Naudingos nuorodos
VVKT įgyvendinami projektai

Sveikatos technologijų, susijusių su vaistais, vertinimo sistemos sukūrimas ir įdiegimas

Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Tarnyba) ir Europos socialinio fondo agentūra 2017 m. kovo 20 d. pasirašė projekto „Sveikatos technologijų, susijusių su vaistais, vertinimo sistemos sukūrimas ir įdiegimas“ (projekto kodas Nr. 10.1.1-ESFA-V-912-01-0008) finansavimo ir administravimo sutartį. Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis, projektui įgyvendinti numatyta skirti 497,499,97 Eur., projekto įgyvendinimo laikotarpis – 2017 m. kovo mėn. – 2019 m. kovo mėn. Projektas įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ 10.1.1-ESFA-V-912 priemonę „Nacionalinių reformų skatinimas ir viešojo valdymo institucijų veiklos gerinimas“.

Projekto įgyvendinimo metu Tarnyboje bus diegiama sveikatos technologijų, susijusių su vaistais, vertinimo ir valdymo sistema. Projekto metu bus atliekama ES šalių sveikatos technologijų vertinimo sistemų gerosios praktikos analizė, atliktas ES šalių sveikatos technologijų vertinimo metodologijų tyrimas bei galimybių pritaikyti Lietuvoje analizė, parengta vaistų vertinimo ir sprendimų dėl vaistų kompensavimo priėmimo Lietuvoje proceso analizė. Projekto vykdymo metu bus apmokyti specialistai, kurie atliks pilotinius vaistinių preparatų vertinimus pagal naują metodiką.  Pokyčiams stebėti ir analizuoti bus sukurta inovatyvių vaistų, įtrauktų į kompensuojamųjų vaistų sąrašą, efektyvumo stebėjimo sistema, kuri papildys kuriamą sveikatos technologijų, susijusių su vaistais, vertinimo sistemą. Įdiegus sveikatos technologijų, susijusių su vaistais, vertinimo ir valdymo sistemą, vaistinių preparatų vertinimo procesas taps paprastesnis ir  efektyvesnis, bus sudarytos sąlygos racionaliau panaudoti žmogiškuosius ir finansinius išteklius, įvertinti ne tik vaistų efektyvumą, saugumą bei kainą, bet ir jų panaudojimą klinikinėje praktikoje bei naudos ir kaštų santykį plačiąja prasme. Tokiu būdu Lietuvos sveikatos sistema taps saugesnė, efektyvesnė, bus labiau orientuota į pacientą ir pagrįsta  racionaliu lėšų naudojimu.

Informacija apie 2018 m. birželio 19 d. viešinimo renginį ir pranešimai
Licencijų farmacinei veiklai išdavimo ir vaistinių preparatų informacijos teikimo viešosios elektroninės paslaugos


Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra ir Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Tarnyba) 2012 m. rugpjūčio 1 d. pasirašė finansavimo ir administravimo sutartį, pagal kurią per dvejus metus turi būti įgyvendintas projektas „Licencijų farmacinei veiklai išdavimo ir vaistinių preparatų informacijos teikimo viešosios elektroninės paslaugos“ (pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ įgyvendinimo priemonę Nr. VP2-3.1-IVPK-10-V „Elektroninės sveikatos paslaugos“), kuriam skirta 1 996 410,75 Lt (578,2 tūkst. Eur).

Projekto įgyvendinimo laikotarpiu bus sukurta ir įdiegta Tarnybos Vaistinių preparatų informacinė sistema (VAPRIS) ir Vaistinių preparatų registras (VPREG) bei perkeltas į elektroninę erdvę šių Tarnybos paslaugų teikimas bendradarbiavimo lygiu: vaistininko praktikos licencijų išdavimas ir vaistininkų padėjėjų (farmakotechnikų) įrašymas į vaistininkų padėjėjų (farmakotechnikų) sąrašą; licencijų farmacinei veiklai išdavimas juridiniams asmenims; informacijos apie vaistinius preparatus teikimo. Informacijos apie vaistinius preparatus pateikimas šiuolaikinėmis priemonėmis prisidės prie e. sprendimų plėtojimo, didinant viešojo sektoriaus institucijų efektyvumą ir e. verslo iniciatyvų skatinimą Lietuvoje. Įgyvendinus Projektą bus sudarytos sąlygos šalies gyventojams šiuolaikinėmis Informacinių ir ryšių technologijų priemonėmis laiku gauti geros kokybės paslaugas, o įvairioms sveikatos priežiūros įstaigoms ir institucijoms tarpusavyje bendradarbiauti, saugiai keistis informacija e. priemonėmis. Įgyvendinant Europos Sąjungos politiką farmakologinio budrumo srityje, bus suteiktos galimybės bet kuriam asmeniui pateikti pranešimus apie nepageidaujamas reakcijas į vaistus.

Numatytos įgyvendinti šios projekto veiklos:

  1. Techninės ir programinės įrangos įsigijimas ir diegimas;
  2. Informacinės sistemos, registro ir viešųjų elektroninių paslaugų kūrimo ir diegimo darbai.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis:
2012 m. rugpjūčio mėn. – 2015 m. liepos mėn. 

Informacija apie 2015 m. birželio 29 d. viešinimo renginį ir pranešimai

  Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 
informacijos saugumo valdymo tobulinimas 
    
 Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (toliau - VVKT) įgyvendina projektą „Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos informacijos saugumo valdymo tobulinimas“ (projekto kodas Nr. VP1-4.3-VRM-01-V-01-075) (toliau - projektas), kuris finansuojamas Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis pagal 2007 - 2013 metų Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ priemonę VP1-4.3-VRM-01-V „Viešųjų paslaugų kokybės iniciatyvos“. 2013 m. lapkričio 26 d. pasirašyta dvišalė Finansavimo ir administravimo sutartis Nr. VP1-4.3-VRM-01-V-01-075 tarp VVKT ir Europos socialinio fondo agentūros. Tinkamų finansuoti išlaidų suma sudaro 450 000,00 Lt (130 329,00 Eur). Planuojama projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga - 2015 m. rugpjūčio 31 d.
 
Šio projekto metu numatoma patobulinti VVKT gaunamos, saugomos, perduodamos informacijos saugumo valdymą. Taip pat, siekiama gerinti teikiamų administracinių paslaugų kokybę, gilinti darbuotojų žinias ir kompetenciją, užkertant kelią svarbios informacijos praradimui, kas sukeltų neigiamas pasekmes VVKT ir visuomenei. Projekto tikslas bus pasiektas įdiegiant ir sertifikuojant informacijos saugumo valdymo sistemą bei apmokant darbuotojus dirbti su naujai sukurtomis darbo priemonėmis.
 
Informacijos saugumo valdymo sistema - tai efektyvus įrankis, kurio pagalba galima tinkamai valdyti turimą informaciją visuose jos naudojimo etapuose, visose VVKT veiklos srityse ir garantuojantis tinkamų priemonių parinkimą tobulinant šią sritį.
 
Numatytos įgyvendinti šios projekto veiklos:

  1. VVKT procesų, susijusių su informacijos sauga, analizė;
  2. LST ISO/IEC 27001:2013 standarto reikalavimus atitinkančios informacijos saugumo valdymo sistemos diegimas;
  3. VVKT valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, mokymai;
  4. Įdiegtos informacinės saugumo valdymo sistemos pagal LST ISO/IEC 27001:2013 standartą auditas ir sertifikavimas.

2013 m. rugsėjo 19 d. pasirašyta Mokymų paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutartis. Projekto metu planuojama apmokyti 75 valstybės tarnautojus ir darbuotojus.
 
2013 m. spalio 17 d. pasirašyta Paslaugų teikimo sutartis dėl veiklos procesų, susijusių su informacijos sauga, analizės atlikimo. Planuojamas paslaugų suteikimo terminas iki 2014 m. kovo 26 d.
 
2013 m. spalio 7 d. pasirašyta Administravimo paslaugų pirkimo sutartis dėl projekto administravimo. Sutartis galioja iki visiško šalių įsipareigojimų įvykdymo, bet ne ilgiau kaip per 24 mėnesius.
 
2015 m. liepos 13 d. pasirašyta sutartis dėl diegiamos informacijos saugumo valdymo sistemos sertifikavimo paslaugų.
 
Įgyvendinus projektą, įdiegta informacijos saugumo valdymo sistema bus integruota į kokybės vadybos sistemą ir valdoma taikant procesinį ir sisteminį požiūrius. Ši sistema padės tinkamai valdyti informacijos saugos rizikas ir grėsmes, numatyti priemones jų sumažinimui. VVKT procesai bus valdomi vadovaujantis kokybės vadybos sistemos principais, prižiūrimi bei pastoviai gerinami. VVKT darbuotojai bus supažindinti su reikalavimais keliamais informacijos saugumui ir mokomi juos taikyti kasdieniniame darbe. Tai padės norimus rezultatus pasiekti daug efektyviau ir prisidės gerinant VVKT veiklos rezultatyvumą. Informacijos saugumo valdymo sistemos įdiegimas sustiprins informacijos saugumą jos gavimo ir pateikimo metu bei darbo su ja administracinių paslaugų teikimo metu ar vykdant ūkio subjektų priežiūrą.
 
Informacija apie 2015 m. rugpjūčio 5 d.  viešinimo renginį ir pranešimai. 


 Europos farmacijos teisyno (politikos) poveikis vaistų prieinamumui Lietuvos gyventojams

Europos socialinio fondo agentūra, Vidaus reikalų ministerija ir Sveikatos apsaugos ministerija šiemet kovo 31 d. pasirašė finansavimo ir administravimo sutartį, pagal kurią per dvejus metus Lietuvoje turi būti įgyvendintas projektas „Europos farmacijos teisyno (politikos) poveikis vaistų prieinamumui Lietuvos gyventojams“ (pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo įgyvendinimas“ priemonę VP1-4.2-VRM-05-V „Geresnis Europos Sąjungos politikų įgyvendinimas“), kuriam skiriama 1,160 mln. litų. Projekto įgyvendinimą administruoja Sveikatos apsaugos ministerijos partneris – Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba (VVKT).
 
Įgyvendinant projektą bus sudarytos sąlygos įvertinti Lietuvos narystės Europos Sąjungoje poveikį vaistų prieinamumui asortimento, pasiūlos, paklausos ir kainų požiūriu, identifikuotos teisinės sistemos problemos.
 
Tai bus pasiekta įgyvendinus pagrindines projekto veiklas: nustačius teigiamus ir neigiamus direktyvos  2001/83/EB, nacionalinės teisės aktų poveikį vaistų registravimui, pakuotės ženklinimui, pakuotės lapelio rengimui, didmeniniam platinimui; nustačius teigiamus ir neigiamus direktyvos 89/105/EEB EB, nacionalinės teisės aktų poveikį vaistų įrašymui į kompensuojamuosius sąrašus bei kainyną; įvertinus vaistų (įskaitant neregistruotus) prieinamumo asortimento ir kainų požiūriu bei visuomenės poreikio vaistams užtikrinimo lygį Lietuvoje.
 
VVKT ir Lietuvos bei kitų valstybių farmacijos verslui ypatingai aktualios yra dvi projekto veiklos: elektroninių vaistinių preparatų bylų priėmimo informacinės sistemos sukūrimas ir vaistų suvartojimo monitoringo informacinės sistemos modernizavimas ir plėtra.
 
Sukūrus elektroninių vaistinių preparatų bylų priėmimo informacinę sistemą, bus palengvintos dokumentų vaistų registracijai pateikimo sąlygos (galimybė teikti tik elektroninėje laikmenoje), sumažės popieriaus sąnaudos bei logistikos ir archyvavimo kaštai, o dokumentacijos vertinimas tik elektroninėje laikmenoje įgalins paspartinti vaistų registracijos procesą, sąlygos greitesnį naujų vaistinių preparatų patekimą į rinką bei didesnį jų pasirinkimą. Be to, ši informacinė sistema palengvins dokumentų pateikimo vienu metu ir vienodu formatu įvairiose ES šalyse sąlygas, dalyvaujant europinėse vaistinių preparatų registravimo procedūrose.
 
Modernizavus vaistų suvartojimo monitoringo sistemą bus efektyviau ir operatyviau kontroliuojama vaistų rinka, pacientai bei sveikatos priežiūros specialistai turės išsamesnę informaciją apie rinkoje esančius vaistinius preparatus, padidės galimybės numatyti ir išvengti vaistų trūkumo Lietuvos rinkoje. Tai leis užtikrinti geresnį vaistų prieinamumą.
 

Lietuvos narystės Europos Sąjungoje poveikio vertinimas vaistų prieinamumui 

Projekto pirkimų planas 

2012 m. birželio 21 d. viešinimo renginių prezentacijos  

   


   

Paskutinis atnaujinimas: 2018-06-22 14:47:40