Naudingos nuorodos
II SĄRAŠAS

II SĄRAŠAS - NARKOTINĖS IR PSICHOTROPINĖS MEDŽIAGOS, LEIDŽIAMOS VARTOTI MEDICINOS TIKSLAMS

Keista:

1. 2001 07 25 įsakymu Nr. 408 (nuo 2001 08 01)

(Žin., 2001, Nr. 66-2428)

2. 2004 04 06 įsakymu Nr. V-199 (nuo 2004 05 01)

(Žin., 2004, Nr. 54-1842)

3. 2004 11 09 įsakymu Nr. V-768 (nuo 2004 12 01)

(Žin., 2004, Nr. 166-6074)

4. 2005 01 24 įsakymu Nr. V-53 (nuo 2005 04 01)

(Žin., 2005, Nr. 14-448)

5. 2008 05 16 įsakymu Nr. V-462 (nuo 2008 05 25)

(Žin., 2008, Nr. 59-2242)

6. 2007 11 27 įsakymu Nr. V-957 (nuo 2007 12 05)

(Žin., 2007, Nr. 126-5135)

7. 2008 10 06 įsakymu Nr. V-957 (nuo 2008 10 17)

(Žin., 2008, Nr. 119-4523)

8. 2009 05 27 įsakymu Nr. V-415 (nuo 2009 06 05)

(Žin., 2009, Nr. 66-2644)

9. 2009 11 13 įsakymu Nr. V-929 (nuo 2009 11 22)

(Žin., 2009, Nr. 138-6081)

10. 2011 08 10 įsakymu Nr. V-776 (nuo 2011 08 19)

(Žin., 2011, Nr. 103-4861)

11. 2014 02 21 įsakymu Nr. V-267 (nuo 2014 02 26)

(TAR, 2014, Nr. 2014-02032)

 

1961 m. Bendrosios narkotinių medžiagų konvencijos I sąrašas

 

1. Acetilmetadolis (Acetylmethadol)

2. Alfacetilmetadolis (Alphacetylmethadol)

3. Alfameprodinas (Alphameprodine)

4. Alfametadolis (Alphamethadol)

5. Alfaprodinas (Alphaprodine)

6. Alfentanilis (Alfentanyl)

7. Alilprodinas (Allylprodine)

8. Anileridinas (Anileridine)

9. Benzetidinas (Benzethidine)

10. Benzilmorfinas (Benzylmorphine)

11. Betacetilmetadolis (Betacetylmethadol)

12. Betameprodinas (Betameprodine)

13. Betametadolis (Betamethadol)

14. Betaprodinas (Betaprodine)

15. Bezitramidas (Bezitramide)

16. Dekstromoramidas (Dextromoramide)

17. Diampromidas (Diampromide)

18. Dietiltiambutenas (Diethylthiambutene)

19. Difenoksilatas (Diphenoxylate)

20. Difenoksinas (Difenoxin)

21. Dihidroetorfinas (Dihydroetorphine)

22. Dihidromorfinas (Dihydromorphine)

23. Dimenoksadolis (Dimenoxadol)

24. Dimepheptanolis (Dimepheptanol)

25. Dimetiltiambutenas (Dimethylthiambutene)

26. Dioksafetilio butiratas (Dioxaphetyl butyrate)

27. Dipipanonas (Dipipanone)

28. Drotebanolis (Drotebanol)

29. Ekgoninas (Ecgonine)

30. Etilmetiltiambutenas (Ethylmethylthiambutene)

31. Etokseridinas (Etoxeridine)

32. Etonitazenas (Etonitazene)

33. Fenadoksonas (Phenadoxone)

34. Fenampromidas (Phenampromide)

35. Fenazocinas (Phenazocine)

36. Fenomorfanas (Phenomorphan)

37. Fenoperidinas (Phenoperidine)

38. Fentanilis (Fentanyl)*

39. Furetidinas (Furethidine)

40. Hidrokodonas (Hydrocodone)

41. Hidroksipetidinas (Hydroxypethidine)

42. Hidromorfinolis (Hydromorphinol)

43. Hidromorfonas (Hydromorphone)

44. Izometadonas (Isomethadone)

45. Karfentanilis (Carfentanyl)

46. Klonitazenas (Clonitazene)

47. Kodoksimas (Codoxime)

48. NETEKO GALIOS:

2015 03 10 įsakymu Nr. V-336 (nuo 2015 03 19)

(TAR, 2015, Nr. 2015-03951)

 

49. Levofenacilmorfanas (Levophenacylmorphan)

50. Levometorfanas (Levomethorphan)

51. Levomoramidas (Levomoramide)

52. Levorfanolis (Levorphanol)

53. Metadonas (Methadone)*

54. Metadono tarpinis produktas (Methadone intermediate)

55. Metazocinas (Metazocine)

56. Metildezorfinas (Methyldesorphine)

57. Metildihidromorfinas (Methyldihydromorphine)

58. Metoponas (Metopon)

59. Mirofinas (Myrophine)

60. Mitragininas (Mitragynine)

61. Monoacetilmorfinas (Monoacetylmorphine)

62. Moramido tarpinis produktas (Moramide intermediate)

63. Morferidinas (Morpheridine)

64. Morfinas (Morphine)*

65. Morfino metobromidas (Morphine methobromide)

66. Morfino-N-oksidas (Morphine-N-oxide)

67. Nikomorfinas (Nicomorphine)

68. Noracimetadolis (Noracymethadol)

69. Norlevorfanolis (Norlevorphanol)

70. Normetadonas (Normethadone)

71. Normorfinas (Normorphine)

72. Norpipanonas (Norpipanone)

73. Oksikodonas (Oxycodone)

74. Oksimorfonas (Oxymorphone)

75. Oripavinas (Oripavine)

76. Petidinas (Pethidine)*

77. Petidino tarpinis produktas A (Pethidine intermediate A)

78. Petidino tarpinis produktas B (Pethidine intermediate B)

79. Petidino tarpinis produktas C (Pethidine intermediate C)

80. Piminodinas (Piminodine)

81. Piritramidas (Piritramide)

82. Proheptazinas (Proheptazine)

83. Properidinas (Properidine)

84. Racemetorfanas (Racemethorphan)

85. Racemoramidas (Racemoramide)

86. Racemorfanas (Racemorphan)

87. Remifentanilis (Remifentanil)*

88. Sufentanilis (Sufentanil)

89. Tapentadolis (Tapentadol)*

90. Tebainas (Thebaine)

91. Tebakonas (Thebacon)

92. Tilidinas (Tilidine)

93. Trimeperidinas (Trimeperidine)

 

1961 m. Bendrosios narkotinių medžiagų konvencijos II sąrašas

 

Acetildihidrokodeinas (Acethyldihydrocodeine)

Dekstropropoksifenas (Dextropropoxyphene)

Dihidrokodeinas (Dihydrocodeine)

Etilmorfinas (Ethylmorphine)

Folkodinas (Pholcodine)

Kodeinas (Codeine)*

Nikodikodinas (Nicodicodine)

Nikokodinas (Nicocodine)

Norkodeinas (Norcodeine)

Propiramas (Propiram)

 

1971 m. Psichotropinių medžiagų konvencijos II sąrašas

 

1. Amineptinas (Amineptine)

2. Buprenorfinas (Buprenorphine)*

3. Cipeprolis (Zipeprol)

4. Dronabinolis (Dronabinol, delta-9-tetrahydrocannabinol and its stereochemical variants)

5. NETEKO GALIOS:

2016 06 29 įsakymu Nr. V-868 (nuo 2016 07 01)

(TAR, 2016, Nr. 2016-17968)

 

6. Fenmetrazinas (Phenmetrazine)

7. Flunitrazepamas (Flunitrazepam)

8. Harmalinas (Harmaline)

9. Harminas (Harmine)

10. Meklokvalonas (Mecloqualone)

11. Metakvalonas (Methaqualone)

12. Metilfenidatas (Methylphenidate)*

13. Salvinorinas A (Salvinorine A)

14. Sekobarbitalis (Secobarbital)

15. Tramadolis (Tramadol)*

 

Sąrašuose nurodytų medžiagų izomerams (jei tokie yra) bei galimiems dariniams (eteriams, esteriams, druskoms) taikomas toks pat kontrolės režimas.

 

*Medžiagos, kurių yra Lietuvos Respublikoje registruotų žmonėms skirtų vaistinių preparatų sudėtyje.

Paskutinis atnaujinimas: 2019-01-09 16:14:17