Naudingos nuorodos
Einamųjų metų užduotys

Tarnybos viršininko 2022 metų užduotys 

 1. Efektyvinti VVKT atliekamą sveikatos technologijų vertinimo sistemą.
 2. Siekiant į Lietuvos rinką pritraukti daugiau naujų vaistų (padidinti vaistų prieinamumą gyventojams), užtikrinti žmogiškųjų išteklių paskirstymą tam, kad registruotojai teiktų paraiškas registruoti vaistinius preparatus Lietuvai dalyvaujant referencinės šalies vaidmenyje.
 3. Užtikrinti Europos Komisijos bendrųjų veiksmų projektų įgyvendinimą klinikinių tyrimų COVID-19 srityje, vaistinių preparatų prieinamumo ir tiekimo užtikrinimo, geros gamybos praktikos, geros platinimo praktikos ir kitose srityse.
 4. Užtikrinti sklandų paraiškų išduoti klinikinius tyrimus vertinimą įsigaliojus Europos Parlamento ir Tarybos reglamentui (ES) Nr. 536/2014 dėl žmonėms skirtų vaistų klinikinių tyrimų (toliau – Reglamentas). Reglamentas įsigaliojo 2022 m. sausio 31 d.

Vaistų registracijos skyriaus vedėjo 2022 metų užduotys 

 1. Koordinuoti bendrą Baltijos šalių inicijuotą elektroninio pakuotės lapelio projektą, siekiant užtikrinti sklandžią projekto eigą.
 2. Koordinuoti Europos Komisijos remiamą projektą „Joint action on support to coordinated and expedited assessment of clinical trials for COVID 19 therapeutics“.
 3. Užtikrinti sklandų paraiškų išduoti klinikinius tyrimus vertinimą įsigaliojus Europos Parlamento ir Tarybos reglamentui (ES) Nr. 536/2014 dėl žmonėms skirtų vaistų klinikinių tyrimų (toliau – Reglamentas). Reglamentas įsigaliojo 2022 m. sausio 31 d.
 4. Inicijuoti Trečiųjų šalių piliečių įgytų vaistininko, vaistininko padėjėjo (farmakotechniko) profesinių kvalifikacijų pripažinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos viršininko 2019 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. (1.72E)1A-1796 „Dėl Trečiųjų šalių įgytų vaistininko, vaistininko padėjėjo (farmakotechniko) profesinių kvalifikacijų pripažinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ atnaujinimą.                                  

 Farmakologinio budrumo ir apsinuodijimų informacijos skyriaus vedėjo 2022 metų užduotys  

 1. Stiprinti  farmakologinio budrumo sistemą, tobulinant pranešimų apie nepageidaujamas reakcijas į vaistus (ĮNR) valdymo procesus.
 2. Tobulinti farmakologinio budrumo veiklų teisinį reglamentavimą.
 3. Užtikrinti sklandų nepageidaujamų reakcijų į vaistinius preparatus, įskaitant COVID-19 vakcinas, registravimą, duomenų analizę ir tinkamą pateikimą Europos vaistų agentūros Eudraviligance duomenų bazei.
 4. Užtikrinti apsinuodijimų informacijos valdymo procesus.

  Rinkos priežiūros skyriaus vedėjo 2022 metų užduotys  

 1. 0rganizuoti skyriaus procedūrų peržiūrą ir papildymą pagal atnaujintą Bendrijos inspektavimo ir pasikeitimo informacija sąvadą.
 2. Organizuoti savalaikį skyriaus persikraustymą į naujas patalpas.
 3. Organizuoti diskusiją su EIMIN dėl prižiūrimų ūkio subjektų/ sričių rizikos vertinimo aprašo projekto turinio. Patikslinus pagal pastabas pateikti tvirtinimui. Aptartas dalis viešinti. Pagal rezultatus tęstinas VAPRIS modernizavimas.
 4. Įgyvendinti Tarnybos ūkio subjektų veiklos priežiūros gerinimo veiksmų plano priemones.

 Farmacinės veiklos licencijavimo skyriaus vedėjo 2022 metų užduotys  

 1. Dalyvauti testuojant VAPRIS sistemoje esančias farmacinės veiklos licencijavimo viešąsias elektronines paslaugas, teikti pastabas ir siūlymus dėl efektyvesnio procesų valdymo bei naujų teisinių reikalavimų įgyvendinimo.
 2. Siekiant užtikrinti Farmacinės veiklos licencijavimo skyriaus tvarkomų  juridinių asmenų farmacinės veiklos dokumentų perkėlimą į elektroninę erdvę, sutvarkyti suskaitmenintas bylas.
 3. Siekiant užtikrinti Farmacinės veiklos licencijavimo skyriaus tvarkomų dokumentų apskaitą, parengti fizinių ir juridinių asmenų farmacinės veiklos dokumentų bylas, kurių galiojimas panaikintas 2017 m., ir perduoti jas utilizavimui.
 4. Pagal kompetenciją dalyvauti įgyvendinant Profesinių kompetencijų vertinimo platformos kūrime.
 5. Pagal kompetenciją teikti siūlymus ir įgyvendinti Tarnybos  ūkio subjektų priežiūros sritį. 

 Sveikatos technologijų vertinimo skyriaus vedėjo 2022 metų užduotys  

 1. Stiprinti Sveikatos technologijų vertinimo sistemą, tobulinant teisinį reglamentavimą.
 2. Stiprinti Sveikatos technologijų vertinimo sistemą, tobulinant vertinimo procesą VVKT.
 3. Tobulinti Sveikatos technologijų vertinimo procesą, optimizuojant darbo apimtį ir efektyvinant vertinimo procesą.
 4. Koordinuoti Lietuvos atstovavimą ruošiantis ES reglamento dėl Sveikatos technologijų vertinimo įgyvendinimui.
 5. Pateikti SAM atnaujintą EK techninės paramos Sveikatos technologijų vertinimo sričiai paraišką

 Vaistų kontrolės laboratorijos vedėjo 2022 metų užduotys 

 1. Dėl LR SAM 2005 m. gegužės 9 d. įsakymo Nr. V-374 Dėl vardinių vaistinių preparatų isigijimo taisyklių patvirtinimo"  III-1 skyriaus  Specialieji neregistruotų imuninių ir kraujo vaistinių preparatų tiekimo reikalavimai pakeitimas.
 2. Parduotų vardinių imuninių ir kraujo vaistinių preparatų 2020 - 2021 m. analizė (ar visoms serijoms buvo gauti VVKT patvirtinimai pagal LR SAM 2005 05 09 įsakymo Nr.374 reikalavimus).
 3. Parengti informaciją dėl vaistinių medžiagų atitikimo Europos farmakopėjos reikalavimams, skirtą vaistinių preparatų, įskaitant ekstemporalius vaistinius preparatus, gamintojams
 4. Įgyvendinti EDQM dokumento "Qualificvation and Re-qualification of Personnel involved in Laboratory Activities", PA/PH/OMCL (20) 95 R2 nuostatas.
 5. Pateikti užsienio valstybių apžvalgą dėl kovos su falsifikuotų vaistinių preparatų platinimu.                                                                                                                  

 Teisės ir žmogiškųjų išteklių skyriaus patarėjo (darbui su personalu) 2022 metų užduotys  

 1. Tiesioginio vadovo ir/ar Tarnybos viršininko pavedimu atnaujinti ir/ar parengti aktualių vidaus teisės aktų pakeitimų projektus, darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos, įskaitant apimančios darbuotojų motyvavimo priemonių taikymą.
 2. Vadovaujantis Lietuvos vyriausiojo archyvaro patvirtintų Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis sutvarkyti Tarnybos darbuotojų asmens bylas.
 3. Laiku planuoti žmogiškuosius išteklius, įvertinant darbuotojų kaitą ir karjerą. Laiku organizuoti konkursus tiek karjeros valstybės tarnautojo pareigoms užimti, tiek darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis. Dalyvauti Valstybės tarnybos departamento organizuojamų karjeros valstybės tarnautojų konkursų atrankos komisijose ir/ar darbo pokalbiuose su pretendentais į paskelbtas laisvas pareigybes.
 4. Peržiūrėti visų Tarnybos darbuotojų patvirtintus pareigybių aprašymus ar jie atitinka keliamų teisės aktų reikalavimus.
 5. Tarnybos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo planavimo ir rezultatų fiksavimo sistemos peržiūra ir pasiūlymų dėl jos tobulinimo pateikimas.

 Teisės ir žmogiškųjų išteklių skyriaus patarėjo 2022 metų užduotys  

 1. Vertinti ir koordinuoti kuruojamų Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Tarnyba) skyrių teikiamų teisės aktų, raštų, sutarčių ir kitų dokumentų projektus, užtikrinant jų atitiktį teisės aktų reikalavimams.
 2. Per einamuosius metus Tarnybos darbuotojams pristatyti pagrindinius aspektus susijusius su asmens duomenų tvarkymu Tarnyboje.
 3. Nuolat ir nepertraukiamai tobulinti kvalifikaciją žemiau nurodytomis kvalifikacijos tobulinimo formomis:  1) Užsiimant savišvieta (teisinės literatūros skaitymas ir analizė ir kt.); 2) Mokantis iš kitų asmenų (naujų kompetencijų, žinių ir gebėjimų įgijimas ar turimų kompetencijų, žinių ir gebėjimų lavinimas kvalifikacijos kėlimo renginių metu).
 4.  Parengti patikslintą Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Asmens duomenų tvarkymo taisyklių projektą.
 5. Dalyvauti koordinuojant ir rengiant Tarnybos vidinius dokumentus bei teisės aktų projektus dėl išplėsto EVA mandato įgyvendinimo Lietuvoje.  taip pat dalyvauti rengiant LR Valstybės tarnybos įstatymo projekto dėl EVA veiklų apmokėjimo, pakeitimus. 

 Teisės ir žmogiškųjų išteklių skyriaus vyriausiosiojo specialisto 2022 metų užduotys  

 1. Inicijuoti Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. sausio 13 d. įsakymu Nr. V-27 „Dėl Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos nuostatų patvirtinimo“, atnaujinimą.
 2. Supažindinti Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos darbuotojus su dokumentų rengimo pagal teisės aktų reikalavimus taisyklėmis bei dažniausiai pasikartojančiomis jų klaidomis ir problemomis.
 3. Inicijuoti Trečiųjų šalių piliečių įgytų vaistininko, vaistininko padėjėjo (farmakotechniko) profesinių kvalifikacijų pripažinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos viršininko 2019 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. (1.72E)1A-1796 „Dėl Trečiųjų šalių įgytų vaistininko, vaistininko padėjėjo (farmakotechniko) profesinių kvalifikacijų pripažinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ atnaujinimą.
 4. Tobulinti kvalifikaciją bei profesinius įgūdžius tiek savarankiškai, tiek dalyvaujant kvalifikacijos kėlimo renginiuose, trumpai pagrindžiant kiekvieno kvalifikacijos kėlimo renginio, kuriame buvo dalyvaujama, naudą tarnybinei veiklai.
 5. Parengti Tarnybos atliekamos ūkio subjektų priežiūros gerinimo veiksmų planą 2022 metams (pagal Einmin švieslentės kriterijus) ir pagal kompetenciją dalyvauti įgyvendinant jo priemones.
Paskutinis atnaujinimas: 2022-06-01 18:37:40