Naudingos nuorodos
Duomenų subjektų teisių įgyvendinimas

JŪSŲ TEISĖS ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS SRITYJE (Reglamento (ES) 2016/679 III skyrius):

1. Teisė žinoti apie asmens duomenų tvarkymą Valstybinėje vaistų kontrolės tarnyboje prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Tarnyba) (būti informuotas);

2. Teisė susipažinti su Tarnyboje tvarkomais savo asmens duomenimis;

3. Teisė reikalauti ištaisyti duomenis. 

4. Teisė reikalauti ištrinti duomenis („teisė būti pamirštam“).

5. Teisė apriboti duomenų tvarkymą. 

6. Teisė į duomenų perkeliamumą.

7. Teisė nesutikti su duomenų tvarkymu, kai šie asmens duomenys yra tvarkomi Reglamento (ES) 2016/679 6 straipsnio e arba f punktuose nustatytais atvejais.

8. Teisė nebūti automatizuotai vertinamam ir profiliuojamam.

Atkreipiame dėmesį, kad Bendrajame duomenų apsaugos reglamente prie tam tikrų teisių įgyvendinimo yra nustatyti kriterijai, kokiais atvejais šios duomenų subjektų teisės neįgyvendinamos arba nustatytos sąlygos, kurias turi atitikti duomenų tvarkymas, kad tam tikra teisė būtų įgyvendinta. Pavyzdžiui, jeigu duomenų valdytojas tvarko duomenis, vadovaudamasis įstatymų nuostatomis, teisė ištrinti asmens duomenis („teisė būti pamirštam") nebus įgyvendinama ir pan. 

ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS SRITIES TEISES LIETUVOJE PADEDA UŽTIKRINTI IR GINTI:

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija (VDAI) prižiūri ir kontroliuoja, kad asmens duomenis profesiniais tikslais tinkamai naudotų įvairios organizacijos, pavyzdžiui, įmonės, valstybės ir savivaldybių institucijos bei įstaigos ar profesine veikla besiverčiantys fiziniai asmenys, pvz., advokatai, antstoliai, notarai ir kt.

Žurnalistų etikos inspektorius prižiūri, kad asmens duomenys visuomenės informavimo tikslais būtų tinkamai tvarkomi visuomenės informavimo priemonėse, pvz., spaudoje, žiniasklaidos portaluose, socialiniuose tinkluose ir kitose interneto svetainėse.

Teismai sprendžia teisėtumo klausimus dėl asmeniniais tikslais tvarkomų asmens duomenų. Formuoja asmens duomenų apsaugos srities teisinę praktiką.

 

DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISIŲ ĮGYVENDINIMO TVARKA

Asmuo, siekdamas įgyvendinti aukščiau nurodytas teises, turi pateikti Tarnybai rašytinį prašymą (asmeniškai, paštu, per atstovą, ar elektroninių ryšių priemonėmis).

Prašymas turi būti įskaitomas, asmens pasirašytas, prašyme turi būti nurodyta: asmens vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, duomenys ryšiui palaikyti ir informacija apie tai, kokią iš aukščiau nurodytų teisių ir kokia apimtimi jis pageidauja įgyvendinti.

Prašymą taip pat galima pateikti naudojantis E. pristatymo informacine sistema, kurioje bus patvirtinta Jūsų tapatybė.

Prašymas išnagrinėjamas ir atsakymas asmeniui pateikiamas ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos.
  

Paskutinis atnaujinimas: 2020-07-09 08:24:50