Naudingos nuorodos
Vidaus tvarkos taisyklės

PATVIRTINTA
Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos
prie Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministerijos viršininko
  2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1A-609

 

VALSTYBINĖS VAISTŲ KONTROLĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos vidaus tvarkos taisyklės (toliau vadinama – šios Taisyklės) reglamentuoja Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (toliau vadinama – Tarnyba) vidaus tvarką, kurios tikslas – daryti įtaką Tarnybos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir atliekančių vidaus administravimą, (toliau vadinama – valstybės tarnautojai ir darbuotojai), elgesiui, kad gerėtų jų ir visuomenės santykiai.

2. Šių Taisyklių nuostatos taikomos tiek, kiek Taisyklėse reglamentuojamų teisinių santykių nereglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai arba kiti teisės aktai.

3. Už šių Taisyklių įgyvendinimą atsako Tarnybos viršininkas.

 

II. DARBO IR POILSIO LAIKAS, APMOKĖJIMAS UŽ DARBĄ

4. Darbo laikas Tarnyboje nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu (Žin., 2002, Nr. 64-2569) ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. rugpjūčio 7 d. nutarimu Nr. 990 „Dėl darbo laiko nustatymo valstybės ir savivaldybių įmonėse, įstaigose ir organizacijose“ (Žin., 2003, Nr. 79-3593).

5. Valstybės tarnautojams ir darbuotojams poilsio laikas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu (Žin., 1999, Nr. 66-2130; 2002, Nr. 45-1708) ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės2003 m. rugpjūčio 7 d. nutarimu Nr. 990.

6. Tarnybos Vaistų kontrolės laboratorijos valstybės tarnautojai ir darbuotojai, vadovaujantis Darbuotojų, kurių darbo pobūdis yra susijęs su didesne protine, emocine įtampa, darbo laiko sutrumpinimo tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. rugsėjo 30 d. nutarimu Nr. 1195 (Žin., 2003, Nr. 73-3375), dirba sutrumpintą darbo laiką – trisdešimt šešias valandas per savaitę.

7. Tarnyboje pirmadienį, antradienį, trečiadienį ir ketvirtadienį darbas pradedamas 8 valandą, baigiamas 17 valandą, penktadienį – pradedamas 8 valandą, baigiamas 15 valandą 45 minutės. Pertrauka pailsėti ir pavalgyti prasideda 12 valandą ir baigiasi 12 valandą 45 minutės. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai turi laikytis šio darbo laiko režimo. Valstybės tarnautojui ar darbuotojui prašant, prieš tai šį prašymą suderinus su Tarnybos struktūrinio padalinio vadovu (jei valstybės tarnautojo ar darbuotojo pareigybė priklauso struktūriniam padaliniui) ir Tarnybos viršininkui sutikus, gali būti nustatytas individualus darbo grafikas.

8. Valstybės tarnautojas, ketinantis dirbti kitą darbą, Tarnybos viršininkui turi pateikti prašymą. Prašymas pateikiamas, nagrinėjimas ir sprendimas dėl jo priimamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. liepos 24 d. nutarimo Nr. 741 „Dėl Valstybės tarnautojų prašymų leisti dirbti kitą darbą nagrinėjimo ir sprendimų dėl leidimo valstybės tarnautojams dirbti kitą darbą priėmimo ir atšaukimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 82-3273) nustatyta tvarka.

9. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai, palikdami Tarnybą tarnybos ar darbo (toliau vadinama – darbas) tikslais, turi apie tai informuoti savo tiesioginį vadovą ir nurodyti išvykimo tikslą bei trukmę. Norėdami išvykti ne darbo tikslais, valstybės tarnautojai ir darbuotojai turi gauti tiesioginio vadovo sutikimą.

10. Valstybės tarnautojai, kurie yra išrinkti į Tarnybos Darbuotojų profesinės sąjungos (toliau – DPS) atstovaujamuosius organus, numatomą skirti tarnybos (darbo) laiką dalyvavimui DPS veikloje, turi iš anksto, bet ne vėliau nei prieš tris dienas iki numatomo dalyvavimo, raštu suderinti su savo tiesioginiu vadovu.

11. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai, negalintys laiku atvykti arba visai negalintys atvykti į darbą, apie tai nedelsdami turi informuoti savo tiesioginį vadovą ir nurodyti vėlavimo ar neatvykimo priežastis. Jeigu valstybės tarnautojai ar darbuotojai apie savo neatvykimą dėl tam tikrų priežasčių negali pranešti patys, tai gali padaryti kiti asmenys.

12. Valstybės tarnautojui ar darbuotojui pageidaujant, kasmetinės atostogos jam gali būti suteikiamos dalimis, bet viena iš kasmetinių atostogų dalių negali būti trumpesnė kaip keturiolika kalendorinių dienų. Tarnybos Vaistų kontrolės laboratorijos darbuotojams, vadovaujantis Kai kurių kategorijų darbuotojų, turinčių teisę į kasmetines pailgintas atostogas, sąrašu ir šių atostogų trukme, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės2003 m. liepos 18 d. nutarimu Nr. 941 (Žin., 2003, Nr. 73-3375), suteikiamos kasmetinės pailgintos trisdešimt penkių kalendorinių dienų atostogos.

13. Atlyginimas už tarnybą (darbą) ir priedai bei priemokos valstybės tarnautojams mokami Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka. Darbuotojams atlyginimas už darbą ir priedai bei priemokos mokami Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. 511 „Dėl biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos tobulinimo“ (Žin., 1993, Nr. 28-655) nustatyta tvarka.

14. Už tarnybą (darbą) valstybės tarnautojams ir darbuotojams mokama du kartus per mėnesį – ne vėliau kaip kiekvieno mėnesio 5-tą ir 17-tą dienomis, išskyrus atvejus, kai valstybės tarnautojas ar darbuotojas yra pateikęs prašymą Tarnybos viršininkui raštu dėl apmokėjimo už tarnybą (darbą) kartą per mėnesį.

15. Valstybės tarnautojai ar darbuotojai privalo periodiškai tikrintis sveikatą pagal Tarnybos viršininko patvirtintą valstybės tarnautojų ir darbuotojų sveikatos pasitikrinimų grafiką Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymo Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“ (Žin., 2000, Nr. 47-1365) nustatyta tvarka.

 

III. BENDRIEJI VIDAUS TVARKOS REIKALAVIMAI 

16. Valstybės tarnautojai ar darbuotojai privalo laikytis Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo (Žin., 2003, Nr. 70-3170) reikalavimų dėl darbo saugos ir sveikatos.

17. Su žiniasklaidos atstovais bendraujama Tarnybos darbo reglamento nustatyta tvarka.

18. Tarnybos patalpose leidžiama rūkyti tik tam skirtose, specialiai parengtose ir pažymėtose vietose. Kitose vietose, taip pat tarnybinėse transporto priemonėse, rūkyti draudžiama.

19. Valstybės tarnautojams ir darbuotojams draudžiama darbo metu būti neblaiviems ar apsvaigusiems nuo psichiką veikiančių medžiagų. Neblaivių ar apsvaigusių Tarnybos darbuotojų tikrinimas ir medicininė apžiūra atliekama vadovaujantis Nušalinimo nuo darbo dėl neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo nuo psichiką veikiančių medžiagų metodinėmis rekomendacijomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2008 m. gegužės 7 d. įsakymu Nr. V‑132 „Dėl Nušalinimo nuo darbo dėl neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo nuo psichiką veikiančių medžiagų metodinių rekomendacijų patvirtinimo".

20. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai neturi laikyti jokių asmeninių maisto produktų ir gėrimų matomoje vietoje piliečių ir kitų asmenų aptarnavimo vietose ir vartoti maisto produktų ar gėrimų piliečių ir kitų asmenų aptarnavimo metu.

21. Valstybės tarnautojams ir darbuotojams draudžiama darbo laiku užsirakinti darbo patalpose, išskyrus tuos atvejus, kai teisės aktuose nustatyta kitaip. Užsirakinti darbo patalpose, kai tai yra būtina dėl asmeninio ar įstaigos turto saugumo arba dėl specifinių darbo sąlygų, leidžiama tuo atveju, jeigu yra įrengtas skambutis arba kitu būdu, kai visą darbo laiką užtikrinamas tinkamas valstybės tarnautojų ir darbuotojų ryšys su piliečiais ir kitais asmenimis.

22. Piliečius ir kitus asmenis į Tarnybos patalpas galima įleisti tik Tarnybos darbo laiko valandomis bei nustatytu dokumentų priėmimo ir išdavimo laiku.

Piliečius ir kitus asmenis, atvykusius į Tarnybą Tarnybos darbo dienos laiku, aptarnauja „vieno langelio“ asmenų aptarnavimo padalinio funkcijas atliekantys Raštinės valstybės tarnautojai ir darbuotojai, atsakingi už asmenų aptarnavimą (toliau – Raštinės darbuotojai, atsakingi už asmenų aptarnavimą). Kai reikia specialisto konsultacijos, kompetentingas Tarnybos valstybės tarnautojas ar darbuotojas turi būti iškviečiamas pas Raštinės darbuotojus, atsakingus už asmenų aptarnavimą (toliau – į kabinetą, kuriame aptarnaujami piliečiai ir kiti asmenys). Kai valstybės tarnautojas ar darbuotojas dėl objektyvių priežasčių (reikia informacijos iš duomenų bazės, kabinete, kuriame aptarnaujami piliečiai ir kiti asmenys, trūksta vietos ir dėl kitų objektyvių priežasčių) negali piliečiui ar kitam asmeniui suteikti išsamios konsultacijos kabinete, kuriame aptarnaujami piliečiai ir kiti asmenys, šis valstybės tarnautojas ar darbuotojas gali palydėti pilietį ar kitą asmenį į Tarnybos posėdžių salę ar savo kabinetą, prieš tai Raštinės bendrosiose patalpose esančiame Tarnybos svečių registracijos žurnale (toliau – Tarnybos svečių registracijos žurnalas) (1 priedas) pažymėjęs atvykusio piliečio ar kito asmens (svečio) vardą, pavardę, įmonės, įstaigos, organizacijos ir pan., iš kurios atvyko svečias, pavadinimą (jei svečias atvyko iš tam tikros įmonės, įstaigos, organizacijos ir pan.), atvykimo datą, laiką, tikslą, išvykus – išvykimo laiką, pastabas, jei tokių yra, ir atitinkamoje grafoje pasirašo.

Tarnybos svečius, atvykusius pas Tarnybos viršininką, viršininko pavaduotoją, Tarnybos svečių registracijos žurnale užregistruoja Raštinės valstybės tarnautojas ar darbuotojas. Pas Tarnybos viršininką ar viršininko pavaduotoją atvykusius svečius palydi svečią užregistravęs Raštinės valstybės tarnautojas ar darbuotojas, o išlydi asmuo, pas kurį svečias buvo atvykęs.  

Tarnybos valstybės tarnautojai ir darbuotojai, pagal kompetenciją Tarnyboje organizuojantys posėdžius, susitikimus ir pan. renginius (toliau – posėdžiai) su privačiais, juridiniais asmenimis Tarnybos kompetencijai priklausančiais klausimais, paskiria posėdžio sekretorių, kuris parengia posėdžio dalyvių sąrašą (jame posėdžio dalyviai pasirašo) ir protokoluoja visą posėdžio eigą. Posėdžių protokolai, pasirašyti posėdžiui pirmininkavusio (vadovavusio) valstybės tarnautojo ar darbuotojo ir posėdžio sekretoriaus, registruojami ir kartu su dalyvių sąrašais saugomi Raštinėje.

Valstybės tarnautojų ir darbuotojų šeimos narius, artimuosius giminaičius ir kitus asmenis, atvykusius pas valstybės tarnautojus ir darbuotojus asmeniniais tikslais, (toliau – asmenys) į Tarnybos patalpas turi įleisti ir iki kabineto palydėti valstybės tarnautojas ar darbuotojas, pas kurį atvyko asmuo. Šiuo atveju valstybės tarnautojas ar darbuotojas, pas kurį atvyko asmuo, Tarnybos svečių registracijos žurnale pažymi atvykusio asmens vardą, pavardę, atvykimo datą, laiką, atvykimo tikslo grafoje nurodo „asmeniniais tikslais“, išvykus – išvykimo laiką, pastabas, jei tokių yra, ir atitinkamoje grafoje pasirašo.

Valstybės tarnautojas ar darbuotojas, pastebėjęs Tarnybos patalpose pašalinius asmenis turi pasidomėti, pas ką jie atvyko ir ar jų atvykimas yra užsiregistruotas. Jei pašaliniai asmenys nėra užregistruoti, valstybės tarnautojas ar darbuotojas privalo juos palydėti iki Raštinės darbuotojų, atsakingų už asmenų aptarnavimą.     

23. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai turi užtikrinti, kad jų darbo vietoje pašaliniai asmenys būtų tik valstybės tarnautojui ar darbuotojui esant. Valstybės tarnautojams ir darbuotojams draudžiama leisti pašaliniams asmenims naudotis Tarnybos elektroniniais ryšiais, galiniais įrenginiais, programine bei biuro įranga, kanceliarinėmis ir kitomis priemonėmis.

24. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai turi racionaliai ir taupiai naudoti darbo priemones, transportą, elektros energiją ir kitus materialinius Tarnybos išteklius.

25. Tarnybos elektroniniais ryšiais, galiniais įrenginiais, programine bei biuro įranga, kanceliarinėmis ir kitomis priemonėmis valstybės tarnautojai ir darbuotojai gali naudotis tik su darbu susijusiems tikslams.

26. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai turi laikytis švaraus stalo ir švaraus ekrano politikos:

26.1. darbo vietoje laikyti tik tuos dokumentus, kurie reikalingi atliekant darbo užduotis;

26.2. baigus darbą nepalikti ant stalo dokumentų ar keičiamų laikmenų su konfidencialia informacija;

26.3. dokumentus ar keičiamas laikmenas su konfidencialia informacija saugoti rakinamuose stalčiuose ar tam skirtose spintose;

26.4. popierinius dokumentus su konfidencialia informacija naikinti dokumentų naikikliu ar kitokiu būdu, kad nebūtų galimybės atkurti informacijos;

26.5. kompiuterio darbalaukyje nelaikyti konfidencialios informacijos;

26.6. nors trumpam paliekant darbo vietą įjungti kompiuterio darbalaukio užsklandą su slaptažodžiu.

27. Kompiuterių, ryšių technikos priežiūrą bei remontą ir taikomosios programinės įrangos diegimą organizuoja ir šiuos darbus atlieka tik atsakingas už tai Tarnbos padalinys, valstybės tarnautojas ar darbuotojas arba už šią veiklą atsakingas juridinis asmuo.

28. Išeinant iš kabineto baigus darbą, privaloma patikrinti, ar išjungta kompiuterinė įranga, apšvietimas, dauginimo aparatai, spausdintuvai, šildymo prietaisai, ventiliatoriai ir kiti elektros prietaisai. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai turi palikti tvarkingą darbo vietą, užrakinti patalpas. Įeiti į patalpas ir išeiti iš jų galima tik per tam tikslui įrengtą įėjimą/išėjimą. Valstybės tarnautojams ir darbuotojams Ūkio ir tiekimo skyrius pasirašytinai išduoda kabinetų raktus, atsižvelgiant į kokias patalpas jiems būtina patekti, atliekant savo darbines funkcijas. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai privalo jiems išduotus raktus naudoti pagal paskirtį, juos saugoti, neperduoti tretiesiems asmenims. Pametus raktus, valstybės tarnautojai ir darbuotojai raštu privalo informuoti Ūkio ir tiekimo skyriaus vedėją. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai paskutinę tarnybos (darbo) dieną Tarnyboje, valstybės tarnautojos ar darbuotojos, išeidamos nėštumo ir gimdymo atostogų, taip pat valstybės tarnautojai ir darbuotojai, išeidami atostogų vaikui prižiūrėti, kol jam sueis treji metai, raktus privalo grąžinti Ūkio ir tiekimo skyriui Taisyklių 29 punkte nustatyta tvarka.

29. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai paskutinę tarnybos (darbo) dieną Tarnyboje privalo grąžinti valstybės tarnautojo ar darbo pažymėjimą, perduoti kompiuterinę programinę ir techninę įrangą, kitas materialines vertybes (ilgalaikį ir trumpalaikį materialųjį turtą), bylas, nurodytas Tarnybos viršininko patvirtintame dokumentacijos plane, jeigu valstybės tarnautojas ar darbuotojas yra atsakingas už šias bylas, reikalus (nebaigtus vykdyti pavedimus, nebaigtus spręsti klausimus ir pan., su tuo susijusius dokumentus, tarp jų ir kokybės vadybos sistemos dokumentus), atsiskaityti su Archyvu, jeigu valstybės tarnautojas ar darbuotojas, atlikdamas savo funkcijas, naudojosi iš Archyvo paimtomis bylomis. Tarnybos Personalo skyrius įteikia valstybės tarnautojui ar darbuotojui atsiskaitymo lapą (2 priedas), kuriame pasirašo  asmuo, atsakingas už struktūriniam padaliniui, kuriame dirbo atsiskaitantis valstybės tarnautojas ar darbuotojas, (toliau – skyrius) priskirtą turtą (o jei atsiskaito viršininko pavaduotojas ar valstybės tarnautojas arba darbuotojas, kurio pareigybė nepriskirta konkrečiam skyriui, – asmuo, atsakingas už šiam valstybės tarnautojui ar darbuotojui priskirtą turtą, arba Tarnybos viršininko įgaliotas asmuo), atsiskaitančio valstybės tarnautojo ar darbuotojo skyriaus (o jei atsiskaito viršininko pavaduotojas ar valstybės tarnautojas arba darbuotojas, kurio pareigybė nepriskirta konkrečiam skyriui, – Tarnybos viršininkas arba jo įgaliotas asmuo), Archyvo, jeigu valstybės tarnautojas ar darbuotojas atlikdamas savo funkcijas naudojosi iš Archyvo paimtomis bylomis, Finansų ir apskaitos skyriaus, Personalo skyriaus vedėjai arba Tarnybos viršininko įgalioti asmenys, tokiu būdu patvirtindami, kad valstybės tarnautojas ar darbuotojas yra su jais atsiskaitęs. Užpildytą ir šiame punkte nurodytų asmenų pasirašytą atsiskaitymo lapą valstybės tarnautojas arba darbuotojas turi grąžinti Personalo skyriui.

 30. Valstybės tarnautojos ar darbuotojos, išeidamos nėštumo ir gimdymo atostogų, taip pat valstybės tarnautojai ir darbuotojai, išeidami atostogų vaikui prižiūrėti, kol jam sueis treji metai, privalo užpildyti atsiskaitymo lapą šių Taisyklių 29 punkto nustatyta tvarka ir pateikti jį Personalo skyriui. Šiuo atveju valstybės tarnautoja ar darbuotoja valstybės tarnautojo ar darbo pažymėjimo Personalo skyriui negrąžina.

 

IV. APRANGOS IR IŠVAIZDOS REIKALAVIMAI

 31. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai turi būti tvarkingos išvaizdos, jų apranga – švari, dalykinio stiliaus. Tarnybos Vaistų kontrolės laboratorijos valstybės tarnautojai ir darbuotojai turi dėvėti specialią aprangą.

32. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai, tiesiogiai neaptarnaujantys piliečių ir kitų asmenų, nedalyvaujantys posėdžiuose, komisijų ar kitoje veikloje, susijusioje su atstovavimu Tarnybai arba jos reprezentavimu, vieną darbo dieną per savaitę gali dėvėti laisvalaikio stiliaus drabužius.

33. Tarnybos viršininkas arba tiesioginis vadovas, kurio nuomone, valstybės tarnautojo ar darbuotojo apranga ir išvaizda neatitinka šių Taisyklių 31 punkto reikalavimų, įpareigoja valstybės tarnautoją ar darbuotoją ateityje rengtis ir tvarkytis tinkamai.

 

V. ELGESIO REIKALAVIMAI

34. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai savo elgesiu reprezentuoja Tarnybą.

35. Tarnyboje turi būti vengiama triukšmo, palaikoma dalykinė darbo atmosfera, valstybės tarnautojai ir darbuotojai turi elgtis pagarbiai vieni su kitais, aptarnaujamais ir kitais asmenimis.

36. Valstybės tarnautojams ir darbuotojams darbo metu draudžiama vartoti necenzūrinius žodžius ir posakius.

37. Valstybės tarnautojams ir darbuotojams draudžiama laikyti necenzūrinio arba žeminančio asmens garbę ir orumą turinio informaciją darbo vietoje.

38. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai, bendraudami vieni su kitais ir su aptarnaujamais asmenimis, privalo būti supratingi, taktiški, tolerantiški ir geranoriški.

39. Tarnybos valstybės tarnautojai ir darbuotojai, turintys administravimo įgaliojimų, turi vengti viešųjų ir privačių interesų konflikto, reglamentuoto Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatyme (Žin., 1997, Nr. 67-1659; 2000, Nr. 18-431).

40. Tarnybos valstybės tarnautojai ir darbuotojai neturi toleruoti priekabiavimo ir seksualinio priekabiavimo situacijų, reglamentuotų Lietuvos Respublikos lygių galimybių įstatyme (Žin., 2003, Nr. 114-5115; 2008, Nr. 76-2998) bei Lietuvos Respublikos moterų ir vyrų lygių galimybių įstatyme (Žin., 1998, Nr. 112-3100).

 

VI. VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ ATSAKOMYBĖ

 41. Valstybės tarnautojui ar darbuotojui, pažeidusiam šias Taisykles, taikoma tarnybinė ar drausminė atsakomybė.

42. Valstybės tarnautojų ir darbuotojų tarnybinę ar drausminę atsakomybę reglamentuoja Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymas ir Lietuvos Respublikos darbo kodeksas.

 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

43. Šios Taisyklės skelbiamos Tarnybos interneto tinklalapyje.

44. Už šių Taisyklių nesilaikymą valstybės tarnautojai ir darbuotojai atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

 

_________________________

 

Tarnybos svečių registracijos žurnalo forma
  
Atsiskaitymo lapo forma

 

 

 

Paskutinis atnaujinimas: 2017-04-12 13:12:10