Naudingos nuorodos
Patikrinimų apskundimo tvarka

Skundai dėl Tarnybos netinkamo veikimo ar neveikimo (dėl inspektorių veiksmų patikrinimo metu, klaidingos konsultacijos ir pan.) yra nagrinėjami Tarnyboje vadovaujantis Viešojo administravimo įstatymu bei Asmenų prašymų ir skundų nagrinėjimo viešojo administravimo subjektuose taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 „Dėl asmenų prašymų ir skundų nagrinėjimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“, arba per vieną mėnesį gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijai arba Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Vilniaus apygardos administraciniam teismui.

Daugiau informacijos apie skundų pateikimą ir nagrinėjimą Tarnyboje rasite čia.

Paskutinis atnaujinimas: 2022-06-16 15:56:37