Naudingos nuorodos
Ar turi vaistinė turėti prie įėjimo pandusą neįgaliųjų vežimėliams?

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. 317 patvirtintas Statybos techninių reikalavimų reglamentas STR 2.03.01:2001 Statistiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms (Žin., 2001, Nr. 53-1898; 2006, Nr. 145-5554) (toliau – reglamentas) nustatė pareigą visuose naujai rengiamuose statybos projektuose užtikrinti galimybę žmonėms su negalia patekti, laisvai judėti ir naudotis visomis pagrindinėmis ir pagalbinėmis lankytojams skirtomis patalpomis (reglamento 1, 58, 59 punktai). Pagrindinis įėjimas į pastatą ir prieigos prie jo turi būti įrengtos taip, kad žmonėms su negalia nebūtų kliūčių patekti į pastato vidų (reglamento 64 punktas). Jei prie pagrindinio įėjimo yra laiptai, greta jų turi būti įrengtas reglamento 116-119 punktuose nustatytų dydžių pandusas. Atkreipiame dėmesį, kad jeigu rengiant statinio projektą nėra galimybės įgyvendinti normatyvinių statybos techninių dokumentų, statinio projekte turi būti numatytos techninės priemonės šiems trūkumams kompensuoti. Projektuotojas kartu su statytoju (užsakovu) iki statybos leidimo gavimo turi raštu pateikti institucijoms, patvirtinusioms šiuos normatyvinius dokumentus, statinio projekto sprendinius, nurodydami minėtas technines priemones, ir per 7 dienas gauti šių institucijų raštišką pritarimą (arba motyvuotą nepritarimą) jas vykdyti (Statybos įstatymo 20 straipsnio 14 dalis).

Minėtas reglamentas taikomas ir vaistinėms (reglamento A priedas „Žmonėms su negalia  svarbių statinių sąrašas“), todėl nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos visuose naujai pastatytuose statiniuose įsikūrusios vaistinės turi turėti pandusus arba turi būti kitomis priemonėmis, suderintomis su atitinkamomis institucijomis, kompensuotas jų nebuvimas, o nuo 2006 m. gruodžio 31 d. – vaistinės, darančios rekonstrukciją ar kapitalinį remontą, statinio projektuose turi numatyti priemones, užtikrinančias žmonių su negalia patekimą, laisvą judėjimą vaistinėse ar rekonstruojamose bei kapitališkai remontuojamose vaistinių dalyse.
Paskutinis atnaujinimas: 2020-08-13 16:05:13