Naudingos nuorodos
Patarėjas

PAREIGOS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

ATLIEKAMOS FUNKCIJOS

PATARĖJAS

 1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą medicinos krypties išsilavinimą (bakalauro ir magistro arba universitetinių vientisųjų studijų magistro kvalifikacinį laipsnį);
 2. Turėti 3 metų darbo patirtį sveikatos priežiūros ar farmacijos srityje;
 3. Būti susipažinus su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais farmacinę veiklą;
 4. Išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 5. Mokėti kaupti, sisteminti, analizuoti informaciją ir rengti išvadas;
 6. Savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;
 7. Mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
 8. Mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer ir naudotis šiuolaikinio ryšio priemonėmis bei technologijomis.

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

 1. Atsižvelgiant į Tarnybos strateginius tikslus bei veiklos planus, padeda Tarnybos viršininkui formuoti ir analizuoti Tarnybos administracinius procesus specialiojoje Tarnybos veiklos srityje, atlieka analizes, vertinimus;
 2. Dalyvauja Tarnybai bendradarbiaujant su „EUnetHTA“;
 3. Tarnybos viršininko pavedimu analizuoja ir koordinuoja tarpsritinius ir skyrių tarpusavio veiklos klausimus, teikia siūlymus dėl specialiųjų Tarnybos funkcijų vystymo krypčių planavimo ar įgyvendinimo;
 4. Pataria Tarnybos viršininkui dėl Tarnybos ekspertų veiklos sveikatos technologijų vertinimo ir kitose srityse planavimo bei koordinavimo;
 5. Teikia Tarnybos viršininkui analizes bei patarimus dėl Tarnybos ir išorinių ekspertų dalyvavimo Europos vaistų agentūros komitetuose ir darbo grupėse;
 6. Tarnybos viršininko pavedimu, rengia ir dalyvauja koordinuojant Tarnybos poziciją Europos vaistų agentūroje;
 7. Siekiant užtikrinti kompetentingą dalyvavimą svarstant ir sprendžiant Tarnybai aktualius klausimus ir problemas, pagal kompetenciją atstovauja Tarnybą posėdžiuose su vykdoma veikla susijusiais klausimais;
 8. Tarnybos viršininko pavedimu, pagal kompetenciją, dalyvauja ES, EVA komitetų ir darbo grupių veikloje, kitų Lietuvos Respublikos bei užsienio institucijų, įstaigų bei organizacijų ir jų darbo grupių bei komisijų veikloje, teikia pastabas dėl teisės aktų projektų;
 9. Pagal kompetenciją, rengia atsakymus į kitų institucijų ir įstaigų užklausas;
 10. Dalyvauja nustatant Tarnybos ekspertų kvalifikacijos kėlimo poreikį;
 11. Atlieka kitas Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, vidaus teisės aktais ar integruotos vadybos sistemos dokumentais nustatytas funkcijas.
 12. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Tarnybos viršininko ar jo pavaduotojo pavedimus tam, kad būtų įgyvendinti Tarnybos strateginiai planai, nuosekliai ir kokybiškai vykdomos Tarnybos funkcijos.

 

Paskutinis atnaujinimas: 2020-07-07 15:15:19