengimo taisyklėmis.
 6. Gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, analitiškai vertinti ir apibendrinti informaciją.
 7. Mokėti anglų kalbą pradedančio vartotojo lygmens A1 lygiu.
 8. Mokėti dirbti su Microsoft Office programiniu paketu.

 

 1. Tarnybos viršininkui pritarus Vaistų registracijos tarybos ir Savitarpio pripažinimo ir decentralizuotos procedūrų skyriaus pasiūlymams dėl vaistinių preparatų registracijos / perregistracijos (toliau – pasiūlymas) ir reglamentiniams keitimams dėl papildomų pakuočių suteikia registracijos pažymėjimo numerius ir jų duomenis įrašo į atitinkamą žurnalą.
 2. Vadovaudamasis pasiūlymu rengia įsakymo dėl vaistinių preparatų registracijos ir perregistracijos projektą.
 3. Viršininkui pasirašius įsakymą dėl vaistinių preparatų registracijos / perregistravimo, į įsakyme išvardintų vaistinių preparatų registracijos pažymėjimo priedus įrašo registracijos pažymėjimo numerius ir atitinkamai registracijos ar perregistravimo datas.
 4. Tarnybos viršininkui pritarus Vaistų registracijos tarybos siūlymui neregistruoti / neperregistruoti vaistinį preparatą, parengia nustatytos formos ekspertizės pažymą ir jos duomenis įrašo į elektroninį Vaistinių preparatų ekspertizių pažymų registrą. Parengtas ekspertizės pažymas perduoda Tarnybos viršininkui tvirtinti.
 5. Tvarko ir publikuoja Tarnybos interneto svetainėje Lietuvos rinkoje esančių vaistinių preparatų vidinių ir išorinių pakuočių maketus (išklotines).
 6. Duomenų bazėje CTS seka savitarpio pripažinimo ir decentralizuotos procedūros būdu registruotų vaistinių preparatų reglamentinių keitimų informaciją ir referencinei šaliai patvirtinus keitimus atitinkamai pažymi duomenų bazėje PARAIŠKIS ir vaistinių preparatų informacinėje sistemoje VAPRIS.
 7. Rengia talpinimui į Tarnybos interneto svetainę informaciją apie patvirtintus savitarpio pripažinimo ir decentralizuotos procedūros būdu registruotų vaistinių preparatų reglamentinius keitimus, kurių metu nesikeičia registracijos pažymėjimo priedai.
 8. Vykdo pagal kompetenciją kitus skyriaus vedėjo ir jo pavaduotojų, Tarnybos viršininko ir jo pavaduotojo nenuolatinio pobūdžio pavedimus.

VYRIAUSIASIS
SPECIALISTAS

 1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą biomedicinos mokslų studijų srities medicinos ar farmacijos krypties išsilavinimą.
 2. Turėti darbo patirties sveikatos priežiūros arba farmacijos srityje.
 3. Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius veiklą su vaistiniais preparatais.
 4. Išmanyti Europos Sąjungos teisę vaistinių preparatų srityje.
 5. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais darbo santykius.
 6. Būti susipažinusiam su dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, dokumentų rengimo taisyklėmis.
 7. Gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, analitiškai vertinti ir apibendrinti informaciją.
 8. Mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu.
 9. Mokėti dirbti su Microsoft Office programiniu paketu.
 1. Atlieka vaistinių preparatų registracijos pažymėjimo sąlygų keitimų, kurių metu reikia vertinti preparato charakteristikų santraukos klinikines ir farmakologines dalis bei atitinkamai pakuotės ženklinimo ir lapelio dalis, vertinimą.
 2. Informuoja registruotoją ar jo atstovą apie nustatytus pateiktos dokumentacijos trūkumus ir netikslumus.
 3. Rengia tvirtinimo / netvirtinimo protokolą.
 4. Pildo ir tikslina duomenis apie keitimų tvirtinimą / netvirtinimą informacinėje sistemoje PARAIŠKIS ir vaistinių preparatų informacinėje sistemoje VAPRIS.
 5. Pildo pagal atliekamas funkcijas elektroninių bylų informacinę sistemą Eurs is Yours.
 6. Savo kompetencijos ribose teikia skyriaus vedėjui siūlymus dėl skyriaus veiklą reglamentuojančių teisės aktų tobulinimo, teikia pastabas, kad juose būtų įtvirtinti ir praktiniai veiklos aspektai.
 7. Teikia informaciją pagal kompetenciją apie skyriaus darbo tvarką, atliekamas procedūras, vertinimo eigą, reikalavimus teikiamai dokumentacijai.
 8. Siekiant užtikrinti nepertraukiamą skyriaus veiklą pavaduoja kitus skyriaus darbuotojus jiems nesant.
 9. Vykdo pagal kompetenciją kitus nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo ir jo pavaduotojų, Tarnybos viršininko ar jo pavaduotojo pavedimus.

VYRIAUSIASIS
SPECIALISTAS

 1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą biomedicinos mokslų studijų srities medicinos ar farmacijos krypties išsilavinimą.
 2. Turėti darbo patirties sveikatos priežiūros arba farmacijos srityje.
 3. Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius veiklą su vaistiniais preparatais.
 4. Išmanyti Europos Sąjungos teisę vaistinių preparatų srityje.
 5. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais darbo santykius.
 6. Būti susipažinusiam su dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, dokumentų rengimo taisyklėmis.
 7. Gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, analitiškai vertinti ir apibendrinti informaciją.
 8. Mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu.
 9. Mokėti dirbti su Microsoft Office programiniu paketu.
 1. Atlieka vaistinių preparatų registracijos pažymėjimo sąlygų keitimų, kurių metu reikia vertinti preparato charakteristikų santraukos kokybines ir administracines dalis bei atitinkamai pakuotės ženklinimo ir lapelio dalis, vertinimą.
 2. Informuoja registruotoją ar jo atstovą apie nustatytus pateiktos dokumentacijos trūkumus ir netikslumus.
 3. Rengia tvirtinimo / netvirtinimo protokolą.
 4. Pildo ir tikslina duomenis apie keitimų tvirtinimą / netvirtinimą informacinėje sistemoje PARAIŠKIS ir vaistinių preparatų informacinėje sistemoje VAPRIS.
 5. Pildo pagal atliekamas funkcijas elektroninių bylų informacinę sistemą Eurs isYours.
 6. Savo kompetencijos ribose teikia skyriaus vedėjui siūlymus dėl skyriaus veiklą reglamentuojančių teisės aktų tobulinimo, teikia pastabas, kad juose būtų įtvirtinti ir praktiniai veiklos aspektai.
 7. Teikia informaciją pagal kompetenciją apie skyriaus darbo tvarką, atliekamas procedūras, vertinimo eigą, reikalavimus teikiamai dokumentacijai.
 8. Siekiant užtikrinti nepertraukiamą skyriaus veiklą pavaduoja kitus skyriaus darbuotojus jiems nesant.
 9. Vykdo pagal kompetenciją kitus nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo ir jo pavaduotojų, Tarnybos viršininko ar jo pavaduotojo pavedimus.

VYRIAUSIASIS
SPECIALISTAS

 1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą biomedicinos mokslų studijų srities medicinos ar farmacijos krypties išsilavinimą.
 2. Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius veiklą su vaistiniais preparatais.
 3. Išmanyti Europos Sąjungos teisę vaistinių preparatų srityje.
 4. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais darbo santykius.
 5. Būti susipažinusiam su dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, dokumentų rengimo taisyklėmis.
 6. Gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, analitiškai vertinti ir apibendrinti informaciją.
 7. Mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu.
 8. Mokėti dirbti su Microsoft Office programiniu paketu.

 

 1. Atlieka vaistinių preparatų, registruotų savitarpio pripažinimo ar decentralizuotos procedūros būdu, kai Lietuva procedūroje dalyvauja kaip referencinė valstybė, IA, IB ar II tipo keitimų įteisinimui pateiktos dokumentacijos pirminį įvertinimą.
 2. Atlieka nacionaliniu būdu registruotų vaistinių preparatų IA ir IB tipo klinikinių ir II tipo (klinikinių ir kokybinių) keitimų įteisinimui pateiktos dokumentacijos pirminį įvertinimą.
 3. Informuoja pareiškėją (registruotoją) ar jo įgaliotą atstovą apie nustatytus pateiktos dokumentacijos trūkumus ir netikslumus, taip pat apie dokumentacijos priėmimą / nepriėmimą tolesniam vertinimui.
 4. Pildo paraiškų informacinę sistemą PARAIŠKIS ir vaistinių preparatų informacinę sistemą VAPRIS, siekiant užtikrinti informacijos prieinamumą atitinkamų Tarnybos skyrių specialistams.
 5. Pildo pagal atliekamas funkcijas elektroninių bylų informacinę sistemą EURS is Yours.
 6. Pagal kompetenciją teikia pareiškėjams  informaciją apie skyriaus darbo tvarką, atliekamas procedūras, pirminio vertinimo eigą, reikalavimus teikiamai dokumentacijai.
 7. Pagal kompetenciją, skyriaus vedėjui pavedus, rengia skyriaus atsakomųjų raštų projektus.
 8. Siekiant užtikrinti nepertraukiamą skyriaus veiklą pagal kompetenciją pavaduoja kitus skyriaus darbuotojus jiems nesant.
 9. Vykdo pagal kompetenciją kitus nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo ir jo pavaduotojų, Tarnybos viršininko ar jo pavaduotojo pavedimus.

VYRIAUSIASIS
SPECIALISTAS

 1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą arba aukštąjį neuniversitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą.
 2. Turėti darbo patirties sveikatos priežiūros arba farmacijos srityje.
 3. Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius veiklą su vaistiniais preparatais.
 4. Išmanyti Europos Sąjungos teisę vaistinių preparatų srityje.
 5. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais darbo santykius.
 6. Būti susipažinusiam su dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, dokumentų rengimo taisyklėmis.
 7. Gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, analitiškai vertinti ir apibendrinti informaciją.
 8. Mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu.
 9. Mokėti dirbti su Microsoft Office programiniu paketu.
 1. Atlieka vaistinių preparatų perregistracijai pateiktos dokumentacijos pirminį įvertinimą (validaciją).
 2. Informuoja registruotoją ar jo įgaliotą atstovą apie nustatytus pateiktos dokumentacijos trūkumus ir netikslumus, taip pat apie dokumentacijos priėmimą / nepriėmimą tolimesniam vertinimui.
 3. Pildo paraiškų informacinę sistemą PARAIŠKIS ir vaistinių preparatų informacinę sistemą VAPRIS, siekiant užtikrinti informacijos prieinamumą atitinkamų Tarnybos skyrių specialistams.
 4. Pildo pagal atliekamas funkcijas elektroninių bylų informacinę sistemą EURS is Yours.
 5. Savo kompetencijos ribose pareiškėjams teikia informaciją apie skyriaus veiklą, darbo tvarką, atliekamas procedūras, pirminio vertinimo eigą, reikalavimus teikiamai dokumentacijai.
 6. Siekiant užtikrinti sklandų skyriaus integruotos vadybos sistemos funkcionavimą, pagal kompetenciją inicijuoja ir dalyvauja rengiant standartines veiklos procedūras.
 7. Pagal kompetenciją rengia skyriaus atsakomųjų raštų projektus, dalyvauja rengiant su skyriaus veikla susijusius teisės aktus.
 8. Siekiant užtikrinti nepertraukiamą skyriaus veiklą pavaduoja kitus skyriaus darbuotojus jiems nesant.
 9. Vykdo pagal kompetenciją kitus nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo ir jo pavaduotojų, Tarnybos viršininko ar jo pavaduotojo pavedimus.

VYRIAUSIASIS
SPECIALISTAS

 1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą biomedicinos mokslų studijų srities medicinos ar farmacijos krypties išsilavinimą.
 2. Turėti 1 metų darbo patirties sveikatos priežiūros arba farmacijos srityje.
 3. Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius veiklą su vaistiniais preparatais.
 4. Išmanyti Europos Sąjungos teisę vaistinių preparatų srityje.
 5. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, darbo santykius, viešąjį administravimą.
 6. Būti susipažinusiam su dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, dokumentų rengimo taisyklėmis.
 7. Gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, analitiškai vertinti ir apibendrinti informaciją.
 8. Mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu.
 9. Mokėti dirbti su Microsoft Office programiniu paketu.
 1. Atlieka savitarpio pripažinimo ir decentralizuotos procedūros būdu teikiamų paraiškų registruoti vaistinį preparatą pateiktos dokumentacijos pirminį įvertinimą (validaciją).
 2. Atlieka pareiškėjo (registruotojo) siūlomo vaistinio preparato pavadinimo pirminį vertinimą ir teikia apibendrintą atsakymą pareiškėjui (registruotojui) dėl pavadinimo priimtinumo.
 3. Informuoja pareiškėją (registruotoją) ar jo įgaliotą atstovą apie nustatytus pateiktos dokumentacijos trūkumus ir netikslumus, taip pat apie dokumentacijos priėmimą / nepriėmimą tolesniam vertinimui.
 4. Pildo pagal atliekamas funkcijas būtinus laukus paraiškų informacinėje sistemoje PARAIŠKIS ir vaistinių preparatų informacinėje sistemoje VAPRIS, siekiant užtikrinti informacijos prieinamumą atitinkamų Tarnybos skyrių specialistams.
 5. Pildo pagal atliekamas funkcijas elektroninių bylų informacinę sistemą EURS is Yours.
 6. Pagal kompetenciją teikia informaciją apie skyriaus darbo tvarką, atliekamas procedūras, pirminio vertinimo eigą bei reikalavimus pateikiamai dokumentacijai.
 7. Pagal kompetenciją ruošia skyriaus atsakomųjų raštų projektus.
 8. Siekiant užtikrinti sklandų skyriaus integruotos vadybos sistemos funkcionavimą, pagal kompetenciją inicijuoja ir dalyvauja rengiant standartines veiklos procedūras.
 9. Siekiant užtikrinti nepertraukiamą skyriaus veiklą, pavaduoja kitus skyriaus darbuotojus ar valstybės tarnautojus jiems nesant.
 10. Vykdo pagal kompetenciją kitus skyriaus vedėjo ir jo pavaduotojų bei Tarnybos viršininko ir jo pavaduotojo nenuolatinio pobūdžio pavedimus.
Paskutinis atnaujinimas: 2020-07-07 15:15:37