Naudingos nuorodos
Kokybės ir informacijos saugumo politika

VALSTYBINĖ VAISTŲ KONTROLĖS TARNYBA
 
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS

KOKYBĖS IR INFORMACIJOS SAUGUMO POLITIKA

Vartotojui tik geros kokybės, saugūs ir veiksmingi vaistai

VIZIJA

Tapti viena pirmaujančiųjų vaistų kontrolės institucijų Europoje, visiškai atitinkančia Europos Sąjungos reikalavimus

MISIJA

Teikti kokybiškas viešąsias paslaugas bei kontroliuoti farmacinę veiklą ir vaistų rinką Lietuvoje, siekiant, kad vartotoją pasiektų tik geros kokybės, saugūs ir veiksmingi vaistai

PRINCIPAI

 Kvalifikuotai, laikantis nustatytų terminų vykdyti Tarnybos nuostatuose apibrėžtas funkcijas, užtikrinant, kad į Lietuvos rinką patektų tik geros kokybės, saugūs ir veiksmingi vaistiniai preparatai, o rinkos dalyviai atitiktų jiems keliamus reikalavimus.
 
 Teikti kokybiškas paslaugas, siekiant abipusiai naudingo bendradarbiavimo su klientais, veiklos partneriais ir tiekėjais. Analizuoti veiklos partnerių ir klientų poreikius ir stengtis patenkinti teisėtus jų lūkesčius.
 
 Nuosekliai planuoti, įgyvendinti ir tobulinti informacijos saugumo valdymo sistemą, taip užtikrinant, kad Tarnybai patikėta informacija nebūtų atskleista tiems, kurie neturi teisės jos žinoti, pakeista ar iškraipyta, būtų pasiekiama, tada kai jos reikia.

 Nustatyti informacijos saugumo tikslus, atsižvelgiant į kokybės ir informacijos saugumo politiką, informacijos saugumo reikalavimus ir rizikos vertinimo rezultatus, bei nuolat juos peržiūrėti ir atnaujinti.

 Užtikrinti intelektinės nuosavybės teisių apsaugą. Savo veikloje vadovautis nešališkumo, teisingumo ir vienodų reikalavimų taikymo principais. Sprendimus priimti tik duomenų ir informacijos analizės pagrindu.

 Nuolat kelti darbuotojų kvalifikaciją ir įgytas žinias taikyti praktinėje veikloje, siekiant tinkamai įgyvendinti Tarnybos tikslus ir kokybiškai bei sąžiningai atlikti pavestas funkcijas.

 Atitikti LST EN ISO 9001, LST EN ISO/IEC 17025, ISO/IEC 27001 standartų, teisės aktų, veiklos ir suinteresuotų šalių nustatytus reikalavimus ir nuolat gerinti vadybos sistemą. Siekti geresnių veiklos rezultatų, valdymo gerinimo taikant procesinį ir sisteminį požiūrį.

 Tarnybos veikloje diegti ir taikyti šiuolaikinius metodus, mokslo laimėjimus bei informacines technologijas. Aktyviai dalyvauti Europos institucijų, reguliuojančių vaistų politiką, programose, komisijose ir darbo grupėse ir pažangiausias idėjas bei principus įdiegti Tarnybos veikloje.

 Teikti išsamią, savalaikę ir patikimą informaciją apie vaistinius preparatus, jų kontrolės politiką, vaistų prieinamumą sveikatos priežiūros institucijoms, sveikatos priežiūros specialistams ir Lietuvos gyventojams.

 Siekiant užtikrinti Lietuvos gyventojų gydymą saugiais ir veiksmingais vaistais, skatinti sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistus bei gyventojus teikti informaciją apie vaistų sukeltas nepageidaujamas reakcijas.
 
 Šiems principams įgyvendinti Tarnybos vadovybė įsipareigoja skirti reikiamus išteklius ir kviečia visus darbuotojus sutelkti tam pastangas. Tarnybos vadovybė užtikrina, kad vadybos sistemos atitinka Tarnybos veiklos siekius, nurodytus vizijoje, misijoje ir principuose bei nustatytus tiksluose. Kokybės ir informacijos saugumo politika ir tikslai reguliariai peržiūrimi, jie žinomi ir suprantami Tarnybos darbuotojams.Tarnybos darbuotojai yra susipažinę su kokybės ir informacijos saugumo politika ir tikslais, kokybės ir informacijos saugumo vadybos sistemos dokumentais ir juos įgyvendina.

 

Viršininkas                                                                                                                        Gintautas Barcys
2015-06-25
 

 

Vaistų kontrolės laboratorijos akreditavimo pažymėjimas, išduotas NAB

Vaistų kontrolės laboratorijos akreditavimo sritis, išduota NAB 

Vaistų kontrolės laboratorijos atitikties sertifikatas, išduotas EDQM 

Vaistų kontrolės laboratorijos audituota sritis, išduota EDQM  

LST EN ISO 9001:2015 atitikties sertifikatas        

LST EN ISO 27001:2013 atitikties sertifikatas      Paskutinis atnaujinimas: 2018-02-28 15:48:24